Νόμος 4058/12 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 6 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002) προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως:

 

{5. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, συγκροτούνται συλλογικά όργανα (επιτροπές και ομάδες εργασίας), αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ορίζονται τα μέλη αυτών, οι αρμοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους. Η αποζημίωση των μελών τους καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.}

 

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 76 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Από 01-09-2011 καταργούνται όλες οι άλλες Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήμερα στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στις νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (ΑΣΥΕ), Ναυτικού (ΑΝΥΕ), Αεροπορίας (ΑΑΥΕ), την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και τις Επιτροπές Απαλλαγών και τις Τριμελείς εξ ιατρών Επιτροπές, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του νόμου 3511/2006 (ΦΕΚ 258/Α/2006) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

 

α. Πυροσβεστικό Προσωπικό

β. Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και

γ. Πολιτικό Προσωπικό.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του νόμου 3511/2006, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 194/2008 (ΦΕΚ 254/Α/2008), την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 96/2009 (ΦΕΚ 123/Α/2009) και την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2010 (ΦΕΚ 198/Α/2010), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Οι οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα, του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος είναι οι εξής:

 

Α) Γενικών Καθηκόντων:

 

Αντιστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος

4

Υποστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος

6

Αρχιπύραρχοι

23

Πύραρχοι (παραγωγικής σχολής)

53

Αντιπύραρχοι (παραγωγικής σχολής)

119

Αντιπύραρχος (σχολής μετεκπαίδευσης)

1

Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής)

133

Επιπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης)

4

Πυραγοί (παραγωγικής σχολής)

195

Πυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης)

7

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής)

882

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης)

47

Πυρονόμοι (παραγωγικής σχολής)

214

Αρχιπυροσβέστες (παραγωγικής σχολής)

2.892

Αρχιπυροσβέστες (μη παραγωγικής σχολής) - Πυροσβέστες

3.909

Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης

4.000

}

 

5. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 3511/2006 (ΦΕΚ 258/Α/2006) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β. Ειδικών καθηκόντων.

 

Ειδικών καθηκόντων είναι:

 

1. Οι Διοικητικοί

2. Οι Τεχνικοί

3. Οι Πλοηγοί - Κυβερνήτες

4. Οι Πλοηγοί - Μηχανικοί

5. Οι Υγειονομικοί και

6. Το προσωπικό της Πληροφορικής.

 

Για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες Αξιωματικών τηρούνται ιδιαίτερες επετηρίδες.

 

Στις οργανικές θέσεις των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος προστίθενται 70 θέσεις στους Διοικητικούς Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων, με μείωση οργανικών θέσεων Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων στους βαθμούς του Επιπυραγού κατά 9 θέσεις, Πυραγού κατά 20 θέσεις, Υποπυραγού κατά 20 θέσεις, Ανθυποπυραγού κατά 20 θέσεις και 1 θέσης Αρχιπυράρχου Τεχνικών.

 

Στους Διοικητικούς Αξιωματικούς συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες ειδικότητες: Νομικοί, Οικονομολόγοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Αεροναυπηγοί, Μηχανολόγοι Ναυπηγοί, Χημικοί Μηχανικοί, Χημικοί, Φυσικοί και Μαθηματικοί. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κατανέμονται οι ως άνω οργανικές θέσεις ανά ειδικότητα.

 

Οι Διοικητικοί Αξιωματικοί Ειδικών καθηκόντων καλύπτουν θέσεις, στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, στις Ειδικές Υπηρεσίες του Νομού Αττικής και στις έδρες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος κατανέμονται οι θέσεις των Διοικητικών Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων ανά βαθμό και ειδικότητα στις προαναφερόμενες υπηρεσίες ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 

Οι ως άνω οργανικές θέσεις καλύπτονται ως ακολούθως:

 

α) Από Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών και μπορούν με αίτησή τους να μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις Διοικητικών Αξιωματικών του βαθμού τους, τηρουμένης της μεταξύ των αρχαιότητας στην κάλυψη των θέσεων αυτών.

 

β) Από ιδιώτες, οι οποίοι διαθέτουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών με απευθείας κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα.

 

Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται:

 

α) Αναφορικά με τους προς μετάταξη Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων, ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων που καλύπτονται ανά ειδικότητα, η ποσόστωση κάθε ειδικότητας ανά βαθμό, καθώς και τα κριτήρια εφαρμογής, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία επιλογής, η σύνταξη των σχετικών πινάκων, τα καθήκοντα αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

β) Αναφορικά με τους προς κατάταξη ιδιώτες, οι ειδικότητες, το όριο ηλικίας, τα προσόντα και οι προϋποθέσεις πρόσληψης, ο τρόπος επιλογής με μόρια, η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, ο τρόπος σύνταξης των πινάκων, η διαδικασία κατάταξης, τα θέματα που αφορούν τη μετά την κατάταξη εκπαίδευση, ο βαθμός με τον οποίο κατατάσσονται, ο τρόπος ένταξής τους στις προβλεπόμενες επετηρίδες, το ασφαλιστικό τους καθεστώς, τα καθήκοντά τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Για θέματα σχετικά με τις κρίσεις, τις προαγωγές και την αποστρατεία των Διοικητικών Αξιωματικών εφαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 305/1992 (ΦΕΚ 152/Α/1992), όπως ισχύει. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις μεταθέσεις των Διοικητικών Αξιωματικών.}

 

6. Στην περίπτωση Β' Ειδικών Καθηκόντων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3511/2006 (ΦΕΚ 258/Α/2006) προστίθεται κατηγορία (1) Διοικητικοί, αναριθμούμενων των λοιπών κατηγοριών κατά σειρά σε (2) Τεχνικοί, (3) Υγειονομικοί, (4) Πλοηγοί Κυβερνήτες, (5) Πλοηγοί Μηχανικοί και (6) Προσωπικό Πληροφορικής ως εξής:

 

{Β) Ειδικών Καθηκόντων:

 

(1) Διοικητικοί:

 

Αρχιπύραρχος

1

Πύραρχοι

6

Αντιπύραρχοι

10

Επιπυραγοί

13

Πυραγοί

13

Υποπυραγοί

13

Ανθυποπυραγοί

14

}

 

7. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 4029/2011 (ΦΕΚ 245/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι υποψήφιοι για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Δόκιμοι Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων απαιτείται να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις, τα οποία πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας:}

 

8. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 4029/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Να έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους, την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:}

 

9. Μετά την περίπτωση γ' της περίπτωσης 2 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 4029/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Για τον υπολογισμό της ηλικίας όλων των υποψηφίων ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.