Νόμος 3812/09 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ρυθμίσεις για τη μοριοδότηση υποψηφίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση ι' της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι. Κατά τέσσερις (4) μονάδες λόγω εμπειρίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών.}

 

2. Οι περιπτώσεις ι)α', ι)β', ι)γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύουν, καταργούνται.

 

3. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης Α. Τίτλοι Σπουδών της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002), με την οποία τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τίτλος σπουδών που απαιτείται συμφώνως με την προκήρυξη: οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό εκατόν δέκα (110).}

 

Καταργείται η διάταξη του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης Α. Τίτλοι Σπουδών της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3051/2002, που τροποποίησε και συμπλήρωσε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, με την οποία μοριοδοτούνται οι υποψήφιοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτοχοι πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης.

 

Οι διατάξεις του πέμπτου, έκτου, έβδομου, όγδοου και ένατου εδαφίου, της περίπτωσης Α. Τίτλοι Σπουδών της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3051/2002, με τις οποίες τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Μόνο για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

 

α. Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: τετρακόσιες (400) μονάδες

β. Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: διακόσιες (200) μονάδες

γ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: διακόσιες (200) μονάδες

δ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: εκατό (100) μονάδες.

 

Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται επιπλέον κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των μορίων που προβλέπονται για τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο.}

 

4. Τα πέντε πρώτα εδάφια της περίπτωσης Β. Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3051/2002, με τα οποία τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι εξήντα (60) μήνες.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.