Νόμος 590/77 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Εκκλησία της Ελλάδος, ούσα θείον καθίδρυμα και έχουσα κεφαλήν τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, είναι αναπόσπαστα ηνωμένη δογματικά μετά της στην Κωνσταντινούπολη Μεγάλης και πάσης άλλης Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας, στοιχούσαν τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής και τηρούσα απαρασάλευτα, ως και όλες οι λοιπές Ορθόδοξοι Εκκλησίες, τα δόγματα, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνας και τις ιερές παραδόσεις.

 

2. Η Εκκλησία της Ελλάδος είναι αυτοκέφαλος, αυτοδιοικείται δε, στο πλαίσιο των περί θρησκείας άρθρων του Συντάγματος, δια των εν ενεργεία Μητροπολιτών αυτής.

 

3. Η Εκκλησία της Ελλάδος περιλαμβάνει τις Μητροπόλεις της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, συμφώνως προς τον από 29-06-1850 Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόμο και τις από Ιουλίου 1866 και Μαΐου 1882 Πατριαρχικές Συνοδικές Πράξεις και τις Μητροπόλεις των Νέων Χωρών, συμφώνως προς τις από 04-09-1928 Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου και έχει ως μέλη όλους τους κατοικούντες εν τη περιοχή αυτών Ορθοδόξους Χριστιανούς.

 

4. Κατά τις νομικές αυτών σχέσεις η Εκκλησία της Ελλάδος, οι Μητροπόλεις, οι ενορίες μετά των Ενοριακών αυτών Ναών, οι Μονές, η Αποστολική Διακονία, ο Οργανισμός Διαχείρισης της Εκκλησιαστικής Περιουσίας, το Ταμείο Ασφάλισης Κληρικών Ελλάδος, το Διορθόδοξο Κέντρον της Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου όπως και τα Ιερά Προσκυνήματα, τα εκκλησιαστικά Ιδρύματα, τα εκκλησιαστικά Μουσεία και τα Ιερά Ησυχαστήρια. Το Εκκλησιαστικόν Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης, ως και τα λοιπά Εκκλησιαστικά Καθιδρύματα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Μητροπόλεων, τα λειτουργούντα μέχρι της ισχύος του παρόντος και κεκτημένα νομική προσωπικότητα, είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, λειτουργούν δε επί τη βάσει των υφισταμένων μέχρι σήμερον οργανισμών αυτών, οίτινες δύνανται να συμπληρώνονται και να τροποποιούνται εφ' εξής δια κανονιστικών αποφάσεων, εκδιδομένων υπό της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας ή της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου κατόπιν προτάσεως του οικείου Αρχιερέως, δι' ων θα ρυθμίζονται τα της διοικήσεως, διαχειρίσεως, ελέγχου και εν γένει λειτουργίας αυτών, ως και τα της υπηρεσιακής εν γένει καταστάσεως του προσωπικού αυτών.

 

Η εις Κρήτη, Δωδεκάνησα και Άγιο Όρος κρατούσα Εκκλησιαστική κατάστασις, διεπόμενη υπό του ισχύοντος σε αυτές πατριαρχικού καθεστώτος, δεν θίγεται δια του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014), με την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.