Νόμος 3432/06 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Ίδρυση Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και έδρα την Αθήνα.

 

2. Η Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης τελεί υπό την ευθύνη της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα και έχει ως σκοπό τη μέριμνα για σίτιση και διαμονή φοιτητών και μαθητών σχολικών μονάδων της εκκλησιαστικής εκ? παίδευσης. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης οργανώνει και λειτουργεί φοιτητικές και κατά περίπτωση μαθητικές εστίες στις πόλεις που λειτουργούν μονάδες της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης ή αναθέτει σε τρίτους τη σίτιση ή και τη διαμονή φοιτητών και μαθητών. Η Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης οφείλει να εξασφαλίζει διαμονή και σίτιση σε φοιτητές των Προγραμμάτων Ιερατικών Σπουδών και μαθητές των Ιερατικών Σχολών Δεύτερης Ευκαιρίας που το επιθυμούν. Οι δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργίας των εστιών για τις κατηγορίες αυτές των φοιτητών και μαθητών καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με επιχορήγηση της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Εστίες μπορούν να λειτουργούν και στα Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια και στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια. Στις εστίες αυτές μπορούν να διαμένουν και οι σπουδαστές των Εκκλησιαστικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και το κόστος λειτουργίας τους καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Εκκλησίας της Ελλάδος ή τον προϋπολογισμό της Εκκλησιαστικής Αρχής στη δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται η εστία.

 

3. Η διοίκηση της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης ασκείται από: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο και β) τον Διευθυντή. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 7 μέλη και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ των μελών του. Ο Διευθυντής είναι καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση από την Εκκλησιαστική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για θητεία 3 ετών, κατόπιν ανοικτής προκήρυξης. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γραμματέα αυτού και του Διευθυντή.

 

4. Το ημερήσιο σιτηρέσιο για τους φοιτητές και μαθητές εκκλησιαστικής εκπαίδευσης ορίζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από πρόταση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρώνεται ο Κανονισμός της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που καταρτίζεται το αργότερο μέσα σε 6 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο και με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα εν γένει οργάνωσης και λειτουργίας, ιδίως δε: οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης και οι κανόνες λειτουργίας αυτών, ο τρόπος οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των φοιτητικών ή μαθητικών εστιών, η διαδικασία ανάθεσης σε τρίτους της διαμονής ή της σίτισης φοιτητών ή μαθητών, η διαδικασία διαχείρισης και κατανομής των πόρων, η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού, η διαδικασία προμήθειας, παρασκευής και διανομής των συσσιτίων, ο καθορισμός των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εγκαταστάσεων των εστιών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

6. Ο εξοπλισμός των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του νόμου οικοτροφείων παραχωρείται με τη λήξη του τρέχοντος σπουδαστικού ή σχολικού έτους κατά περίπτωση στην Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης κατά προτεραιότητα για τις ανάγκες της Εστίας της οικείας σχολικής μονάδας. Ομοίως, το υπηρετούν προσωπικό στα υφιστάμενα οικοτροφεία που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατίθεται στην Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που τυχόν ανακύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.