Νόμος 3335/05 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Μηχανισμοί ελέγχου και εποπτείας αγοράς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, υπηρεσία με την επωνυμία Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ), η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος.

 

Τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων αποτελούνται από τρία (3) μέλη και συγκροτούνται από τους

ελεγκτές, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ελεγκτών. Στα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων

συμμετέχει απαραιτήτως ένας υπάλληλος της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 

Επικεφαλής των Κλιμακίων Ελέγχου και Διακίνησης Καυσίμων τίθεται πάντοτε υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης, που ορίζεται με την εκάστοτε εκδιδόμενη εντολή ελέγχου. Οδηγός του οχήματος που χρησιμοποιείται από τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων για τους διενεργούμενους ελέγχους μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα μέλη του, εφόσον κατέχει άδεια οδήγησης.

 

2. Στη Διεύθυνση τηρείται Μητρώο Ελεγκτών. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται τακτικοί υπάλληλοι, καθώς και υπάλληλοι, που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των Υπουργείων Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εμπορικής Ναυτιλίας, των Γενικών Γραμματειών Περιφερειών και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, μετά από αίτησή τους και πρόταση της αντίστοιχης υπηρεσίας στην οποία ανήκουν. Όσοι υπηρετούν στη Διεύθυνση εγγράφονται στο Μητρώο Ελεγκτών και μπορούν να αποτελούν μέλη των Κλιμακίων Ελέγχου και Διακίνησης Καυσίμων.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα θέματα της εγγραφής, της ανανέωσης, της διαγραφής των Ελεγκτών από το Μητρώο, της εκπαίδευσής τους, καθώς και τα κριτήρια και η διαδικασία συγκρότησης των Κλιμακίων Ελέγχου και Διακίνησης Καυσίμων.

 

4. Τα Κλιμάκια Ελέγχου και Διακίνησης Καυσίμων ασκούν επιτόπιο έλεγχο σε όλους τους κατόχους αδειών του άρθρου 4 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), όπως ισχύει, σε εγκαταστάσεις και άλλα μέσα διύλισης, αποθήκευσης, μεταφοράς, τελικής πώλησης και γενικότερα διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς και οποιασδήποτε μορφής βιομηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις, όπου πιθανολογείται ότι αποθηκεύονται ή διακινούνται πετρελαιοειδή προϊόντα. Ο έλεγχος αυτός αφορά ιδίως:

 

α. τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας και τα σχετικά πιστοποιητικά και έγγραφα,

β. την τήρηση των όρων που επιβάλλονται στους κατόχους αδειών του νόμου 3054/2002,

γ. τον τύπο και την ποιότητα των διακινούμενων προϊόντων,

δ. κάθε στοιχείο και έγγραφο σχετικό με τη διακίνηση και μεταφορά προϊόντων και τα μέσα μεταφοράς,

ε. τα εμπορικά σήματα που φέρουν τα πρατήρια,

στ. τις τιμές αγοράς και πώλησης ανά είδος προϊόντος, καθώς και τις χορηγούμενες εκπτώσεις,

ζ. τις συμφωνίες που συνάπτουν οι επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας με τους προμηθευτές τους, σχετικά με τις προς αυτές χορηγούμενες εκπτώσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου 3784/2009 (ΦΕΚ 137/Α/2009).

 

5. Τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Σε περίπτωση που ο έλεγχος επιβάλλεται από έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη, η πιο πάνω απόφαση μπορεί να λαμβάνεται και από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης, ο οποίος κοινοποιεί την απόφασή του αμελλητί στον Υπουργό Ανάπτυξης.

 

6. Η μη επίδειξη, κατά τον έλεγχο, των εγγράφων και στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 4, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου ή στοιχείου που ζητείται ως αναγκαίο για το σκοπό του ελέγχου ή η παρεμπόδιση του ελέγχου εξαιτίας της συμπεριφοράς του ελεγχόμενου φορέα ή των οργάνων του, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου 3054/2002.

 

7. Αν διαπιστωθεί παράβαση, διαβιβάζεται ο σχετικός φάκελος από τη Διεύθυνση στο όργανο που είναι αρμόδιο για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του [Π] Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία και στο χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου, στα τεχνικά ζητήματα αυτού, στον τρόπο εξαγωγής των αποτελεσμάτων του ελέγχου, στη διαδικασία σφράγισης των εγκαταστάσεων, στη διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, καθώς και σε κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

9. Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΕΕ), η Ελληνική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές, καθώς και κάθε άλλη αρμόδια, κατά περίπτωση, δημόσια αρχή παρέχουν, άμεσα, κάθε αναγκαία υποστήριξη για την πραγματοποίηση των ελέγχων, όταν τους ζητηθεί εγγράφως από τη Διεύθυνση.

 

10. Το άρθρο 20Α του νόμου [Ν] 1571/1985 (ΦΕΚ 192/Α/1985), όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 9 του νόμου 2008/1992 (ΦΕΚ 16/Α/1992), διατηρείται σε ισχύ. Ο επίσημος φυσικοχημικός έλεγχος της ποιότητας των πετρελαιοειδών προϊόντων θα πραγματοποιείται σε διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.