Νόμος 3784/09 - Άρθρο 31

Άρθρο 31


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 4 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. α. Κάθε Αδειοδοτούσα Αρχή τηρεί Μητρώο Αδειών, στο οποίο καταχωρούνται οι άδειες που χορηγεί. Στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης τηρείται Εθνικό Μητρώο Αδειών πετρελαιοειδών προϊόντων στο οποίο καταχωρούνται όλες οι άδειες, καθώς και οι μεταβολές αυτών, περιλαμβανομένων των αδειών του άρθρου 7 παράγραφος 3 και του άρθρου 9 του παρόντος. Οι κατά περίπτωση Αδειοδοτούσες Αρχές υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην ανωτέρω υπηρεσία, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση τους, τις άδειες που χορηγούν, καθώς και τυχόν μεταβολές τους. Το Υπουργείο Ανάπτυξης τηρεί και ηλεκτρονικό Μητρώο Αδειών, το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του.

 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται ο τρόπος τήρησης του Εθνικού Μητρώου Αδειών πετρελαιοειδών προϊόντων, τα στοιχεία των αδειών που καταχωρούνται σε αυτό, τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

2. Οι Αδειοδοτούσες Αρχές της ανωτέρω παραγράφου α' υποχρεούνται, εντός 2 μηνών από την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 9)β' του άρθρου 2 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), να γνωστοποιήσουν στη Διεύθυνση Εποπτείας της Διαχείρισης Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Ανάπτυξης πλήρη κατάλογο των υφιστάμενων αδειών πετρελαιοειδών προϊόντων αρμοδιότητας τους.

 

3. Στο άρθρο 10 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είναι αρμόδια για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την υποχρέωση παροχής πρόσβασης τρίτων.

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, δύναται να επεκτείνει την πρόσβαση τρίτων και σε άλλες υποδομές πέραν των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου, όπως στις αποθήκες λειτουργικών αποθεμάτων σε ορισμένες περιοχές της χώρας, εφόσον τούτο καθίσταται αναγκαίο για λόγους προστασίας ή ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού. Για τη διατύπωση της γνώμης της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας καλεί τον κύριο της υποδομής να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του. Η πρόσβαση στις υποδομές αυτές γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος.}

 

4. Στο νόμο 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) προστίθεται άρθρο 13Α ως εξής:

 

{1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται Επιτροπή Παρακολούθησης της Αγοράς Πετρελαιοειδών Προϊόντων, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων του δημοσίου, ιδιωτικού τομέα και των κοινωνικών εταίρων, με σκοπό την κατάρτιση προτάσεων ή / και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικών με τη διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς, ιδιαίτερα στα εξής θέματα:

 

α. παρακολούθηση των εξελίξεων στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά,

β. αξιολόγηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση και επικαιροποίησή της,

γ. παρακολούθηση της διαμόρφωσης των τιμών σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας της αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων,

δ. αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική των συμμετεχόντων στην αγορά,

ε. αξιολόγηση του επιπέδου του ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά και σχετική εισήγηση στον Υπουργό Ανάπτυξης,

στ. εντοπισμός των αδυναμιών της αγοράς και προτάσεις μέτρων ενίσχυσης της σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο.

 

2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της Αγοράς Πετρελαιοειδών Προϊόντων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και προεδρεύεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

3. Τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από το όργανο διοίκησης του οικείου φορέα. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

4. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατόν να προσκαλούνται ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε θέματα σχετικά με το εκάστοτε αντικείμενο συζήτησης της Επιτροπής.}

 

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 17 του νόμου 3054/2002 (ΦΕ 230/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης διατάσσεται η προσωρινή σφράγιση της εγκατάστασης για χρονικό διάστημα από μία (1) εβδομάδα έως και έξι (6) μήνες, στις περιπτώσεις παραβάσεων καθ' υποτροπήν που αφορούν στον τύπο και στην ποιότητα των διακινούμενων προϊόντων, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/2005). Για τον καθορισμό της διάρκειας της προσωρινής σφράγισης λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η συχνότητα και η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτή και ο βαθμός υπαιτιότητας του παραβάτη. Για την αξιολόγηση της παράβασης ως καθ' υποτροπήν παραβατικής συμπεριφοράς, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες εγγραφές στο βιβλίο κυρώσεων. Η κατά τα ανωτέρω απόφαση προσωρινής σφράγισης δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται η διαδικασία και ο τρόπος προσωρινής σφράγισης των ανωτέρω εγκαταστάσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

