Νόμος 3762/09 - Άρθρο 41

Άρθρο 41


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα δικαιώματα του προσωπικού της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3552/2007 (ΦΕΚ 77/Α/2007) έχουν όλοι όσοι πληρούν τους όρους των διατάξεων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 27 του νόμου 2190/1994, όπως αυτές ερμηνεύθηκαν από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3552/2007, ανεξαρτήτως του γεγονότος αν αυτοί είχαν υποβάλει ή όχι την προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3552/2007 αίτηση.

 

Ως λήξη της χρονικής περιόδου, εντός της οποίας πρέπει να έχει συμπληρωθεί η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3552/2007 υπηρεσία, ορίζεται το τέλος του σχολικού έτους 1993 - 1994.

 

2. Στο άρθρο 20 του νόμου 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α/2004) παράγραφος 13 μετά την περίπτωση β' προστίθεται εδάφιο, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, με αιτιολογημένη απόφασή του, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, δύναται να μειώνει, σε ορισμένες περιπτώσεις, τους ανωτέρω χρονικούς περιορισμούς, μέχρι μία πενταετία και μέχρι τριάντα (30) περιπτώσεις ετησίως.}

 

3. Το ποσοστό του τόκου υπερημερίας που οφείλεται για τις ληξιπρόθεσμες δόσεις που προέρχονται από τις πάσης φύσεως παροχές που χορηγεί ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας σε δικαιούχους του από δικά του κεφάλαια καθορίζεται κάθε φορά με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

4. Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ1 Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλολόγων, ΠΕ3 Μαθηματικών, ΠΕ4 Φυσικών (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ5 Γαλλικών, ΠΕ6 Αγγλικών, ΠΕ7 Γερμανικών και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και απασχολούνταν στα TEE Μαθητείας Α' και Β' κύκλου του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, τα οποία αντικατέστησαν με την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμό 40026/17-02-1999 (ΦΕΚ 171/Β/1999) τις Σχολές Μαθητείας του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985), εντάσσονται, μετά από αίτησή τους, στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 3255/2004 (ΦΕΚ 138/Α/2004) από το σχολικό έτος 2009 - 2010. Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων υπολογίζεται από 17-02-1999 μέχρι το μισό του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου (11 ώρες εβδομαδιαίως). Οι ανωτέρω αποκτούν δικαίωμα διορισμού σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από το σχολικό έτος 2010 - 2011, η δε προϋπηρεσία τους, όπως αναγνωρίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, υπολογίζεται ως πραγματική, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 3255/2004 (ΦΕΚ 138/Α/2004).

 

5. Η οικονομική παροχή που χορηγείται στο προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3239/1955, όπως ισχύουν, και της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου 3144/2003, εξακολουθεί να καταβάλλεται.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δύνανται να τροποποιούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την καταβολή της ανωτέρω παροχής.

 

Οι διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 3205/2003 δεν έχουν εφαρμογή για την ως άνω παροχή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.