Νόμος 3943/11 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Λοιπές διατάξεις εισοδήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται νέα περίπτωση ι)ε' ως εξής:

 

{ι)ε) Από 01-01-2010 και κατά ποσοστό 50% των αποδοχών των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα ελληνικά σχολεία που λειτουργούν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ελληνική και τη γερμανική ιθαγένεια ή μόνο τη γερμανική ή είναι πολίτες τρίτης χώρας και πληρώνονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή φορέα που βρίσκεται στην αλλοδαπή και αποτελεί υποδιαίρεση του Ελληνικού Δημοσίου ή υπηρεσία αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου επί του υπολοίπου των αποδοχών τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης θ' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατά ποσοστό 20% της δαπάνης μέχρι ποσού 3.000 € και κατά ποσοστό 10% της δαπάνης από ποσό 3.001 € μέχρι 6.000 € για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που εντάσσονται σε έργα του επιχειρησιακού προγράμματος Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3614/2007 ή και για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που θα προκύψουν μετά από ενεργειακή επιθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3661/2008 και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του και αφορούν.}

 

2. α) Στο τέλος της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται υποπερίπτωση δ)δ' που έχει ως εξής:

 

{δ)δ. Για τις Υπερελαφρές Πτητικές Αθλητικές Μηχανές που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του υπ' αριθμού Δ2/26314/8802/27-07-2010 Κανονισμού Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών (ΦΕΚ 1360/Β/2010), στο ποσό των 20.000 €. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 01-01-2011 και μετά.}

 

β) Στην περίπτωση γ' του άρθρου 18 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθενται προτελευταία εδάφια ως εξής:

 

{Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων της περίπτωσης αυτής, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από τα προς πώληση οχήματα, όταν δεν κατατεθούν η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας τους στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της επιχείρησης.

 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή για δαπάνες που προκύπτουν από 01-01-2010 και μετά.}

 

3. α. Στο άρθρο 18 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται νέα περίπτωση η' ως εξής:

 

{η) Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα.}

 

β) Η περίπτωση η' του άρθρου 18 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως προστέθηκε με την προηγούμενη υποπαράγραφο, ισχύει από 01-01-2011 και μετά.

 

4. Στις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται νέο πέμπτο εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 που αποκτούν εισόδημα από ακίνητα και τους επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων και πραγματοποιούν δαπάνες επισκευής και συντήρησης των ακινήτων αυτών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 31.}

 

5. Στο άρθρο 46 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Η εφάπαξ προεξόφληση επικουρικής σύνταξης αλλοδαπού ασφαλιστικού φορέα σε δικαιούχο κάτοικο Ελλάδας, η οποία απαλλάσσεται του φόρου στην αλλοδαπή, κατανέμεται για να φορολογηθεί σε ίσα μέρη, στο έτος της καταβολής της και στα τέσσερα επόμενα έτη. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή για τις επικουρικές συντάξεις που δηλώνονται με τις αρχικές ή τροποποιητικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και υποβάλλονται από 01-01-2010 και μετά.}

 

6. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ) Στις αμοιβές των αξιωματικών και του κατώτερου πληρώματος του εμπορικού ναυτικού για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε εμπορικά πλοία, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή από 01-01-2010 και μετά.}

 

7. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 74 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκηθεί από το φορολογούμενο εμπρόθεσμη προσφυγή, βεβαιώνεται αμέσως από τον προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ποσοστό πενήντα τοις εκατό του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν φόρων και τελών.}

 

β) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης της παραγράφου αυτής ισχύουν για προσφυγές που ασκούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής.

 

8. α) Το δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 9 του άρθρου 74 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Φόροι, τέλη και εισφορές που βεβαιώνονται, βάσει προσωρινού φύλλου ελέγχου, που εκδόθηκε μετά από προσωρινό έλεγχο που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 67, μετά την υπογραφή του πρακτικού και την καταβολή του 1/5 αυτών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 του νόμου 2523/1997, καταβάλλονται, κατά το υπόλοιπο μέρος αυτών, σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των τριακοσίων €, εκτός της τελευταίας. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από την υπογραφή του πρακτικού μήνα και οι υπόλοιπές μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των μηνών που ακολουθούν. Επί δικαστικού συμβιβασμού ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ. Η άσκηση προσφυγής ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου δεν αναστέλλει την προσωρινή βεβαίωση του φόρου, ο οποίος καταβάλλεται εφάπαξ.}

 

β) Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 74 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζονται για πρακτικά που υπογράφονται ή οριστικοποιούνται ή για τις προσφυγές που ασκούνται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και μετά.

