Νόμος 3511/06 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Προσωπικό - Κατηγορίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

 

α. Πυροσβεστικό Προσωπικό

β. Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και

γ. Πολιτικό Προσωπικό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του νόμου 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/2012).

 

2. Το πυροσβεστικό προσωπικό διακρίνεται σε:

 

α. Γενικών καθηκόντων και

β. Ειδικών καθηκόντων.

 

Ειδικών καθηκόντων είναι:

 

1. Οι Διοικητικοί

2. Οι Τεχνικοί

3. Οι Πλοηγοί − Κυβερνήτες

4. Οι Πλοηγοί – Μηχανικοί

5. Οι Υγειονομικοί και

6. Το προσωπικό της Πληροφορικής.

7. Οι Χειριστές και

8. Οι Μηχανικοί - Τεχνικοί εναερίων μέσων.

 

Για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες Αξιωματικών τηρούνται ιδιαίτερες επετηρίδες.

 

Στις οργανικές θέσεις των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος προστίθενται 70 θέσεις στους Διοικητικούς Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων, με μείωση οργανικών θέσεων Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων στους βαθμούς του Επιπυραγού κατά 9 θέσεις, Πυραγού κατά 20 θέσεις, Υποπυραγού κατά 20 θέσεις, Ανθυποπυραγού κατά 20 θέσεις και 1 θέσης Αρχιπυράρχου Τεχνικών.

 

Στους Διοικητικούς Αξιωματικούς συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες ειδικότητες: Νομικοί, Οικονομολόγοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Αεροναυπηγοί, Μηχανολόγοι Ναυπηγοί, Χημικοί Μηχανικοί, Χημικοί, Φυσικοί και Μαθηματικοί. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κατανέμονται οι ως άνω οργανικές θέσεις ανά ειδικότητα.

 

Οι Διοικητικοί Αξιωματικοί Ειδικών καθηκόντων καλύπτουν θέσεις, στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, στις Ειδικές Υπηρεσίες του Νομού Αττικής και στις έδρες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος κατανέμονται οι θέσεις των Διοικητικών Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων ανά βαθμό και ειδικότητα στις προαναφερόμενες υπηρεσίες ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 

Οι ως άνω οργανικές θέσεις καλύπτονται ως ακολούθως:

 

α) Από Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών και μπορούν με αίτησή τους να μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις Διοικητικών Αξιωματικών του βαθμού τους, τηρουμένης της μεταξύ των αρχαιότητας στην κάλυψη των θέσεων αυτών.

 

β) Από ιδιώτες, οι οποίοι διαθέτουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών με απευθείας κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα.

 

Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται:

 

α) Αναφορικά με τους προς μετάταξη Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων, ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων που καλύπτονται ανά ειδικότητα, η ποσόστωση κάθε ειδικότητας ανά βαθμό, καθώς και τα κριτήρια εφαρμογής, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία επιλογής, η σύνταξη των σχετικών πινάκων, τα καθήκοντα αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

β) Αναφορικά με τους προς κατάταξη ιδιώτες, οι ειδικότητες, το όριο ηλικίας, τα προσόντα και οι προϋποθέσεις πρόσληψης, ο τρόπος επιλογής με μόρια, η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, ο τρόπος σύνταξης των πινάκων, η διαδικασία κατάταξης, τα θέματα που αφορούν τη μετά την κατάταξη εκπαίδευση, ο βαθμός με τον οποίο κατατάσσονται, ο τρόπος ένταξής τους στις προβλεπόμενες επετηρίδες, το ασφαλιστικό τους καθεστώς, τα καθήκοντά τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Για θέματα σχετικά με τις κρίσεις, τις προαγωγές και την αποστρατεία των Διοικητικών Αξιωματικών εφαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 305/1992 (ΦΕΚ 152/Α/1992), όπως ισχύει. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις μεταθέσεις των Διοικητικών Αξιωματικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του νόμου 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/2012), με την παράγραφο 6 του άρθρου 74 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014).

 

3. Το πολιτικό προσωπικό διακρίνεται σε:

 

α. Μόνιμο και

β. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

Το μόνιμο πολιτικό προσωπικό είναι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι

 

4. Οι βαθμοφόροι του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνονται σε απόφοιτους παραγωγικών σχολών και μη απόφοιτους παραγωγικών σχολών. Απόφοιτοι παραγωγικών σχολών είναι οι Αξιωματικοί γενικών καθηκόντων, που προέρχονται από τη Σχολή Ανθυποπυραγών, καθώς και οι Πυρονόμοι και Αρχιπυροσβέστες, που προέρχονται από τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών. Οι Αξιωματικοί γενικών καθηκόντων, που προάγονται βάσει ειδικών διατάξεων, οι Αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων και οι Υπαξιωματικοί και Πυρονόμοι, που προάγονται βάσει ειδικών διατάξεων, είναι βαθμοφόροι μη παραγωγικής σχολής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.