Νόμος 3922/11 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Εξουσιοδοτικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μπορεί και κατά τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων και του παρόντος νόμου:

 

α. να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία, την έδρα, τις αρμοδιότητες και την αντιστοιχία των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,

 

β. να ιδρύονται, να αναδιαρθρώνονται, να συγχωνεύονται και να μετονομάζονται ή να καταργούνται υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,

 

γ. να ιδρύονται νέες, να καταργούνται ή να αναδιαρθρώνονται υφιστάμενες σχολές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού, να καθορίζονται τα σχετικά με τη λειτουργία τους, τα προσόντα και τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων, τα θέματα της κάλυψης των σχετικών δαπανών και αποζημιώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα,

 

δ. να συνιστώνται, να αυξομειώνονται και να ανακατανέμονται οι οργανικές θέσεις όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και να συνιστώνται ή να καταργούνται κατηγορίες και ειδικότητες αυτού,

 

ε. να καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψήφιων όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την πρόσληψη και την κατάταξη τους,

 

στ. να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, αδειών, αποζημιώσεων του στρατιωτικού προσωπικού ή να ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης, σύνθεσης και λειτουργίας των συμβουλίων κρίσεων, προαγωγών, των πειθαρχικών συμβουλίων και των άλλων συλλογικών διοικητικών οργάνων κεντρικών και περιφερειακών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,

 

ζ. να ρυθμίζονται θέματα ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών, καταστάσεων, αποστρατείας, ανάκλησης από την εφεδρεία, πειθαρχικού δικαίου, ειδικών υποχρεώσεων και απαγορεύσεων του στρατιωτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και κάθε άλλο συναφές θέμα,

 

η. να ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Διεύθυνσης Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ) - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ) και της Διεύθυνσης Θαλάσσιων Κρατικών Μεταφορών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 

2. Με απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, η οποία κυρώνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη εκδίδονται κανονισμοί για θέματα εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο, τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των προηγούμενων παραγράφων, το οποίο και θα απαρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, των νόμων που επέφεραν τροποποιήσεις σε αυτόν, καθώς και των νόμων που είναι απολύτως συναφείς προς αυτόν.

 

α. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταγλώττιση στη δημοτική όσων διατάξεων, φράσεων ή λέξεων είναι στην καθαρεύουσα, η αναδιατύπωση όπου κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ακριβέστερη νοηματική απόδοση, η απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρμογής, η νέα αρίθμηση των άρθρων, η διαφορετική κατάταξη αυτών, των παραγράφων και των εδαφίων τους, η υποδιαίρεση άρθρων σε περισσότερα και γενικά κάθε αναμόρφωση των υπό κωδικοποίηση διατάξεων, για την αρτιότερη νομοτεχνική κατάστρωση τους, χωρίς καμία νοηματική αλλοίωση ή μεταβολές ορολογίας, καθώς και η προσαρμογή των διατάξεων που καθορίζουν αρμοδιότητες διοικητικών και άλλων οργάνων στο υφιστάμενο οργανωτικό σχήμα των κεντρικών και αποκεντρωμένων κρατικών υπηρεσιών, των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν υπάρξει αμφιβολία στην έννοια διάταξης που κωδικοποιήθηκε επικρατεί το αρχικό κείμενο της διάταξης που κωδικοποιήθηκε.

 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται τα θέματα συγκρότησης της Επιτροπής Κωδικοποίησης και αποζημίωσης των μελών της, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία της.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χαρακτηρισμού και αποχαρακτηρισμού ως αθλητών του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο τρόπος και ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων τους ως αθλητών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία εκτέλεσης των προμηθειών της περίπτωσης κ)β' του μέρους II της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 2286/1995, όπως προστίθεται με το άρθρο 13.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, δύναται να καθοριστούν τέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ) και του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (ΕΛΟΑΝ). Με όμοια απόφαση καθορίζεται το ποσοστό που αποδίδεται στα δικαιούχα Ταμεία Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού και Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Ναυτικού, οι διαδικασίες βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης του, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με το άρθρο 38 του νόμου [Ν] 4029/2011 (ΦΕΚ 245/Α/2011).

 

8. Με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία χαρακτηρισμού ως στρατοπέδου κάθε μόνιμης ή προσωρινής εγκατάστασης και γενικά περιοχής που είτε ανήκει κατά κυριότητα στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή είτε έχει παραχωρηθεί σε αυτό κατά χρήση από φορείς του Δημοσίου ή ιδιώτες και εντός των οποίων έχει εγκατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθεί μόνιμα ή προσωρινά Μονάδα ή Υπηρεσία του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

Σε περίπτωση πρόσκαιρης παραχώρησης εγκατάστασης ή περιοχής στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, ο χαρακτηρισμός αυτών ως στρατοπέδων δεν δύναται να διαρκέσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της παραχώρησης που συμφωνήθηκε σχετικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με το άρθρο 38 του νόμου [Ν] 4029/2011 (ΦΕΚ 245/Α/2011).

 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις καθιέρωσης και χορήγησης αποζημίωσης για υπερωριακή, απογευματινή και νυχτερινή απασχόληση, καθώς και απασχόληση τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας σε στελέχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που είναι αποσπασμένα ή διατίθενται στα Γραφεία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Γενικού Γραμματέα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.