Νόμος 3851/10 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 14 έως και 27 του άρθρου 2 του νόμου 3468/2006 αναριθμούνται σε παραγράφους 15 έως 28.

 

2. Η παράγραφος 28 του άρθρου 2 του νόμου 3468/2006, αναριθμείται σε παράγραφο 31.

 

3. Μετά την παράγραφος 13 του άρθρου 2 του νόμου 3468/2006, προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής:

 

{14. Ηλιοθερμικός σταθμός: κάθε εγκατάσταση που εκμεταλλεύεται την άμεση ακτινοβολία, τη μετατρέπει σε θερμική ενέργεια με τελικό σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.}

 

4. Μετά την παράγραφο 28 του άρθρου 2 του νόμου 3468/2006 προστίθενται παράγραφοι 29 και 30 ως εξής:

 

{29. Συγκρότημα αιολικών πάρκων: σύνολο αιολικών πάρκων ενός ή περισσότερων φορέων, που αναπτύσσονται σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους και αξιοποιούν κατά το δυνατόν κοινές υποδομές οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, αποτελώντας ουσιαστικά ένα ενιαίο έργο.

 

30. Φωτοβολταϊκός σταθμός: κάθε εγκατάσταση που εκμεταλλεύεται την ηλιακή ακτινοβολία και τη μετατρέπει σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω του φωτοβολταϊκού - φωτοηλεκτρικού φαινομένου.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Βιοκαύσιμο: Το υγρό, αέριο ή στερεό καύσιμο που παράγεται από βιομάζα και ειδικότερα:}

 

6. Για την εφαρμογή των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 104247/2006 (ΦΕΚ 663/Β/2006), στην περίπτωση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που πραγματοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων δύο ή περισσότερων νομών ή Περιφερειών της χώρας, ως οικεία Περιφέρεια ή οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, νοείται εκείνη στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα του ακινήτου στο οποίο κατασκευάζεται το έργο.

 

Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 104247/2006 (ΦΕΚ 663/Β/2006) καταργείται.

 

7. Όπου στο νόμο 3468/2006 χρησιμοποιείται ο όρος Υπουργός Ανάπτυξης νοείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 2773/1999 προστίθεται περίπτωση η' ως εξής:

 

{η. Αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη, την ανανέωση, την τροποποίηση ή την ανάκληση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3468/2006, όπως ισχύει.}

 

9.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Κατά των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, πλην εκείνων που προβλέπονται στην περίπτωση η' της παραγράφου 1, χωρεί αίτηση αναθεώρησης.}

 

β. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου 2773/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι αποφάσεις που εκδίδονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σύμφωνα με την περίπτωση η' της παραγράφου 1 υπόκεινται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας.}

 

10. α) Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/79), περιλαμβανομένων των περιπτώσεων α' και β', όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο Α.1 του άρθρου 24 του νόμου 3468/2006 και τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 8)β του άρθρου 29 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Για την εκτέλεση έργων υποδομής, την εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την κατασκευή υποσταθμών και κάθε, εν γένει, τεχνικού έργου που αφορά την υποδομή και εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, περιλαμβανομένων των έργων σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του νόμου 2773/1999 και των συνοδών έργων, καθώς και των δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων μέσα σε δάση ή δασικές εκτάσεις, απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας που χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, η οποία συνοδεύεται από συνοπτική περιγραφή της θέσης του έργου και των κύριων χαρακτηριστικών του.}

 

β) Η παράγραφος 8)α του άρθρου 29 του νόμου 3734/2009 καταργείται.

 

11. Η παράγραφος Α.2 του άρθρου 24 του νόμου 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 14 του νόμου 998/1979 για το χαρακτηρισμό, κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, περιοχής όπου σχεδιάζεται η εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των έργων σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο, εσωτερικής οδοποιίας και οδοποιίας πρόσβασης και των λοιπών συνοδών έργων, η πράξη χαρακτηρισμού του δασάρχη εκδίδεται κατά προτεραιότητα σε σχέση με άλλα αιτήματα που δεν αφορούν περιοχές εγκατάστασης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τον 1 μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

 

β) Η πράξη χαρακτηρισμού, μετά τη νόμιμη δημοσιοποίηση της, έχει το τεκμήριο νομιμότητας και δεσμεύει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διοίκησης, οι οποίες οφείλουν, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου, να προωθήσουν το φάκελο έγκρισης επέμβασης σε εκτάσεις που διαχειρίζονται από τη δασική υπηρεσία, να χορηγήσουν την έγκριση επέμβασης αν απαιτείται, να εγκρίνουν τους οικείους περιβαλλοντικούς όρους, να εκδώσουν την άδεια εγκατάστασης, να εγκαταστήσουν το φορέα του έργου στην έκταση, εκδίδοντας και το σχετικό πρωτόκολλο εγκατάστασης, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποβληθεί ή όχι ενστάσεις κατά της Πράξης Χαρακτηρισμού και ανεξαρτήτως εάν έχει τελεσιδικήσει ή όχι η πράξη χαρακτηρισμού.

