Νόμος 3762/09 - Άρθρο 40

Άρθρο 40


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, τους Οργανισμούς, Ταμεία και Λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και οι οποίες αφορούν χρονική περίοδο απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα από το μήνα έναρξης ισχύος του νόμου μετά των αναλογούντων σε αυτές πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων και προσαυξήσεων τα οποία κεφαλαιοποιούνται το μήνα δημοσίευσης και εξοφλούνται είτε εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση κατά 80% επί των πρόσθετων τελών, επιβαρύνσεων και λοιπών προσαυξήσεων είτε σε μηνιαίες δόσεις οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 96, με έκπτωση 50% επί των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 51 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999), όπως ισχύουν μετά την αναρίθμησή της με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2747/1999 (ΦΕΚ 226/Α/1999) και την τροποποίησή τους με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004) και καταβολή προκαταβολής ποσοστού 3% επί της συνολικής οφειλής.

 

Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100) ευρώ.

 

Είναι δυνατή η εκπρόθεσμη καταβολή δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που είναι απαιτητή. Η παραπάνω εκπρόθεσμη καταβολή επιτρέπεται για 2 δόσεις σε κάθε δωδεκάμηνο (ως έναρξη του δωδεκαμήνου λογίζεται η ημερομηνία προκαταβολής).

 

Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή είναι η μη ύπαρξη οφειλής από τρέχουσες απαιτητές εισφορές κατά το μήνα υπαγωγής σε αυτήν.

 

Η μη τήρηση των όρων της ρύθμισης ή η ύπαρξη οφειλής από τρέχουσες εισφορές, μετά τη ρύθμιση έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ρύθμισης και την καταβολή της οφειλής κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Στην περίπτωση αυτή αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις.

 

Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει:

 

α. Για όλους τους εργοδότες των κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων οι οφειλές των οποίων ανάγονται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, εφόσον υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και προσκομίσουν τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία για έλεγχο στις υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μέχρι 30-06-2009 και υπαχθούν στην ανωτέρω ρύθμιση μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα επίδοσης των καταλογιστικών πράξεων.

 

β. Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, τα νομικά πρόσωπα αυτών, ως και οι διάφοροι φορείς του Δημοσίου.

 

γ. Για τις ρυθμισμένες οφειλές της ανωτέρω χρονικής περιόδου για το υπόλοιπο ποσό της οφειλής, εφόσον υποβληθεί αίτηση στο αρμόδιο Υποκατάστημα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

 

Κατά τα λοιπά και στη ρύθμιση της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 51, 52, 53, 54, 55 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999), όπως ισχύουν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.