β. Τα Κλιμάκια Ελέγχου και Διακίνησης Καυσίμων μπορούν, ανεξάρτητα από τη συχνότητα ή τη βαρύτητα της παράβασης, να προβαίνουν, με αιτιολογημένη απόφαση τους που λαμβάνεται επί τόπου, σε προσωρινή σφράγιση της εγκατάστασης όταν από την παράβαση δημιουργείται κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής ή όταν η εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Η απόφαση προσωρινής σφράγισης ανακαλείται όταν εκλείψουν οι λόγοι που την επέβαλαν. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία μετά τη σφράγιση των εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

6. Μετά το εδάφιο 3 της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, από την επεξεργασία των στοιχείων αυτών, καθώς και των στοιχείων που προκύπτουν από τις τιμοληψίες, που διεξάγει το Υπουργείο Ανάπτυξης και από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, διαπιστώσει τυχόν εναρμονισμένες πρακτικές ή άλλες στρεβλώσεις του υγιούς ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 703/1977 (ΦΕΚ 278/Α/1977), όπως ισχύει, διαβιβάζει το ταχύτερο δυνατό τα στοιχεία αυτά στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.}

 

7. α. Εγκαθίσταται υποχρεωτικά ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών, στο οποίο συνδέεται φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός, όπου απαιτείται ως εξής:

 

α)α. στις εγκαταστάσεις κατόχων άδειας λειτουργίας Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της παραγράφου 7 του άρθρου 114 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012),

 

β)β. στις εγκαταστάσεις κατόχων άδειας λιανικής εμπορίας - πωλητή πετρελαίου θέρμανσης της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002),

 

γ)γ. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των κατόχων αδείας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων των κατηγοριών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και V της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3054/2002,

 

δ)δ. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των Προμηθευτικών Συνεταιρισμών ή Κοινοπραξιών της παραγράφου 10 του άρθρου 7 του νόμου 3054/2002,

 

ε)ε. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις υγρών βιοκαυσίμων των κατόχων Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων του άρθρου 5Α του νόμου 3054/2002,

 

στ)στ. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών της περίπτωσης α' της παραγράφου 13 του άρθρου 3 του νόμου 3054/2002,

 

ζ)ζ. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας, που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 10 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008),

 

η)η. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης εντός εμπορευματικών σταθμών τύπου Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 79/2004 (ΦΕΚ 62/Α/2004),

 

θ)θ. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης εντός σταθμών υπεραστικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ) ή και εντός σταθμών φορτοεκφόρτωσης φορτηγών αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 79/2004,

 

ι)ι. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης εντός κέντρων αποθήκευσης και διανομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014) και εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008),

 

ι)α)ι)α. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 3887/2010 (ΦΕΚ 174/Α/2010),

 

ι)β)ι)β. στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων που εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς των εταιρειών ΟΣΥ Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και αυτών που υπάγονται στο νόμο 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους, καθώς και των μονάδων τεμαχισμού και συμπίεσης ογκωδών αντικειμένων και βιομάζας, που χωροθετούνται εντός των αμαξοστασίων τους,

 

ι)γ)ι)γ. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α/1981) ή του βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970),

 

ι)δ)ι)δ. στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων που εξυπηρετούν σιδηροδρομικές γραμμές έλξης και κάθε είδους σιδηροδρομικό όχημα,

 

ι)ε)ι)ε. στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας,

 

ι)στ)ι)στ. σε πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου,

 

ι)ζ)ι)ζ. στις εγκαταστάσεις κατόχων Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων και όσων παράγουν ή εισάγουν με σκοπό τη διάθεση προς χρήση από τους τελικούς καταναλωτές, κατά την έννοια της παραγράφου 13 του άρθρου 3 του νόμου 3054/2002, άκυκλους υδρογονάνθρακες (μεθανόλη, αιθανόλη, ισοπροπυλική αλκοόλη, ισοβουτυλική αλκοόλη, τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη, MtBE, DIPE, ETBE, TAME), κυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (τολουόλιο, ξυλόλιο, βενζόλιο), λάδια πετρελαίου και λιπαντικά (ορυκτέλαια), που είναι δυνατό να προστεθούν στα υγρά καύσιμα, με εξαίρεση τις δεξαμενές ενεργειακών προϊόντων για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών- εκροών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 33 και την παράγραφο 3 του άρθρου 63 του νόμου [Ν] 2960/2001,

 

ι)η)ι)η. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των αεροδρομίων της Χώρας,

 

ι)θ)ι)θ. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις κατόχων αδειών διύλισης.