 

Ακόμα και στην περίπτωση που σύμφωνα με την πράξη χαρακτηρισμού η έκταση ή μέρος αυτής δεν εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ο φορέας του έργου οφείλει να μεριμνά για τη μέγιστη προστασία των τυχόν στοιχείων δασικού περιβάλλοντος και να τεκμηριώνει κατά την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων την προστασία αυτή.

 

γ) Εφόσον η εγκατάσταση σταθμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σχεδιάζεται σε έκταση που υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και ως προς την κυριότητα της ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 3208/2003 η άδεια εγκατάστασης του σταθμού εκδίδεται μόνο αν εξασφαλιστεί δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης ή μίσθωσης της έκτασης αυτής από τον ιδιοκτήτη της.}

 

12. Καταργείται η παράγραφος 9 του άρθρου 27 του νόμου 3468/2006.

 

13. Ειδικά για τη Χερσόνησο του Άθω, επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από αυτόνομους παραγωγούς αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών ενεργειακών αναγκών των Ιερών Μονών και της Ιεράς Κοινότητος, εφόσον παρέχεται έγκριση μελέτης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1198/1981 (ΦΕΚ 238/Α/1981), και έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας από την Ιερά Κοινότητα, χωρίς να απαιτείται άλλη άδεια παραγωγής, τηρουμένων των διατάξεων προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

14. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που κυρώθηκε με το νόμο 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000) προστίθεται μετά την υποπερίπτωση γ)γ' υποπερίπτωση δ)δ' ως εξής:

 

{δ)δ) για παράδοση έργων σύνδεσης σταθμών αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ή του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α') όπως ισχύει.}

 

15. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που κυρώθηκε με το νόμο 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ως αγαθά επένδυσης της παρούσας περίπτωσης νοούνται επίσης και οι δαπάνες που καταβάλλει η επιχείρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 2773/1999, όπως ισχύει, για την κατασκευή μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθμού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ή του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία.}

 

16. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού ορίζεται το ποσοστό της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1730/1987 (ΦΕΚ 145/Α/1987) εισφοράς υπέρ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία, το οποίο αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού που διαχειρίζεται ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά το άρθρο 40 του νόμου 2773/1999, στον οποίο και αποδίδεται. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης του και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

17. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 3175/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία και διακριτικό τίτλο ΔΕΣΜΗΕ ή Διαχειριστής του Συστήματος δύνανται να καταβάλλονται, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, εθνικοί και κοινοτικοί πόροι για τη χρηματοδότηση έργων και μελετών που υλοποιούνται από αυτόν.}

 

18. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 333/2000 (ΦΕΚ 278/Α/2000) καταργούνται και η παράγραφος 4 αυτού αναριθμείται σε 2.

 

19. Στο τέλος της υποπαραγράφου Γ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) που προστέθηκε με το άρθρο τέταρτο του νόμου [Ν] 2779/1999 (ΦΕΚ 296/Α/1999) και διατηρήθηκε σε ισχύ ως αυτοτελής διάταξη με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι προηγούμενες ρυθμίσεις ισχύουν και για τους μόνιμους κατοίκους Δήμων και Κοινοτήτων στην περιοχή των οποίων λειτουργούν λιγνιτωρυχεία που εκμεταλλεύονται άλλες επιχειρήσεις εφόσον ο λιγνίτης που παράγεται διατίθεται αποκλειστικά στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για τους σταθμούς παραγωγής της.}

 

20. Για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, η διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί κατ' εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 34 του νόμου 3734/2009 παρατείνεται έως 31-12-2012.

 

21. Μετά το εδάφιο (ε)ε) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο (στ)στ):

 

{(στ)στ) Κατά τη μεταβατική φάση μέχρι της εγκρίσεως του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, σύμφωνα με το νόμο 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) και κατ' ανώτατο χρονικό διάστημα ενός έτους από της ισχύος του παρόντος, για την ίδρυση νέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας, ή τη μετεγκατάσταση, τον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή τροποποίηση υφιστάμενων μονάδων, σε περιοχές που δεν έχουν εγκριθεί χωροταξικά, ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια, ή άλλα σχέδια χρήσεων γης, η απαιτούμενη - βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 6 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) - προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση, γίνεται μετά από συνεκτίμηση των διαθέσιμων στοιχείων του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού και κυρίως αυτών που απορρέουν από υφιστάμενες ή υπό εξέλιξη μελέτες χωροταξικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα στα σημεία β)β' έως ε)ε' της παραγράφου 6)β του παραπάνω άρθρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.