Νόμος 3689/08 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Διακρίσεις - Περιοδικότητα - Χρόνος - Τόπος Διεξαγωγής Προγραμμάτων Επιμόρφωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών παρέχεται στην έδρα της Σχολής και στην Κομοτηνή. Η επιμόρφωση μπορεί να παρέχεται και στην έδρα των κατά τόπον εφετείων.

 

2. Τα προγράμματα επιμόρφωσης διοργανώνονται σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, εκτός από την περίοδο των δικαστικών διακοπών και διακρίνονται σε:

 

α) γενικά - πανελλαδικής εμβέλειας, τα οποία απευθύνονται στο σύνολο των δικαστικών λειτουργών ενός ή περισσότερων δικαιοδοτικών κλάδων (κοινά προγράμματα),

 

β) τοπικά - εμβέλειας στις κατά τόπον εφετειακές περιφέρειες, τα οποία απευθύνονται στους δικαστικούς λειτουργούς ενός ή περισσότερων δικαιοδοτικών κλάδων συγκεκριμένης εφετειακής περιφέρειας και μπορούν να διεξάγονται συγχρόνως σε περισσότερες εφετειακές περιφέρειες με την αυτή ή διαφορετικές θεματικές και με τους αυτούς ή διαφορετικούς εισηγητές.

 

Σε ετήσια βάση πρέπει να διοργανώνονται 6 τουλάχιστον τοπικά προγράμματα και σε βάθος τριετίας να καλύπτεται το σύνολο των εφετειακών περιφερειών της χώρας με τη διοργάνωση 1 τουλάχιστον προγράμματος για κάθε εφετειακή περιφέρεια.

 

3. Κάθε γενικό πρόγραμμα δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη από 5 συναπτές ή 10 μη συναπτές ημέρες. Κάθε τοπικό πρόγραμμα δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη από 2 συναπτές ημέρες.

 

4. Τα γενικά προγράμματα επιμόρφωσης διεξάγονται στην έδρα της Σχολής στη Θεσσαλονίκη και στην Κομοτηνή. Η επιμόρφωση στη Θεσσαλονίκη διεξάγεται σε χώρους της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου.

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις διεξάγεται σε άλλους κατάλληλους χώρους, οι οποίοι επιλέγονται από την επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 39. Η επιμόρφωση στην Κομοτηνή διεξάγεται σε κατάλληλο χώρο που επιλέγεται από την ως άνω επιτροπή. Τα τοπικά προγράμματα επιμόρφωσης διεξάγονται σε κατάλληλο χώρο της έδρας του οικείου εφετείου που επιλέγεται από την ίδια επιτροπή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 25 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.