Νόμος 3852/10 - Άρθρο 284

Άρθρο 284: Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του νόμου 3801/2009, Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κ.λ.π. (ΦΕΚ 163/Α/2009), καταργούνται από την έναρξη της ισχύος τους. Τα έσοδα από το φόρο ζύθου, τα τέλη διαφήμισης και ακίνητης περιουσίας που προβλέπονται στην καταργούμενη διάταξη, αποδίδονται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

2. Συμβάσεις που λήγουν προ της 31-12-2010 και αφορούν μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι Αρμοδιότητες των οποίων περιέρχονται από 01-01-2011 στους Δήμους σύμφωνα με το άρθρο 94 του παρόντος, εφόσον δεν προβλέπουν δυνατότητα παράτασης, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι 31-12-2010, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1996. Αναπροσαρμογή του μισθώματος χωρεί βάσει των κανόνων της καλής πίστης, χωρίς να θίγονται οι λοιποί όροι της σύμβασης.

 

3. Όσοι αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 249 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995) και δεν έχουν εκπληρώσει, μέσα στην τασσόμενη κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου προθεσμία, μέρος ή όλες τις υποχρεώσεις τους (καταβολή τιμήματος, ανέγερση οικοδομής κ.λ.π.) μπορούν, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και εφόσον εξακολουθούν να είναι κάτοχοι των ανωτέρω οικοπέδων αυτοί ή οι κληρονόμοι τους, να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

4. Στο τέλος του άρθρου 2 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Για την απόσπαση προσωπικού από συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, απαιτείται πάντοτε η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της οικείας ανεξάρτητης αρχής.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3094/2003 (ΦΕΚ 10/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Κατά τη διάρκεια της θητείας των Βοηθών Συνηγόρων αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στις υπηρεσίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος.}

 

6. Δεκαπέντε από τις θέσεις ειδικών επιστημόνων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3094/2003 (ΦΕΚ 10/Α/2003), οι οποίες είναι κενές κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή κενώνονται εφεξής για οποιονδήποτε λόγο, καταργούνται. Η κατάργηση δεν καταλαμβάνει θέσεις, για την πλήρωση των οποίων έχει ήδη εκδοθεί σχετική προκήρυξη.

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3094/2003 (ΦΕΚ 10/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Συνιστώνται στον Συνήγορο του Πολίτη 40 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ίδιας ειδικότητας. Προσόντα του κλάδου αυτού και της αντίστοιχης ειδικότητας είναι τα προβλεπόμενα στην παρούσα διάταξη. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται αποκλειστικά με απόσπαση ή μετάταξη, κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις του παρόντος, μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου της περιπτώσεως ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 που συγκεντρώνουν τα προσόντα ειδικού επιστήμονα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή είναι υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του δημόσιου τομέα με οκταετή τουλάχιστον υπηρεσία και με άριστη γνώση ξένης γλώσσας. Η επιλογή των υποψηφίων για απόσπαση υπαλλήλων γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του οικείου Υπουργού μετά από πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Η απόσπαση διαρκεί τρία έτη, μπορεί να παρατείνεται μόνο δύο φορές για ίσο χρονικό διάστημα με διαπιστωτική πράξη του Συνηγόρου του Πολίτη και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Δύο μήνες πριν από τη συμπλήρωση της διάρκειας της δεύτερης παράτασης της απόσπασης, ο υπάλληλος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη μετάταξη του στην αντίστοιχη οργανική θέση της παρούσας παραγράφου, άλλως η τρέχουσα απόσπαση του λήγει με την εκπνοή της περιόδου για την οποία είχε αποφασισθεί. Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή οργάνου Διοίκησης του νομικού προσώπου, με γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας προέλευσης, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, και με παράλληλη κατάργηση της οργανικής θέσης την οποία κατείχε ο υπάλληλος στην υπηρεσία από την οποία μετατάσσεται, μετά από ειδική αξιολόγηση, η διαδικασία, ο τύπος και τα κριτήρια της οποίας καθορίζονται με τον Κανονισμό της Αρχής σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002). Σε περίπτωση που η αίτηση μετάταξης απορριφθεί, η απόσπαση λήγει αυτοδίκαια. Η διάρκεια της απόσπασης των υποψηφίων για μετάταξη υπαλλήλων παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης τους. Αναγκαίες μεταβατικές ρυθμίσεις για την υπηρεσιακή κατάσταση των μετατασσομένων, καθορίζονται με τον Κανονισμό της Αρχής σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002). Οι μετατασσόμενοι εντάσσονται με την απόφαση μετάταξης τους στο βαθμό της θέσης που μετατάσσονται με βάση το βαθμό που κατέχουν και τον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό, έως τον τελευταίο ενιαίο βαθμό της θέσης, καθώς και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν. Οι μετατασσόμενοι με βάση την παρούσα διάταξη διατηρούν το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν πριν τη μετάταξη τους και όλη η εφεξής υπηρεσία τους στη νέα τους θέση θεωρείται ότι διανύεται στη θέση από την οποία προέρχονται. Η διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού καθεστώτος γίνεται με ανέκκλητη δήλωση τους που υποβάλλεται στον Συνήγορο του Πολίτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλογικά οι ρυθμίσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 3234/2004 (ΦΕΚ 52/Α/2004). Οι μετατασσόμενοι με βάση την παρούσα διάταξη υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συνηγόρου του Πολίτη, όπως αυτό έχει καθορισθεί με την υπ' αριθμόν 2/43741/0022/23-08-2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση [Α] (ΦΕΚ 1673/Β/2007).}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010).

