Νόμος 3428/05 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Διαχειριστής Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διαχείριση και εκμετάλλευση Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

2. Η Άδεια Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου χορηγείται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Με την Άδεια Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου και κατόπιν σχετικού αιτήματος του κατόχου της Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, μπορεί να επιτρέπεται σε τρίτο πρόσωπο να εκτελεί πράξεις διαχείρισης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

3. Η Άδεια Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου χορηγείται στον κάτοχο της αντίστοιχης Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

Σε περίπτωση αρχικής ή μεταγενέστερης διασύνδεσης με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, Άδεια Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου χορηγείται στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, με εξαίρεση την περίπτωση Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, του οποίου η διαχείριση ρυθμίζεται από Διακρατική Συμφωνία, ή Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου το οποίο εξυπηρετεί αποκλειστικώς Δηλούμενη Διαμετακόμιση. Στην περίπτωση που η Άδεια Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου χορηγείται στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, ο κάτοχος της Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου συνάπτει σύμβαση με το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, με την οποία καθορίζεται το αντάλλαγμα που οφείλει ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία στον κάτοχο της Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου από το συνολικά εισπρακτέο έσοδο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τα δημοσιευόμενα τιμολόγια χρήσης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, λόγω της ανάληψης της διαχείρισης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

4. Ο Διαχειριστής Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου ασκεί νόμιμα τις Βασικές Δραστηριότητες Φυσικού Αερίου που προσδιορίζονται στην Άδεια Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

5. Αν ο Διαχειριστής Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου μετέχει σε Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, πρέπει να είναι ανεξάρτητος από άλλους κλάδους ή τμήματα της Επιχείρησης αυτής, κατά τη νομική μορφή, οργάνωση και διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για το σκοπό αυτόν:

 

α) Τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του Διαχειριστή Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, σε άλλους κλάδους ή τμήματα της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης και να έχουν ίδια συμφέροντα, που παρεμποδίζουν την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό.

 

β) Ο Διαχειριστής Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για τους πόρους και τις επενδύσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, ανεξάρτητα από την Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου. Η λήψη των αποφάσεων αυτών δεν αποκλείει διαδικασίες συντονισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της επιχειρηματικής εποπτείας της μητρικής εταιρείας, σχετικά με την απόδοση των επενδύσεων. Η μητρική εταιρεία μπορεί να εγκρίνει ιδίως το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης ή άλλο ισοδύναμο μέσο, χωρίς να αποκτά δικαίωμα επέμβασης, με οποιονδήποτε τρόπο, στη διαχείριση, την καθημερινή λειτουργία ή τις επιμέρους αποφάσεις που αφορούν την αναβάθμιση του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, εφόσον δε σημειώνεται υπέρβαση του χρηματοδοτικού πλαισίου που έχει εγκριθεί.

 

6. Για τη διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης των Χρηστών του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο Διαχειριστής αυτού καταρτίζει Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος εγκρίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

Με τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις των υπαλλήλων του Διαχειριστή και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης. Ο Διαχειριστής Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου υποβάλλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ετήσια αναφορά σχετικά με την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, στην οποία καταγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του εκάστοτε Διαχειριστή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.