 

β. Ως ελεύθερες εγκαταστάσεις νοούνται οι παντός είδους εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων των κατηγοριών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και V της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3054/2002 και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης βιοκαυσίμων, για τα οποία έχει καταβληθεί το σύνολο των δασμολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων στις αρμόδιες προς τούτο Τελωνειακές Αρχές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 

8. α. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται το ειδικότερο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 7, οι διαδικασίες, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι όροι και οι προϋποθέσεις της εγκατάστασης των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών-εκροών, η πιστοποίηση των εν λόγω συστημάτων, οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις της εγκατάστασης των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του συστήματος εισροών - εκροών, το πληροφοριακό σύστημα λήψης των δεδομένων και η πρόσβαση των υπηρεσιών στα δεδομένα του συστήματος εισροών-εκροών, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι σχετικές μεταβατικές διατάξεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια,

 

β. ειδικά ως προς τις εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, η κοινή υπουργική απόφαση της προηγούμενης περίπτωσης δύναται να ορίζει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών στο σύνολο των εγκαταστάσεών τους σταδιακά, ανά είδος εγκατάστασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί απορρήτου, δημόσιας ασφάλειας και τυχόν αυστηρότερων προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 

9. α. Αρμόδιες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών και την τυχόν σύνδεσή τους με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, είναι οι υπηρεσίες:

 

α)α. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,

β)β. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,

γ)γ. του Υπουργείου Οικονομικών,

δ)δ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ε)ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

στ)στ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

ζ)ζ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και,

η)η. των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, και Περιβάλλοντος, των Περιφερειών της χώρας.

 

β. Οι Υπηρεσίες της περίπτωσης α' δύνανται να συγκροτούν, κατά περίπτωση, μικτά κλιμάκια ελέγχου για τον από κοινού έλεγχο, κατά λόγο αρμοδιότητας, της εφαρμογής των διατάξεων για τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών.

 

Οι αρμόδιες για την διενέργεια ελέγχων υπηρεσίες, δύνανται να ενεργούν κάθε αναγκαία εξέταση ή έρευνα οποιασδήποτε εγκατάστασης των ελεγχόμενων καθώς και των μεταφορικών μέσων αυτών, να ελέγχουν και να συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα κινητών τερματικών, φορητών συσκευών, καθώς και των εξυπηρετητών τους που βρίσκονται μέσα ή έξω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ελεγχόμενων.

 

γ. Αρμόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής των προστίμων της περίπτωσης α' της παραγράφου 10 είναι ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Αρχής, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ή η διεύθυνση κατοικίας του παραβάτη.

 

Οι αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσίες, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, συντάσσουν έκθεση ελέγχου, την οποία διαβιβάζουν στον αρμόδιο προϊστάμενο Τελωνειακής Αρχής, προκειμένου αυτός να προβεί απευθείας στην έκδοση της σχετικής πράξης επιβολής προστίμων. Πριν τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου ο παραβάτης καλείται εγγράφως να υποβάλει τις απόψεις του εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου.

 

δ. Αρμόδια Αρχή για την έκδοση της απόφασης προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή προσωρινής παύσης λειτουργίας αυτής, είναι η αδειοδοτούσα Αρχή. Αρμόδια Αρχή για την έκδοση της απόφασης προσωρινής σφράγισης της εγκατάστασης, είναι η αρχή που διενήργησε τον έλεγχο.

 

Η εγκατάσταση σφραγίζεται με τη συνδρομή της Αστυνομικής Αρχής, εφόσον ζητηθεί από τα ελεγκτικά όργανα.

 

ε. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται η διαδικασία ελέγχου και επιβολής προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών και την τυχόν σύνδεσή τους με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 

10. α. Για κάθε παράβαση των διατάξεων για την εγκατάσταση συστήματος εισροών εκροών από τους υπόχρεους της παραγράφου 7, επιβάλλεται στην επιχείρηση, διοικητικό πρόστιμο από 1.000 € έως 500.000 €, πλέον των κυρώσεων για παραβάσεις της τελωνειακής ή και της φορολογικής νομοθεσίας. Το ύψος του προστίμου προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το είδος των παραβάσεων και τη βαρύτητα αυτών.

