Νόμος 3320/05 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Συμπλήρωση των διατάξεων των άρθρων 17 και 18 του νόμου 2190/1994


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης ι)γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Για την απόδειξη του χρόνου και του είδους της εμπειρίας του υποψηφίου στις περιπτώσεις που για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται άδεια, αρκεί η ύπαρξη της άδειας και η βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ότι εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένος. Όταν στην ανωτέρω περίπτωση ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, αυτή, αν μεν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, η οποία συνοδεύεται από μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας, αν δε πρόκειται για μισθωτό, βεβαιώνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προκήρυξη. Αν για την άσκηση του επαγγέλματος δεν απαιτείται άδεια, τα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπειρία του υποψηφίου καθορίζονται με την προκήρυξη.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002) μετά το κριτήριο Δ. Εντοπιότητα και πριν το εδάφιο που καθορίζει τον τελικό βαθμό του υποψηφίου, προστίθεται το ακόλουθο κριτήριο:

 

{Ε. Συνέντευξη

 

Η συνέντευξη διενεργείται από τριμελή επιτροπή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ή του οικείου φορέα στις περιπτώσεις που η διαδικασία διεξάγεται από τον ίδιο τον φορέα. Τα μέλη της επιτροπής συνέντευξης ορίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ή τον οικείο φορέα αντιστοίχως, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, από πρόσωπα που έχουν την ικανότητα λόγω των γνώσεών τους ή της εμπειρίας τους να αξιολογήσουν τη συνολική προσωπικότητα του υποψηφίου και μπορεί να είναι υπάλληλοι ή λειτουργοί του δημόσιου τομέα εν ενεργεία ή μη ή και ιδιώτες ειδικοί επιστήμονες. Ο πρόεδρος της επιτροπής συνέντευξης του οικείου φορέα και το ένα μέλος ορίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Απαγορεύεται η γνωστοποίηση των ονομάτων των μελών της επιτροπής συνέντευξης πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Η συνέντευξη διενεργείται με τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης που διαμορφώνεται βάσει των προηγούμενων κριτηρίων Α έως και Δ. Ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη ισούται με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 1,3. Αν προκύπτει κλασματικός αριθμός, στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν οι θέσεις είναι μέχρι πέντε, καλείται σε συνέντευξη αριθμός υποψηφίων διπλάσιος του αριθμού των θέσεων. Η συνέντευξη βαθμολογείται με συντελεστή που κυμαίνεται από 0,80 ως και 1,20 επί της βαθμολογίας που ο υποψήφιος έχει λάβει συνολικώς στα κριτήρια Α έως και Δ.

 

Στις διαδικασίες πρόσληψης που διεξάγει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, συνέντευξη διενεργείται μόνον όταν τη ζητήσει ο οικείος φορέας με το αίτημά του προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων και η διενέργεια της συνέντευξης αναφέρεται απαραιτήτως στην προκήρυξη. Όταν τη διαδικασία πρόσληψης διενεργεί ο ίδιος ο φορέας, οι κλάδοι ή ειδικότητες για τις οποίες θα διενεργηθεί συνέντευξη πρέπει να ορίζονται στην προκήρυξη. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού μπορεί με απόφασή του να αποκλείει τη διενέργεια συνέντευξης.

 

Με τη συνέντευξη αξιολογείται η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου και η δυνατότητά του να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων, με τα οποία συνδέεται αμέσως η θέση που πρόκειται να καταλάβει.

 

Η διαδικασία διεξαγωγής της συνέντευξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Η παράγραφος 6 του άρθρου 17, όπως ισχύει, εφαρμόζεται και για τις επιτροπές συνέντευξης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009).

 

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση της προβλεπόμενης απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

4. Το εδάφιο 4 της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 3051/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η βαθμολογία της ειδικής γραπτής δοκιμασίας πολλαπλασιάζεται με συντελεστή τρία (3) και προσαυξάνει αντιστοίχως τη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.