Νόμος 3922/11 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο βαθμός του Ναυάρχου Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 8 του ένατου άρθρου του νόμου [Ν] 3654/2008 (ΦΕΚ 57/Α/2008), μπορεί να απονέμεται με την ίδια διαδικασία και στους Αρχηγούς του Λιμενικού Σώματος που αποστρατεύθηκαν πριν τις 03-04-2008, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός εξήντα ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 

2. Στις οργανικές θέσεις των Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος προστίθενται είκοσι πέντε θέσεις ειδικότητας Νομικού με μείωση ισάριθμων οργανικών θέσεων στο βαθμό του Σημαιοφόρου - Ανθυποπλοιάρχου της παραγράφου 1)α (α)α) του άρθρου 14 που κατανέμονται ως ακολούθως:

 

1) Ένας Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος Νομικού.

2) Δύο Πλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος Νομικού.

3) Τρεις Αντιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος Νομικού.

4) Τέσσερις Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος Νομικού.

5) Δεκαπέντε Υποπλοίαρχοι - Ανθυποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος Νομικού ενιαία.

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2)α του άρθρου 20 του νόμου 3153/2003 (ΦΕΚ 153/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2)α. Πτυχιούχοι Σχολών Πανεπιστημιακού Τομέα κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε οικονομικά ή νομικά θέματα ηλικίας μέχρι τριάντα πέντε ετών, η οποία συμπληρώνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού, που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή βρίσκονται νομίμως εκτός στρατεύματος, μπορεί να κατατάσσονται απευθείας στο Λιμενικό Σώμα χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Οικονομικού ή Νομικού, αντίστοιχα.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α/2001) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η αληθής έννοια της παρούσας παραγράφου είναι ότι ο Οργανισμός μπορεί να προβαίνει ταυτόχρονα με ενιαίο διαγωνισμό σε εκποίηση ενός ή περισσότερων ναυαγίων και επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων που ανήκουν σε έναν ή διαφορετικούς ιδιοκτήτες, των οποίων οι κύριοι αρνούνται ή αδυνατούν να εκπληρώσουν την υποχρέωση τους.}

 

5. Στα Ναυτικά Νοσοκομεία Αθηνών και Πειραιά, καθώς και στις υγειονομικές Υπηρεσίες Πολεμικού Ναυτικού μπορεί να υπηρετούν Αξιωματικοί Ιατροί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανάλογων ειδικοτήτων κατά βαθμό και θέση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.