 

Ειδικότερα:

 

α)α. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών επιβάλλεται πρόστιμο από 50.000 έως 500.000 € για κάθε εγκατάσταση, ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης,

 

β)β. σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων, της εγκατάστασης των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του συστήματος εισροών - εκροών και της ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 € έως 260.000 €,

 

γ)γ. σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της παραγράφου 11, επιβάλλεται πρόστιμο από 10.000 € έως 260.000 €,

 

δ)δ. σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται. Ως υποτροπή ορίζεται η εντός 3 ετών από την έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου εκ νέου τέλεση της ίδιας παράβασης,

 

ε)ε. για την πληρωμή των προστίμων ευθύνονται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο και τα φυσικά πρόσωπα που, κατά τον χρόνο διάπραξης της παράβασης, είχαν μια από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 67 του νόμου 4174/2013, καθώς και όσοι ασκούν εν τοις πράγμασι τις ιδιότητες αυτές.

 

Ειδικώς, για τις παραβάσεις της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης α' και της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του παρόντος, για την πληρωμή των σχετικών προστίμων, ευθύνεται αυτοτελώς και όποιος άλλος συμπράττει ή προσφέρει συνδρομή καθ' οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των παραβάσεων.

 

β. Εφόσον το διοικητικό πρόστιμο της περίπτωσης α' είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού των 50.000 €, επιβάλλεται σωρευτικά ανάλογα με τo ύψος αυτού και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή προσωρινή παύση λειτουργίας της εγκατάστασης για χρονικό διάστημα από 1 μήνα έως 1 έτος. Τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται και σε περίπτωση υποτροπής, ανεξαρτήτως του ποσού του προστίμου. Η επιβολή των κυρώσεων αναστολής λειτουργίας εγκατάστασης εξειδικεύονται στην κοινή απόφαση της περίπτωσης στ' της παρούσας παραγράφου.

 

Σε περίπτωση επιβολής των ως άνω κυρώσεων, τοποθετείται σε εμφανές σημείο της εγκατάστασης από την αρχή που επέβαλε τις κυρώσεις σήμανση με την ένδειξη Κλειστό λόγω παράβασης των διατάξεων περί συστημάτων εισροών-εκροών και φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.

 

γ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης αφαιρείται οριστικά, ή όταν δεν απαιτείται άδεια, επιβάλλεται η οριστική παύση της λειτουργίας της εγκατάστασης, εφόσον:

 

α)α. διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή ότι η εγκατάσταση στην οποία έχει επιβληθεί κύρωση αναστολής λειτουργίας, συνεχίζει να λειτουργεί, ή

β)β. μετά την επιβολή της κύρωσης αναστολής λειτουργίας η εγκατάσταση δεν συμμορφωθεί εντός του χρονικού διαστήματος της επιβληθείσας αναστολής, ή

γ)γ. τα επιβληθέντα διοικητικά πρόστιμα της περίπτωσης α' υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσό των 500.000 €, ή

δ)δ. διαπιστωθούν οι παραβάσεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 11.

 

Η οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας δεν θίγει την επιβολή των προστίμων της περίπτωσης α'.

 

Μετά την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ακολουθεί η διαδικασία σφράγισης των εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων παραποίησης ή αλλοίωσης των στοιχείων του συστήματος εισροών-εκροών ή των υποσυστημάτων αυτού, απαγορεύεται η χρήση του εξοπλισμού, των υποδομών, και του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο στις παραβάσεις αυτές. Οι εν λόγω υποδομές και o εξοπλισμός αποσύρονται και καταστρέφονται με δαπάνες του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων.

 

δ. Κατά της απόφασης επιβολής των προστίμων ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Με την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού 50% του διοικητικού προστίμου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο 50%.

 

ε. Τα ως άνω πρόστιμα αποτελούν δημόσια έσοδα και εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974)).

 

στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών εξειδικεύονται οι παραβάσεις του παρόντος, μπορεί να ορίζεται το ύψος των διοικητικών προστίμων για κάθε παράβαση, εξειδικεύονται οι περιπτώσεις επιβολής των κυρώσεων της περίπτωσης β', η διαδικασία και τα όργανα επιβολής αυτών, η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα επιβολής της σφράγισης και αποσφράγισης, της παύσης λειτουργίας και της αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων, της καταστροφής τυχόν εξοπλισμού και υποδομών που συμμετέχει σε παραποίηση ή αλλοίωση του συστήματος, η διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με όμοια απόφαση δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο δημοσιοποίησης, η αποστολή των στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου των προϊόντων ΕΦΚ, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 

11. α. Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών επιβάλλεται σε όποιον:

 

α)α. δηλώνει ψευδώς ότι η εγκατάσταση του συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας,

 

β)β. δηλώνει ψευδώς ότι το λογισμικό του συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας,

 

γ)γ. προμηθεύει ή εγκαθιστά εξοπλισμό για εφαρμογές του συστήματος παρακολούθησης εισροών-εκροών που συνοδεύονται από πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά.

