Νόμος 3922/11 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Περιφερειακές Διοικήσεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι Λιμενικές Αρχές αποτελούν Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και εξακολουθούν να λειτουργούν και να ασκούν τις αρμοδιότητες τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

2. Τα ακίνητα, τα χερσαία, πλωτά και εναέρια μέσα, ο οπλισμός, τα αρχεία και γενικά το κάθε μορφής υλικό και εξοπλισμός των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος περιέρχονται στις αντίστοιχες Υπηρεσίες του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 127/2010 (ΦΕΚ 214/Α/2010). Ο τρόπος και η διαδικασία παράδοσης και παραλαβής αυτών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και Προστασίας του Πολίτη.

 

3. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων του άρθρου 14 εξακολουθούν να εφαρμόζονται για το προσωπικό, τις υπηρεσίες και τα λοιπά θέματα του άρθρου αυτού οι ισχύουσες για το Λιμενικό Σώμα διατάξεις.

 

4. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών αποφάσεων για θέματα που αφορούν αρμοδιότητες οργάνωσης και λειτουργίας Υπηρεσιών και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες για το Λιμενικό Σώμα συναφείς διατάξεις.

 

5. Πόροι που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό για το Λιμενικό Σώμα μεταφέρονται με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στους αντίστοιχους κωδικούς εσόδων - εξόδων του Ειδικού Φορέα Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή. Στον ίδιο Φορέα μεταφέρονται και οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί βάσει των διατάξεων του νόμου [Ν] 3711/1955 στον κωδικό αριθμό εξόδων με την ονομασία Ειδικά Απρόβλεπτα Έξοδα του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

 

6. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος Λιμενικό Σώμα για θέματα προσωπικού, υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων που δεν θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, νοείται εφεξής Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.

 

7. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ασκούν βάσει των εγκυκλίων διαταγών και οδηγιών τις αρμοδιότητες άλλων Υπουργείων που ανατίθενται σε αυτές δια του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι αρμοδιότητες αυτές και ο τρόπος άσκησης τους.

 

8. Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που προέρχεται από το Λιμενικό Σώμα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου [Ν] 3865/2010, εξακολουθεί να έχει ως κύριο φορέα ασφάλισης το Δημόσιο και ως φορείς επικουρικής ασφάλισης το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, που προβλέπεται από το από [ΠΔ] 21-10-1932 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 387/Α/1932) και το Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος που προβλέπεται από το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 160/1970 (ΦΕΚ 44/Α/1970), όπου ασφαλιζόταν πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Τα θέματα υγειονομικής, νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ως άνω προσωπικού εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

9. Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν υπαχθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 127/2010 (ΦΕΚ 214/Α/2010) στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και αφορούν τις διευθύνσεις Λιμενικής Πολιτικής (ΔΛΠ), Λιμενικών Υποδομών (ΔΛΥ), Θαλάσσιων Συγκοινωνιών (ΔΘΣ), Ναυτικής Εργασίας (ΔΝΕΡ), Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ) και Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΔΝΠΑ), των Διευθύνσεων Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (ΔΑΝ) και Λιμενικής Αστυνομίας κατά το μέρος των μεταφερόμενων τμημάτων, σύμφωνα με τις επί μέρους διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 127/2010 της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΔΠΘΠ) κατά το μέρος των μεταφερόμενων τμημάτων, σύμφωνα με τις επί μέρους διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 127/2010 της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων (ΔΕΠ) κατά το μέρος των μεταφερόμενων τμημάτων, της Διεύθυνσης Κανονισμών και Εποπτείας Οργανισμών (ΔΚΕΟ), της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ) κατά το μέρος των μεταφερόμενων τμημάτων, σύμφωνα με τις επί μέρους διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 127/2010 της Διεύθυνσης Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΔΙΠΑΜ - ΠΣΕΑ) κατά το μέρος των μεταφερόμενων τμημάτων, σύμφωνα με τις επί μέρους διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 127/2010 των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), των Κέντρων Επιμόρφωσης Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) και των Πειθαρχικών Συμβουλίων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ), των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (ΔΣΕΝ), των Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ), καθώς και των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθιμοτυπίας, Δημοσίων Σχέσεων Πολιτιστικών Θεμάτων και Εκδηλώσεων, Νομικού Συμβούλου του Κράτους και Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και κατά παρέκκλιση των χρονικών ορίων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 33/2009 (ΦΕΚ 50/Α/2009), και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τη διετία. Το προσωπικό που αποσπάται επανέρχεται σταδιακά στην οργανική του θέση μέσα σε δύο έτη από της έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Το προσωπικό που αποσπάται στις ανωτέρω Υπηρεσίες, σε έκτακτες περιπτώσεις υπάγεται επιχειρησιακά στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

10. Σε παραρτήματα του Οίκου Ναύτου όπου δεν υπηρετεί προσωπικό του Φορέα αυτού ή δεν επαρκεί, επιτρέπεται η κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών από προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που αποσπάται σε αυτά. Μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι εν λόγω ανάγκες καλύπτονται από υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα που μετατάσσονται στον Οίκο Ναύτου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της μετάταξης και ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης των καθηκόντων.

 

11. Το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (ΥΘΥΝΑΛ) που υπηρετεί στις Διευθύνσεις Πληροφορικής Νέων Τεχνολογιών (ΔΠΝΤ) και Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ), που μεταφέρθηκαν με το προεδρικό διάταγμα 127/2010 (ΦΕΚ 214/Β/2010) στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, διατηρεί την οργανική του θέση στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και παραμένει ως αποσπασμένο στις ανωτέρω Υπηρεσίες, έως τη σύσταση αντίστοιχων υπηρεσιών στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

12. Οι πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας που υπηρετούν σε Υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες με την έκδοση του παρόντος νόμου υπάγονται πλέον στο Αρχηγείο Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκτός των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να δηλώσουν εντός έτους από την έκδοση του παρόντος, εάν επιθυμούν να διατηρήσουν την οργανική τους θέση στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, για στελέχωση των κεντρικών ή περιφερειακών υπηρεσιών ή παραρτημάτων του Οίκου Ναύτου.

 

13. Για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετεί στις προαναφερόμενες υπηρεσίες εκδίδονται αποφάσεις αποσπάσεων.

 

14. Θέματα που αφορούν το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία δεν ρυθμίζονται από αυτόν το νόμο, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

15. Από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου τις θέσεις του Αρχηγού, του Υπαρχηγού και του Επιτελάρχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που προβλέπονται από το άρθρο 10, καταλαμβάνουν ο Αρχηγός Λιμενικού Σώματος, ο αρχαιότερος Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος και ο νεότερος Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος, αντίστοιχα.

 

16. Στην πάγια προκαταβολή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής περιλαμβάνονται και οι εκκρεμείς δαπάνες της Παγίας Προκαταβολής του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας κατά το διάστημα υπαγωγής του Λιμενικού Σώματος σε αυτό, οι οποίες αφορούν στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και των εξόδων του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος μέσω αυτής. Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι αρμόδια για τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών και εκκαθάριση των εκκρεμών δαπανών που αφορούν στη λειτουργία της Πάγιας Προκαταβολής κατά το διάστημα υπαγωγής του Λιμενικού Σώματος στο Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.