Νόμος 3846/10 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Θέματα ελέγχου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2008 (ΦΕΚ 183/Α/2008) τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ανεξάρτητα τυχόν ποινικών ευθυνών, αποτελεί:

 

Για τους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και για τους ιατρούς μονίμους ή επί συμβάσει των ασφαλιστικών οργανισμών, πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία.

 

Για τους ιατρούς τους συμβεβλημένους με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων άμεσο λόγο οριστικής διακοπής της σύμβασης τόσο για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό οργανισμό όσο και οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα έχει συνάψει σύμβαση.

 

Για τους μη συμβεβλημένους ιατρούς, λόγο αποκλεισμού κάθε συνεργασίας με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

 

Η απόφαση για διακοπή της σύμβασης ή για αποκλεισμό κάθε μελλοντικής συνεργασίας εκδίδεται από τον Γενικό Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και είναι δεσμευτική για τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Φορέων είτε η διαπίστωση μη τήρησης των υποχρεώσεων των ιατρών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο έχει γίνει από έλεγχο κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης είτε από τον ίδιο τον Ασφαλιστικό Φορέα. Στη δεύτερη περίπτωση, ο Ασφαλιστικός Φορέας οφείλει να ενημερώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών τον Γενικό Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για τις περαιτέρω ενέργειες του τελευταίου.

 

Σε κάθε περίπτωση οι παραβάσεις των ιατρών γνωστοποιούνται και στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, προκειμένου να διερευνήσει την υπόθεση και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις.}

 

Β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2008 (ΦΕΚ 183/Α/2008) τροποποιείται ως εξής:

 

{4. Σε περίπτωση παραβάσεως των προβλεπόμενων υπό του παρόντος άρθρου υποχρεώσεων των ιατρών, πλην των αναφερόμενων στην ανωτέρω παράγραφο πειθαρχικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, επιβάλλονται επιπλέον στους ιατρούς που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων τους, οι κάτωθι κυρώσεις:

 

α. Καταλογισμός της ζημίας που προκαλείται από τη συνταγογράφηση προσαυξημένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

 

β. Πρόστιμο κυμαινόμενο από 3.000 € έως 15.000 € αναλόγως με τη συχνότητα και βαρύτητα της παράβασης.

 

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των προστίμων, τα ποσά αυτά εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων εφαρμόζονται ανάλογα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 18 του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος.}

 

Γ) Η παράγραφος 15 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2008 (ΦΕΚ 183/Α/2008) τροποποιείται ως εξής:

 

{15. Η παράβαση από το συμβεβλημένο φαρμακοποιό των υποχρεώσεων του, όπως καθορίζονται από το παρόν, συνεπάγεται, εκτός των ενδεχόμενων ποινικών κυρώσεων ή των διοικητικών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, και την επιβολή των εξής κυρώσεων, για κάθε παράβαση, ανάλογα με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα αυτής:

 

α. Πρόστιμο κυμαινόμενο από 10% έως πενήντα τοις εκατό (50%) επί της αξίας των συνταγών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ή του Ασφαλιστικού Οργανισμού που εκτελέστηκαν από το φαρμακείο τον προηγούμενο μήνα, από αυτόν τον οποίο έγινε η παράβαση.

 

Ειδικά για την περίπτωση εύρεσης στο φαρμακείο ταινιών γνησιότητας που είναι αποκολλημένες από τις μονάδες ιδιοσκευάσματος, το πρόστιμο καθορίζεται μέχρι το πενταπλάσιο της αξίας των ιδιοσκευασμάτων που αντιστοιχούν οι ταινίες.

 

β. Προσωρινό αποκλεισμό του φαρμακείου από την εκτέλεση των συνταγών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ή του Ασφαλιστικού Οργανισμού για διάστημα από τέσσερις (4) μέχρι 12 μήνες.

 

γ. Οριστική καταγγελία της σύμβασης μονομερώς από την πλευρά του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ή του Ασφαλιστικού Οργανισμού, τόσο για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό οργανισμό όσο και οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα έχει συνάψει σύμβαση.

 

Η απόφαση για διακοπή της σύμβασης ή για αποκλεισμό κάθε μελλοντικής συνεργασίας εκδίδεται από τον Γενικό Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και είναι δεσμευτική για τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Φορέων είτε η διαπίστωση μη τήρησης των υποχρεώσεων των φαρμακοποιών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο έχει γίνει από έλεγχο κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης είτε από τον ίδιο τον Ασφαλιστικό Φορέα. Στη δεύτερη περίπτωση, ο Ασφαλιστικός Φορέας οφείλει να ενημερώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών τον Γενικό Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για τις περαιτέρω ενέργειες του

τελευταίου.

