Νόμος 3689/08 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Οργανωτική Επιτροπή - Υπεύθυνος Προγράμματος - Εισηγητές - Προσωπικό Υποστήριξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Συμβούλιο Σπουδών κάθε κατεύθυνσης, με απόφασή του που λαμβάνει αμέσως μετά την κατάρτιση του προγράμματος επιμόρφωσης, ορίζει τριμελή οργανωτική επιτροπή για κάθε επιμέρους πρόγραμμα, αποτελούμενη από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 43, και ένα από τα μέλη της ως υπεύθυνο προγράμματος. Με την ίδια απόφαση ορίζονται 3 αναπληρωματικά μέλη από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο ίδιο εδάφιο. Υπεύθυνος των τοπικών προγραμμάτων ορίζεται υποχρεωτικά ο πρόεδρος ή ο εισαγγελέας εφετών της οικείας εφετειακής περιφέρειας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, αναλόγως με τη δικαιοδοτική κατεύθυνση που αφορά το πρόγραμμα. Σε περίπτωση τοπικών προγραμμάτων κοινών για περισσότερες δικαιοδοτικές κατευθύνσεις, ορίζεται ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής πρόεδρος ή εισαγγελέας εφετών κοινός για όλες τις κατευθύνσεις, κατ' επιλογή του Συμβουλίου Σπουδών της Σχολής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 25 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

2. Η τριμελής οργανωτική επιτροπή, η οποία εποπτεύεται από τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, επικουρούμενο από τον Σύμβουλο Επιμόρφωσης για τα θέματα ευρωπαϊκού δικαίου, εξειδικεύει το κάθε επί μέρους πρόγραμμα, ορίζει, αντικαθιστά και συντονίζει τους εισηγητές και όσους προεδρεύουν στις συνεδριάσεις. Ο υπεύθυνος προγράμματος, ο οποίος δεν πρέπει να έχει την ιδιότητα του εισηγητή, είναι αρμόδιος για την επίλυση οποιουδήποτε οργανωτικού ζητήματος και γενικά επιμελείται της εφαρμογής του προγράμματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του νόμου 3910/2011 (ΦΕΚ 11/Α/2011).

 

3. Οι εισηγητές έχουν την υποχρέωση να παρουσιάσουν προφορικά την εισήγηση τους και να καταθέσουν το σχετικό κείμενο στο Γραφείο Επιμόρφωσης της Σχολής μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

 

4. Ως προσωπικό υποστήριξης των επιμορφωτικών προγραμμάτων, δύνανται να επιλέγονται, εκτός από τους υπαλλήλους της Σχολής, και υπάλληλοι του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, όταν η επιμόρφωση διεξάγεται στην Κομοτηνή, μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων οργάνων του Πανεπιστημίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.