 

β. Ποινή κάθειρξης επιβάλλεται, σε όποιον χωρίς εξουσιοδότηση, τροποποιεί ή αλλοιώνει, με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, μέρη ή παραγόμενα στοιχεία του συστήματος, που φυλάσσονται, ή σημαίνονται από τον φορολογικό μηχανισμό ή αποστέλλονται στη βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και σε όσους εμπορεύονται, αποθηκεύουν ή εν γένει διακινούν καύσιμα μέσω αντλιών, μετρητών, δεξαμενών ή άλλως, που δεν έχουν περιληφθεί στο εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών - εκροών.

 

γ. Οι ποινικές κυρώσεις της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις ιδιότητες ή ασκούν τις εξουσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του νόμου 4174/2013, και σε όσους ασκούν εν τοις πράγμασι τις εξουσίες αυτές, εφόσον με οποιονδήποτε τρόπο συντέλεσαν στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις, καθώς και σε όποιον άλλο συμπράττει ή προσφέρει συνδρομή καθ' οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των παραβάσεων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 

12. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της παραγράφου 9 του παρόντος, καθώς και τα σχετικά πληροφοριακά συστήματά τους, διασυνδέονται μεταξύ τους και με τα πληροφοριακά συστήματα Εισροών - Εκροών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών καθορίζονται οι όροι και ο τρόπος της διασύνδεσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 

13. α. Για την κυκλοφορία όλων των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων απαιτείται ογκομέτρηση όλων των διαμερισμάτων των δεξαμενών τους.

 

Η ογκομέτρηση διενεργείται από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Annex B Tank Calibration της σύστασης OIML R 80 - 2 /2017 Road and rail tankers with level gauging ή από Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, με την εφαρμογή ογκομετρικής μεθόδου, είτε με χρήση πρότυπου δοχείου, κατά το Παράρτημα Ε' της υπουργικής απόφασης 30/005/648/2013 (ΦΕΚ 2406/Β/2013), είτε με χρήση μετρητών ροής σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 4269 είτε με άλλη ισοδύναμη μέθοδο. Κατά την ογκομέτρηση παράγεται ογκομετρικός πίνακας, που εμφανίζει τον όγκο της δεξαμενής ως συνάρτηση του ύψους της στάθμης του καυσίμου, στους 15 οC σε βήματα του 1 mm με τις αντίστοιχες αβεβαιότητες μέτρησης.

 

Ο ογκομετρικός πίνακας υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα που διενήργησε την ογκομέτρηση και αποτελεί παράρτημα του δεκαετούς ισχύος Πιστοποιητικού Ογκομέτρησης που εκδίδεται από τον φορέα ογκομέτρησης και διατηρείται στο βυτιοφόρο προς επίδειξη στις ελέγχουσες αρχές. Επίσης, παράλληλα με την ογκομέτρηση, κάθε βυτιοφόρο εξοπλίζεται με τουλάχιστον 1 φυσική βέργα μέτρησης στάθμης από ορείχαλκο, ή άλλο κατάλληλο υλικό για τέτοιες εφαρμογές, με χάραξη αριθμού σειράς και χάραξη υποδιαιρέσεων σε βήματα του 1 mm, η οποία διατηρείται στο βυτιοφόρο προς επίδειξη στις ελέγχουσες αρχές. Η ως άνω βέργα συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης διαπιστευμένου εργαστηρίου για όλο το μήκος χάραξης με τις αντίστοιχες αβεβαιότητες μέτρησης.

 

β. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών μπορούν να τροποποιούνται τα οριζόμενα στην ως άνω περίπτωση α', και να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τις προθεσμίες ογκομέτρησης των δεξαμενών των βυτιοφόρων.

 

γ. Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω επισύρει διοικητικό πρόστιμο 5.000 € στον εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου και απαγόρευση της κυκλοφορίας του βυτιοφόρου από την επόμενη μέρα της διαπίστωσης της παράβασης μέχρι τη συμμόρφωση.

 

Σε περίπτωση υποτροπής εντός 3 ετών, το πρόστιμο διπλασιάζεται και αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας του βυτιοφόρου για 1 έτος. Οι διοικητικές κυρώσεις του πρώτου εδαφίου μπορούν να τροποποιούνται με όμοια απόφαση της περίπτωσης β'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.