Νόμος 4128/13

Ν4128/2013: Κύρωση της από 18-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4128/2013: Κύρωση της από 18-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 51/Α/2013), 28-02-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται, και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 18-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας, που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν (ΦΕΚ 246/Α/2012).

 

Άρθρο δεύτερο

 

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 της από 18-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, καταργείται.

 

2. H παράγραφος 1 του άρθρου 2 της από 18-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στο άρθρο 7 του νόμου 2362/1995 προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως:

 

{9. α. Οι πιστώσεις για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφερειακού Επιπέδου (ΠΔΕ) εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού σε κάθε περιφέρεια τόσο για το εθνικό όσο και για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. Εντός των ορίων των ανωτέρω πιστώσεων οι περιφέρειες με βάση το αναπτυξιακό πρόγραμμα περιφερειακού επιπέδου:

 

i) προτείνουν την έκδοση των ετήσιων Συλλογικών Αποφάσεων Έργων Περιφερειακού Επιπέδου (ΣΑΕΠΕ), οι οποίες εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

 

ii) προβαίνουν στην κατανομή των χρηματοδοτήσεων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στα έργα των συλλογικών αποφάσεων περιφερειακού επιπέδου, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων για τα έργα του ΕΣΠΑ,

 

iii) παρακολουθούν την εκτέλεση των ετήσιων Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων περιφερειακού επιπέδου και ανακατανέμουν εφόσον απαιτείται στα έργα τις ετήσιες πιστώσεις που έχουν εγκριθεί για το σύνολο της κάθε συλλογικής απόφασης, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 21 του νόμου 2362/1995,

 

iv) προτείνουν τις λοιπές τροποποιήσεις των Συλλογικών Αποφάσεων Έργων Περιφερειακού Επιπέδου πέραν της προηγούμενης περίπτωσης, οι οποίες εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

β. Οι πιστώσεις των έργων των συλλογικών αποφάσεων περιφερειακού επιπέδου, μετά την ανωτέρω κατανομή, εγγράφονται στους ετήσιους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων.

 

γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων.

 

δ. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2013, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μεταφέρονται οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στον αντίστοιχο προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατανέμονται κατά Περιφέρεια οι ανωτέρω πιστώσεις.}}

 

Άρθρο τρίτο: Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 4109/2013

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 4109/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών λόγω της εξειδίκευσής του και των προσόντων του μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στην Εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 4109/2013, προστίθεται περίπτωση δ', ως εξής:

 

{δ. Όλες οι αρμοδιότητες του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών, οι συναφείς προς τις διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης και εκκαθάρισης, όπως αυτές προσδιορίζομαι από τον ιδρυτικό του νόμο και τον Κανονισμό Λειτουργίας του, ασκούνται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 4109/2013.}

 

3. Στο άρθρο 2 του νόμου 4109/2013 προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:

 

{4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα της κατάργησης του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών.}

 

Άρθρο τέταρτο

 

Η παράγραφος 10 του άρθρου 2 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 01-01-2013, εκτός του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου που ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθώς και των παραγράφων 4, 5 και των τριών πρώτων εδαφίων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η ισχύς των οποίων άρχεται από 01-04-2013, εφαρμοζομένων μέχρι τότε των σχετικών διατάξεων του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), όπως ισχύει.}

 

Άρθρο πέμπτο: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 26-02-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.