 

Ειδικά για τις κατωτέρω αναφερόμενες παραβάσεις, πλην των αναφερομένων στις περιπτώσεις α' - γ' της παραγράφου 15 του παρόντος άρθρου επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο από 3.000 € έως 15.000 €.

 

i. Μη παράδοση από τον φαρμακοποιό ή τον αντικαταστάτη του στο φαρμακείο, των φαρμάκων που αναγράφονται στη συνταγή και χρέωση τους στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ή στον Ασφαλιστικό Οργανισμό.

 

ii. Παράδοση άλλων φαρμάκων ή ειδών από εκείνα που αναγράφει η συνταγή.

 

iii. Εύρεση στο χώρο του φαρμακείου ή χρησιμοποίηση ταινιών γνησιότητας πλαστών ή επαναχρησιμοποιημένων ή παραποιημένων ή με σβησμένες ενδείξεις ή ταινίες από τις οποίες έχει διαγραφεί με οποιονδήποτε τρόπο η ένδειξη κρατικό είδος.

 

iv. Ανεύρεση και παράνομη χρήση συνταγολογίων ή βιβλιαρίων υγείας ασφαλισμένων.

 

ν. Άρνηση ή παρεμπόδιση με οποιονδήποτε τρόπο του ελέγχου που πραγματοποιείται σύμφωνα με τα επί μέρους οριζόμενα στο παρόν διάταγμα.}

 

Δ) Κανένας ασφαλιστικός οργανισμός δεν εξοφλεί δαπάνες από εντολές παρακλινικών εξετάσεων και συνταγών φαρμάκων ιατρών και φαρμακοποιών από την ημερομηνία διακοπής της σύμβασης τους με τους Οργανισμούς αυτούς και εφεξής.

 

Ε) Στα διαγνωστικά εργαστήρια, τις ιδιωτικές κλινικές και τους λοιπούς παρόχους υπηρεσιών υγείας, καθώς και τους προμηθευτές παροχών σε είδος, που έχουν σύμβαση με τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ή τους Ασφαλιστικούς Φορείς ή τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή ή των αρμοδίων οργάνων των ασφαλιστικών οργανισμών, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης, μετά από κλήση για παροχή έγγραφων εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης, η διοικητική ποινή του προσωρινού αποκλεισμού από την παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους των φορέων από 4 έως 12 μήνες ή οριστικής καταγγελίας της σύμβασης, για τον συγκεκριμένο ασφαλιστικό φορέα ή και οποιονδήποτε άλλον φορέα έχει συνάψει σύμβαση, ή αποκλεισμού κάθε μελλοντικής συνεργασίας με τους φορείς αυτούς ή χρηματικής κύρωσης, εφόσον από σχετικό έλεγχο, κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, του οικείου ασφαλιστικού φορέα, του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας διαπιστωθούν πράξεις από μέρους των διαγνωστικών εργαστηρίων, των ιδιωτικών κλινικών και των λοιπών παρόχων και προμηθευτών ειδών και υπηρεσιών υγείας, οι οποίες αντίκεινται στις ισχύουσες διατάξεις, τις διατάξεις των κανονισμών περίθαλψης των ασφαλιστικών φορέων, στους όρους των συμβάσεων ή προκαλούν ζημία στους φορείς αυτούς.

 

Η διοικητική ποινή της χρηματικής κύρωσης μπορεί να επιβάλλεται σωρευτικά με τις λοιπές διοικητικές ποινές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο. Η χρηματική κύρωση υπολογίζεται:

 

α) για τα διαγνωστικά εργαστήρια ως πρόστιμο κυμαινόμενο, ανάλογα με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα αυτής, από 50% επί της αξίας των παραπεμπτικών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που εκτελέστηκαν από το διαγνωστικό εργαστήριο τον τελευταίο πριν από τον έλεγχο μήνα έως το 20% της συνολικής ετήσιας αξίας των παραπεμπτικών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που εκτελέστηκαν το τελευταίο πριν από τον έλεγχο έτος, για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών του, όπως αυτές καθορίζονται από τον ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή τους όρους των συμβάσεων,

 

β) για τις ιδιωτικές κλινικές, πρόστιμο κυμαινόμενο από 30.000 € έως 1.000.000 € ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης.

