Νόμος 3922/11 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας όταν κρίνονται θέματα αδιαβάθμητου ανώτερου ή κατώτερου προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, μετέχουν δύο αιρετοί εκπρόσωποι του ανώτερου ή δύο αιρετοί εκπρόσωποι του κατώτερου αδιαβάθμητου προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας, κατά περίπτωση, οι οποίοι αναδεικνύονται κατόπιν εκλογικής διαδικασίας, με τους αναπληρωτές τους, για δύο χρόνια.

 

Οι αιρετοί εκπρόσωποι του προαναφερόμενου προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν δωδεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Πλοηγικό Σταθμό.

 

2. Ως προς τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εκλογής των παραπάνω αιρετών εκπροσώπων εφαρμόζονται, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προσωπικού, οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

 

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας παραγράφου το χρονοδιάγραμμα διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και τα αιρετά μέλη που θα αναδειχθούν θα ορισθούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, με θητεία που θα λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των λοιπών μελών αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.