Νόμος 4479/17 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 14Β του νόμου 3908/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 13 του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016), προστίθεται ο τίτλος Όροι ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 και τροποποίησης των αποφάσεων υπαγωγής.

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης ε)ε' της παραγράφου Α' του άρθρου 14Β, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 13 του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016), η φράση σύμφωνα με την περίπτωση Β' του παρόντος αντικαθίσταται με τη φράση σύμφωνα με την παράγραφο Β' του παρόντος.

 

3. Η περίπτωση στ)στ' της παραγράφου Α' του άρθρου 14Β, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 13 του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016), αναριθμείται σε περίπτωση ζ)ζ' και προστίθεται νέα περίπτωση στ)στ' ως εξής:

 

{στ)στ. Η μείωση της ισχύος (για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές - ΑΠΕ) ή της δυναμικότητας (για λοιπά επενδυτικά σχέδια) δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 25% με ταυτόχρονη τροποποίηση ή μη του φυσικού αντικειμένου και αιτιολογημένη κατά περίπτωση αναπροσαρμογή ή όχι του ενισχυόμενου κόστους. Σε περίπτωση μείωσης άνω του 25% και έως 50% και ταυτόχρονη τροποποίηση ή μη του φυσικού αντικειμένου, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται μόνο μετά από έγκριση αιτήματος τροποποίησης που υποβάλει ο φορέας στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με την παράγραφο Β'. Σε περίπτωση μείωσης της ισχύος ή της δυναμικότητας άνω του 50%, το επενδυτικό σχέδιο δεν νοείται ως ολοκληρωμένο και εκδίδεται απόφαση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής και ανάκτησης της τυχόν χορηγηθείσας ενίσχυσης με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων και προσαυξημένης κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την ημερομηνία καταβολής.}

 

4. Η παράγραφος Β' του άρθρου 14Β, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 13 του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Β. Ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού αντικειμένου εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία μετά από αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης του φορέα, το οποίο εξετάζεται από την υπηρεσία και γίνεται αποδεκτό υπό τους προαναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου Α'. Για την εξέταση του αιτήματος τροποποίησης δεν απαιτείται επανεξέταση της βαθμολόγησης του επενδυτικού σχεδίου.}

 

5. Η παράγραφος Ε' του άρθρου 14Β, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 13 του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ε. Σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας, της εταιρικής σύνθεσης, της νομικής μορφής, της έδρας ή λοιπών στοιχείων επικοινωνίας της ενισχυόμενης επιχείρησης, η γνωστοποίηση των μεταβολών, με τα οικεία δικαιολογητικά, πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ εντός 60 ημερών από τη συντέλεσή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται κύρωση, που ορίζεται με την υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.}

 

6. Η παράγραφος ΣΤ' του άρθρου 14Β, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 13 του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016, αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{ΣΤ. Η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής μπορεί να διενεργηθεί και αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία, εφόσον διαπιστωθεί μεταβολή των όρων της απόφασης υπαγωγής. Για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής σύμφωνα με τις παραγράφους Β' και Γ', απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.