 

Κατά της απόφασης του Γενικού Επιθεωρητή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010, ενώ κατά της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα εφαρμόζονται αναλόγως τα αναφερόμενα στην παράγραφο 18 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2008.

 

Εάν η Επιτροπή Ενστάσεων δεν αποφανθεί επί της ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία άσκησης της, θεωρείται ότι την απέρριψε.

 

Η προθεσμία για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης του Γενικού Επιθεωρητή, μέχρι την έκδοση της απόφασης από την Επιτροπή Ενστάσεων.

 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων είναι άμεσα εκτελεστές.

 

Ειδικά κατά των αποφάσεων περί επιβολής χρηματικών κυρώσεων από τον Γενικό Επιθεωρητή, ασκείται ενδικοφανής προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999.

 

ΣΤ. Σε Φυσιοθεραπευτή που χρεώνει πλασματική θεραπεία στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, επιβάλλεται πρόστιμο από 5.000 € έως 30.000 € και διακόπτεται οριστικά η σύμβασή του με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν σχετικής πρότασης της αρμόδιας Διεύθυνσης, μετά από κλήση για παροχή εγγράφων εξηγήσεων που υποβάλλονται σε 5 εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης.

 

Κατά της απόφασης του Γενικού Επιθεωρητή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010). Εάν η Επιτροπή Ενστάσεων δεν αποφανθεί επί της ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία άσκησής της, θεωρείται ότι την απέρριψε. Η προθεσμία για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης του Γενικού Επιθεωρητή, μέχρι την έκδοση της απόφασης από την Επιτροπή Ενστάσεων. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων είναι άμεσα εκτελεστές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 80 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011), με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 96 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), με το άρθρο 97 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), με την παράγραφο 5 του άρθρου 68 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019).

 

2. Συνταγές φαρμάκων ασφαλισμένων ασφαλιστικών οργανισμών, η αξία των οποίων ξεπερνά τα 150 €, δεν εκτελούνται από τον φαρμακοποιό, εφόσον δεν είναι θεωρημένες από το αρμόδιο όργανο του φορέα. Συνταγές που δεν έχουν θεώρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στερούν το δικαίωμα είσπραξης της αξίας τους από τον ασφαλιστικό οργανισμό, θεώρηση απαιτείται και για υψηλού κόστους εξετάσεις (αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, οστικής πυκνότητας κ.λ.π.), οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

3. Ταινίες γνησιότητας αποκολλημένες από τις μονάδες ιδιοσκευασμάτων και μη επικολλημένες στις συνταγές ή μονάδες ιδιοσκευασμάτων, χωρίς ταινίες γνησιότητας, που βρίσκονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου σε χώρους του φαρμακείου ή σε άλλους χώρους, κατάσχονται από τα ελεγκτικά όργανα της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και παραδίδονται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Η κατάσχεση ενεργείται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου καταγραφής όλων των χαρακτηριστικών στοιχείων των κατασχεθέντων, το οποίο υπογράφεται από τους διενεργήσαντες τον έλεγχο και τον ελεγχόμενο, ο οποίος μπορεί να διατυπώσει και τις παρατηρήσεις του. Η καταστροφή των ιδιοσκευασμάτων και των ταινιών γνησιότητας ή η διάθεση των ιδιοσκευασμάτων σε νοσηλευτικά ή άλλα ιδρύματα, ενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 80 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 

4. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφαλίσεων, δύνανται με αποφάσεις του Διοικητικού τους Συμβουλίου να καθορίζουν ανώτατες τιμές για υλικά επεμβάσεων, οστικά και ενδοαυλικά μοσχεύματα, θεραπευτικά μέσα και προθέσεις, αναλώσιμα υλικά, υγειονομικά υλικά, καθώς και σκευάσματα ειδικής διατροφής. Επίσης, με ίδιες αποφάσεις μπορούν να αναπροσαρμόζονται οι ήδη καθορισθείσες ανώτατες τιμές από τους κανονισμούς παροχών των Κλάδων και Τομέων Υγείας των φορέων.

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004) έχουν ανάλογη εφαρμογή για τον Γενικό Επιθεωρητή, για τους ελεγκτές της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και για τους συμμετέχοντες στα μικτά κλιμάκια υπαλλήλους των ασφαλιστικών οργανισμών.

 

6. Συνταγές φαρμάκων στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία του συνταγολογίου συμπεριλαμβανομένου και του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (AM ΚΑ) του αρμόδιου ιατρού που συνυπογράφει δεν εκτελούνται από τον φαρμακοποιό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.