 

9. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μετά τις λέξεις: πιστωτικά ιδρύματα προστίθενται οι λέξεις:

 

{οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, τα επιμελητήρια, οι συμβολαιογράφοι, οι υποθηκοφύλακες, οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων.}

 

10. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ή δηλώνουν ανακριβή στοιχεία, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 2523/1997.}

 

β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του νόμου 3693/2008 (ΦΕΚ 174/Α/2008) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. Αν το πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, δεν διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 80 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010). Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και τιμωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3693/2008.}

 

γ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου, καθορίζονται τα συγκεκριμένα επί μέρους φορολογικά αντικείμενα του ελέγχου αυτού, το ειδικότερο περιεχόμενο του πιστοποιητικού που εκδίδεται, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Πέραν της εφαρμογής του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5, στους νόμιμους ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 5 και της κανονιστικής απόφασης που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 2523/1997.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.}

 

11. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται περίπτωση ι)β' ως εξής:

 

{ι)β) η χορήγηση στοιχείων σε δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και σε δημόσιες επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Α' ή Β' του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), εφόσον το Δημόσιο στην περίπτωση αυτή συμμετέχει σε ποσοστό άνω του 50% του μετοχικού τους κεφαλαίου, και μόνο για την ταυτοποίηση φορολογουμένων ή διασταύρωση ή επαλήθευση της, η οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση καθηκόντων ή την άσκηση αρμοδιοτήτων ή την παροχή υπηρεσιών που ορίζει ο νόμος.}

 

12. Η λέξη και στο τέλος της υποπερίπτωσης μ)μ' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010) διαγράφεται και στην ίδια περίπτωση προστίθεται νέα υποπερίπτωση ξ)ξ' ως εξής:

 

{ξ)ξ) με τα άρθρα 25 και 26 του νόμου [Ν] 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/1975): όπως ισχύουν.}

 

13. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης ξ)ξ' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 3842/2010, όπως προστέθηκαν με την προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από την 01-01-2010 και μετά.

 

14. Το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδιο προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης από δικαιούχο με βαθμό συγγένειας της Α' κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2961/2001, η υπεραξία φορολογείται με συντελεστή 5%.}

 

15. Η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/2010) αρχίζει από 01-01-2010 και μετά.

 

16. Οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1, καθώς και της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 2579/1998, καταργούνται από 30-09-2010.

 

Ποσά φόρου που καταβλήθηκαν από 01-10-2010 και μετά δεν επιστρέφονται.

 

17. Η παράγραφος 10 του πέμπτου άρθρου του νόμου 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Η έκτακτη εισφορά επιστρέφεται κατά το μέρος που αντιστοιχεί σε εισόδημα ή κέρδη άλλης επιχείρησης, για τα οποία καταβλήθηκε έκτακτη εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ή του άρθρου 2 του νόμου 3808/2009 (ΦΕΚ 227/Α/2009).}

 

18. Η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του νόμου 3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει από την 01-01-2012 για τις δηλώσεις οικονομικού έτους 2012 και μετά.}

 

19. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα μπορούν να μεταφέρουν ή να δηλώσουν μέχρι την 30-09-2011, κεφάλαια για τα οποία συνέτρεχε είτε υποχρέωση δήλωσης τους είτε υποχρέωση καταβολής φόρου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, στην ημεδαπή και τα οποία βρίσκονται στην αλλοδαπή, σε προθεσμιακό λογαριασμό κατάθεσης στην Ελλάδα, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον καταβάλουν φόρο με συντελεστή 8% επί της αξίας των καταθέσεων που μεταφέρουν, κατά το χρόνο της μεταφοράς, ή προκειμένου περί καταθέσεων που παραμένουν κατατεθειμένες στην αλλοδαπή, επί της αξίας των καταθέσεων κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης.

 

Ως κεφάλαια νοούνται οι καταθετικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί που τηρούνται σε τράπεζα στην αλλοδαπή ή παρακολουθούνται από αυτή, καθώς και από αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρία, προκειμένου για ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής που συνδέονται με επενδύσεις. Ως φορολογητέα αξία των επενδυτικών λογαριασμών λαμβάνεται:

 

α) η τιμή κλεισίματος του χρηματοπιστωτικού μέσου στην οργανωμένη αγορά που διαπραγματεύεται, κατά την προηγούμενη ημέρα από αυτή που καταβάλλεται ο οφειλόμενος φόρος, προκειμένου για χρηματοπιστωτικά μέσα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά χώρας - πλήρους μέλους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και

 

β) η ονομαστική αξία για τα μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία έχουν εκδοθεί σε χώρα - πλήρες μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Η ρευστοποίηση των χρηματοπιστωτικών μέσων και η εισαγωγή τους στην Ελλάδα δεν είναι υποχρεωτική.

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, τα κεφάλαια αυτά πρέπει να υπάρχουν κατατεθειμένα ή επενδεδυμένα στην αλλοδαπή κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.