Νόμος 3812/09 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ρυθμίσεις για το κριτήριο της συνέντευξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταργούνται:

 

α. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 3320/2005, με την οποία προστέθηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994 κριτήριο Ε. Συνέντευξη.

 

β. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν τη συνέντευξη ως κριτήριο επιλογής ή πρόσληψης προσωπικού.

 

Κατ' εξαίρεση διατηρούνται σε ισχύ διατάξεις που προβλέπουν τη συνέντευξη για την επιλογή Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του άρθρου 103 παράγραφος 3 του Συντάγματος ή αντίστοιχου επιστημονικού προσωπικού των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (άρθρο 19 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει).

 

2. Σε περίπτωση πλήρωσης θέσεων προσωπικού, κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, επιτρέπεται η διενέργεια συνέντευξης μόνο ύστερα από αίτημα του φορέα και απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

Η συνέντευξη διεξάγεται από τριμελή Επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και διαθέτουν γνώσεις, εμπειρία και ικανότητα να αξιολογήσουν την καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης. Τα μέλη μπορεί να είναι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δημόσιου εν γένει τομέα, εν ενεργεία ή μη ή και ιδιώτες ειδικοί επιστήμονες. Η συνέντευξη διενεργείται σε υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων με βάση τα κριτήρια του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει.

 

Η Επιτροπή κρίνει αιτιολογημένα την καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης που σχετίζεται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Αν υποψήφιος κριθεί ακατάλληλος για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων, διαγράφεται από τον πίνακα διοριστέων με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής, που καταγράφεται στα τηρούμενα πρακτικά της Επιτροπής και καλείται ο επόμενος κατά σειρά κατάταξης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.