Νόμος 3511/06 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα, του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος είναι οι εξής:

 

Α) Γενικών Καθηκόντων:

 

Αντιστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος

4

Υποστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος

6

Αρχιπύραρχοι

23

Πύραρχοι (παραγωγικής σχολής)

53

Αντιπύραρχοι (παραγωγικής σχολής)

119

Αντιπύραρχος (σχολής μετεκπαίδευσης)

1

Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής)

133

Επιπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης)

4

Πυραγοί (παραγωγικής σχολής)

195

Πυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης)

7

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής)

882

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης)

47

Πυρονόμοι (παραγωγικής σχολής)

214

Αρχιπυροσβέστες (παραγωγικής σχολής)

2.892

Αρχιπυροσβέστες (μη παραγωγικής σχολής) - Πυροσβέστες

3.909

Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης

4.000

 

Β) Ειδικών Καθηκόντων:

 

(1) Διοικητικοί:

 

Αρχιπύραρχος

1

Πύραρχοι

6

Αντιπύραρχοι

10

Επιπυραγοί

13

Πυραγοί

13

Υποπυραγοί

13

Ανθυποπυραγοί

14

 

(2) Τεχνικοί:

 

Αρχιπύραρχος

1

Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί

6

Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί

11

Πυρονόμος

1

Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες

117

 

(3) Υγειονομικοί:

 

Υποστράτηγος

1

Αρχιπύραρχος

1

Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί - Πυραγοί

19

 

(4) Πλοηγοί Κυβερνήτες:

 

Αρχιπύραρχος

1

Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί

10

Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί

48

 

(5) Πλοηγοί Μηχανικοί:

 

Αρχιπύραρχος

1

Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί

10

Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί

40

Πυρονόμοι

14

Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες

77

 

(6) Προσωπικό Πληροφορικής:

 

Αρχιπύραρχος

1

Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί

8

Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί

10

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες

13

 

Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων στο βαθμό του Αρχιπυράρχου, 1 θέση Διοικητικού, 1 θέση Πλοηγού Κυβερνήτη, 1 θέση Πλοηγού Μηχανικού και 1 θέση προσωπικού Πληροφορικής και Επικοινωνιών μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στο βαθμό του Πυράρχου.

 

Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών στο βαθμό του Πυράρχου, 2 μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων και 1 στην κατηγορία ειδικών καθηκόντων Χειριστών Αεροσκαφών, στον ίδιο βαθμό.

 

Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών, 2 θέσεις Πυράρχων και 5 θέσεις Αντιπυράρχων μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στο βαθμό του Αντιπυράρχου.

 

Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών, 2 θέσεις Αντιπυράρχου και 8 θέσεις Επιπυραγών, μεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στο βαθμό του Επιπυραγού.

 

Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών στο βαθμό του Πυραγού, 3 θέσεις μεταφέρονται στην κατηγορία των Γενικών Καθηκόντων στον ίδιο βαθμό, 1 στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητα Υγειονομικού στον ίδιο βαθμό και 1 στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Τεχνικοί Αεροσκαφών στον ίδιο βαθμό.

 

Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων στο βαθμό του Πυραγού μεταφέρονται:

 

α) 12 θέσεις Πλοηγών Κυβερνητών στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στον ίδιο βαθμό και

β) 3 θέσεις Τεχνικών, στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Χειριστών Αεροσκαφών, στον ίδιο βαθμό.

 

Εκ των υπαρχουσών θέσεων ειδικών καθηκόντων ειδικότητας Πλοηγού Μηχανικού στο βαθμό του Πυραγού, 5 θέσεις μεταφέρονται στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Υγειονομικού στον ίδιο βαθμό και 5 στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων.

 

Εκ των υπαρχουσών θέσεων Γενικών Καθηκόντων Υποπυραγών - Ανθυποπυραγών μεταφέρονται:

 

α) 6 θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Χειριστών Αεροσκαφών, στον ίδιο βαθμό,

β) 9 θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Τεχνικών Αεροσκαφών στον ίδιο βαθμό,

γ) 14 θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον ίδιο βαθμό,

δ) 10 θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων Χειριστών Αεροσκαφών σε βαθμό Πυρονόμων - Αρχιπυροσβεστών -Υπαρχιπυροσβεστών - Πυροσβεστών και

ε) 10 θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων Τεχνικών Αεροσκαφών σε βαθμό Πυρονόμων - Αρχιπυροσβεστών - Υπαρχιπυροσβεστών - Πυροσβεστών.

 

Εκ των υπαρχουσών θέσεων της κατηγορίας Γενικών Καθηκόντων, 14 θέσεις Πυρονόμων (παραγωγικής σχολής) μεταφέρονται στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητα Τεχνικοί, στον ίδιο βαθμό.

 

Εκ των υπαρχουσών θέσεων της κατηγορίας Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Τεχνικών, 35 θέσεις Αρχιπυροσβεστών-Υπαρχιπυροσβεστών - Πυροσβεστών μεταφέρονται σε αντίστοιχες θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Διοικητικών, στον ίδιο βαθμό.

 

Το σύνολο της οργανικής δύναμης του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος δεν θίγεται από τις ανωτέρω μεταφορές και ανέρχεται σε 12.942 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται σε 12.464 θέσεις Γενικών Καθηκόντων και, εκ των Ειδικών Καθηκόντων, σε 79 θέσεις στην ειδικότητα Διοικητικών, 111 στην ειδικότητα Τεχνικών, 26 στην ειδικότητα Υγειονομικών, 46 στην ειδικότητα Πλοηγών - Κυβερνητών, 131 στην ειδικότητα Πλοηγών - Μηχανικών, 45 στην ειδικότητα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 20 στην ειδικότητα Χειριστών Αεροσκαφών και 20 στην ειδικότητα Τεχνικών Αεροσκαφών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 4 και 6 του άρθρου 17 του νόμου 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/2012), με την παράγραφο 4 του άρθρου 74 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014).

 

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μπορεί να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές θέσεις των κατηγοριών και ειδικοτήτων του πυροσβεστικού προσωπικού, και κατά τροποποίηση του παρόντος, να κατανέμονται οργανικές θέσεις κατά βαθμό, καθώς και μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών, να συστήνονται και να καταργούνται ειδικότητες, να καθορίζεται η συνολική οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος και να ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 74 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος άσκησης των πυροσβεστικών καθηκόντων των αθλητών που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία χαρακτηρισμού και αποχαρακτηρισμού τους ως αθλητών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 125 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014).

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.