Νόμος 4002/11 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Ρυθμίσεις αδειών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου - Διαδικασία αδειοδότησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δημοσίου, που την ασκεί μέσω ειδικά αδειοδοτημένων παρόχων.

 

2. Για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών:

 

α) άδεια για διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος, του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ' του άρθρου 25, και

 

β) άδεια Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων της περίπτωσης κ)β' του άρθρου 25.

 

Σε κάθε υποψήφιο κάτοχο δύναται να χορηγηθούν και οι δύο τύποι αδειών. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση, παραχώρηση ή εκχώρησή τους, ολικώς ή μερικώς. Κάθε άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή της. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.

 

3. Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χορηγείται με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία εκδίδεται εντός 2 μηνών από την υποβολή αίτησης από τον υποψήφιο κάτοχο, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος. Η μη έκδοση απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, συνιστά σιωπηρή απόρριψη της αίτησης.

 

4. Η αίτηση του υποψηφίου περιλαμβάνει τον τύπο της αιτούμενης άδειας και το είδος των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων που προτίθεται αυτός να διεξαγάγει.

 

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 46 και καταβάλλεται παράβολο ύψους 10.000 € για τη συμμετοχή στη διαδικασία.

 

5. Το αντίτιμο για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ορίζεται σε:

 

α) 3.000.000 € για την άδεια διεξαγωγής διαδικτυακού στοιχήματος και

 

β) 2.000.000 € για την άδεια διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.

 

6. Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου έχει διάρκεια 7 έτη από την έκδοση της πράξης χορήγησής της από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, και περιλαμβάνει τους ειδικότερους όρους διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων, για τα οποία αυτή εκδίδεται.

 

7. α. Ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν από τη λήξη της κάθε άδειας, ο κάτοχος μπορεί να ζητά, με αίτησή του προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, την ανανέωσή της για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο στην παράγραφο 6. Η χορήγηση της ανανέωσης προϋποθέτει την καταβολή νέου, ισόποσου με το αρχικό, αντιτίμου, καθώς επίσης και τη διαπίστωση της μη κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 7 του άρθρου 46.

 

β. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων δύναται να μεταβάλλει τους όρους χορήγησης της ανανέωσης αδείας με αιτιολογημένη γνώμη της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 195 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.