Νόμος 4052/12 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Συμβούλια Διοίκησης Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας συνιστάται πενταμελές Συμβούλιο Διοίκησης που αποτελείται από:

 

α) τον Διοικητή των διασυνδεόμενων νοσοκομείων,

 

β) τον αναπληρωτή Διοικητή, του νοσοκομείου για το οποίο συστήνεται το Συμβούλιο Διοίκησης ή αν δεν υπάρχει τον αναπληρωτή Διοικητή της έδρας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ή αν αυτός δεν υπάρχει ένα μέλος που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

 

γ) τον δεύτερο αναπληρωτή Διοικητή του διοικητικού συμβουλίου του άρθρου 2 του παρόντος ή ένα μέλος που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

 

δ) τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας,

 

ε) τον Προϊστάμενο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής - Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας.

 

2. Με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου καθορίζονται ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης και οι αρμοδιότητες που ασκούνται από το ως άνω Συμβούλιο Διοίκησης, καθώς και κάθε είδους θέμα που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία του ως άνω Συμβουλίου, το οποίο πάντως έχει μόνον εκτελεστικές και εποπτικές αρμοδιότητες, καθώς και εισηγητικές προς το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, μέσω του Διοικητή του. Στα Συμβούλια Διοίκησης που υπάρχει Αναπληρωτής Διοικητής, αυτός διορίζεται και Αντιπρόεδρος.

 

3. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 01-01-2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 23 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.