 

8. (πρώην 7) Οι ασκούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθήκοντα επιστημονικού προσωπικού με απόσπαση, υπάγονται εφεξής στο καθεστώς της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3094/2003 όπως αυτή αντικαθίσταται με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου και από της ισχύος του παρόντος λογίζεται ότι πληρούν αυτοδίκαια με απόσπαση αντίστοιχη οργανική θέση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3094/2003, για την οποία εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη. Αν έχουν ήδη συμπληρώσει δύο παρατάσεις της απόσπασης ή δύο μήνες πριν τη συμπλήρωση της διάρκειας της δεύτερης παράτασης της απόσπασης, μπορούν να ζητήσουν με αίτηση τους τη μετάταξη τους σε αντίστοιχη οργανική θέση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3094/2003, άλλως η τρέχουσα απόσπαση τους λήγει με την εκπνοή της περιόδου για την οποία είχε αποφασισθεί. Σε περίπτωση που η αίτηση μετάταξης απορριφθεί, η απόσπαση λήγει αυτοδίκαια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010).

 

9. (πρώην 8) Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002), όπως συμπληρώθηκαν με αυτές του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3094/2003 (ΦΕΚ 10/Α/2003) και της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005), ισχύουν και για τους υπηρετούντες με απόσπαση στη Γραμματεία του Συνηγόρου του Πολίτη κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η μετάταξη μπορεί να γίνει σε κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες προσωποπαγείς αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας με τα τυπικά προσόντα που κατέχει ο μετατασσόμενος. Για το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού που μετατάσσεται ισχύουν αναλογικά οι ρυθμίσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 3234/2004 (ΦΕΚ 52/Α/2004).

 

10. (πρώην 9) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου πέμπτου του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010) η φράση τρεις (3) συνταξιούχους Ανώτατους Δικαστικούς Λειτουργούς της Διοικητικής Δικαιοσύνης ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή συνταξιούχους Προέδρους, Αντιπροέδρους ή Νομικούς Συμβούλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αντικαθίσταται από τη φράση τρεις (3) συνταξιούχους Δικαστικούς Λειτουργούς της Διοικητικής Δικαιοσύνης ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή συνταξιούχους Λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

11. (πρώην 10) Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου πέμπτου του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Τα υφιστάμενα, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, κοινά υπηρεσιακά συμβούλια Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ανασυγκροτούνται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.}

 

Οι διατάξεις της παρούσας και της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

12. (πρώην 11) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3839/2010 μετά τη φράση επιλέγονται υπάλληλοι προστίθεται η φράση με βαθμό Α.

 

13. (πρώην 12) Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου πέμπτου του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα ως άνω ισχύουν και για όσους υπηρετούν ήδη σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης σε υπηρεσία άλλη από αυτή που ανήκουν οργανικά προκειμένου να κριθούν για επιλογή στη θέση αυτή, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού.}

 

14. (πρώην 13) α. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 157, 158 και 159 του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο δεύτερο του νόμου 3839/2010, τα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και της Σιβιτανίδειου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, για τα οποία επιτρέπεται η υπαγωγή τους στο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων του εποπτεύοντος υπουργείου καθώς και η προσαρμογή τους προς τις ρυθμίσεις του άρθρου 159 με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού.

 

β. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τα υπηρεσιακά συμβούλια των ανεξάρτητων αρχών δεν θίγονται.

 

15. (πρώην 14) Οι παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 159 του νόμου 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του νόμου 3839/2010, καταργούνται.

 

16. (πρώην 15) Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του νόμου 3801/2009 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Οι ειδικότητες του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εκπαιδευτικών βαθμίδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κρίνονται για την κατάληψη θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας θα πρέπει να είναι αντίστοιχες των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων του μονίμου προσωπικού, που σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, οι υπάλληλοι τους κρίνονται για την κατάληψη θέσης προϊσταμένου των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με το αντικείμενο αυτών. Με τους οικείους οργανισμούς, επιτρέπεται να καθορίζονται και άλλες ειδικότητες προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις οποίες θα επιλέγονται προϊστάμενοι των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων.}

 

17. (πρώην 16) Παρατείνεται από τη λήξη της και για 30 ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος η προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου του νόμου [Ν] 3640/2008 (ΦΕΚ 22/Α/2008), προθεσμία για τις νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες οι οποίες έχουν υποβάλει ή θα υποβάλλουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας φάκελο δικαιολογητικών για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007.

 

Εντός της ανωτέρω προθεσμίας οι προαναφερόμενες εφημερίδες μπορούν να προσέλθουν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, προκειμένου να λάβουν γνώση για τυχόν ελλείψεις του σχετικού φακέλου τους και να συμπληρώσουν το φάκελο δικαιολογητικών τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.