Νόμος 3689/08 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Εκπαιδευτικό Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η κατάρτιση και η επιμόρφωση παρέχονται από:

 

α)α. Εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς με βαθμό τουλάχιστον:

 

i) Εισηγητή του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος έχει συμπληρώσει 7 έτη παραμονής στον βαθμό,

ii) Προέδρου Πρωτοδικών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων,

iii) Εισαγγελέα Πρωτοδικών,

iv) Ειρηνοδίκη Α' τάξης, ο οποίος έχει συμπληρώσει 20 έτη παραμονής στην υπηρεσία.

 

β)β. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή και άνω.

 

γ)γ. Μέλη διοικητικών συμβουλίων εγνωσμένου κύρους επιστημονικών ενώσεων, δημόσιους λειτουργούς, δικηγόρους με δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία και άλλους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς ειδικούς επιστήμονες. Σε αυτούς εντάσσονται για περιορισμένο αριθμό ωρών διδασκαλίας και επίτιμοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, όπως και ομότιμοι καθηγητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων λόγω της γενικής επιστημονικής αναγνώρισης τους ή της εμπειρίας τους στο αντικείμενο,

 

δ)δ. Καθηγητές ξένων γλωσσών με εξειδικευμένη κατάρτιση και πείρα, συναφή προς τη διδακτέα ύλη για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, όπως και ειδικοί στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη διδασκαλία θεμάτων εφαρμοσμένης πληροφορικής.

 

β. Το αρμόδιο Συμβούλιο Σπουδών το Σεπτέμβριο κάθε έτους, αμέσως μετά την κατά το άρθρο 18 παράγραφο 1 κατάρτιση του προγράμματος Σπουδών, καθορίζει τις κατηγορίες των διδασκόντων που θα διδάξουν καθένα από τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα μαθήματα, καθώς και τον αριθμό τους, φροντίζοντας κατά το δυνατόν για τη συμμετοχή διδασκόντων από όλες τις πιο πάνω κατηγορίες. Αμέσως μετά, ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής αποστέλλει τη σχετική απόφαση σε όλα τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας, τους προέδρους των Νομικών Τμημάτων, καθώς και στους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών μεριμνά για τη γνωστοποίηση της ανακοίνωσης σε όλους τους άλλους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας.

 

γ. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του ίδιου έτους, οι ενδιαφερόμενοι που ανήκουν στις κατηγορίες (α)α') και (γ)γ') του εδαφίου α' αυτής της παραγράφου καταθέτουν ή αποστέλλουν στη Σχολή σχετική αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναγράφονται τα τυπικά προσόντα και η εμπειρία τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν. Μέσα στην ίδια προθεσμία, τα Νομικά Τμήματα αποστέλλουν κατάσταση καθηγητών που επιθυμούν να διδάξουν στη Σχολή.

 

δ. Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους συγκαλείται το αρμόδιο Συμβούλιο Σπουδών για να καταρτίσει τον πίνακα των διδασκόντων, μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του Γενικού Διευθυντή για κάθε διδάσκοντα. Κριτήρια για την επιλογή των διδασκόντων που ανήκουν στις κατηγορίες (α)α') και (γ)γ') του εδαφίου α' αυτής της παραγράφου είναι:

 

α)α) η συγγραφή βιβλίων ή μελετών σχετικών με το αντικείμενο της διδασκαλίας,

β)β) η ύπαρξη διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σχετικού με το αντικείμενο διδασκαλίας,

γ)γ) η ειδική ενασχόληση τους με το αντικείμενο διδασκαλίας,

δ)δ) η συμμετοχή τους σε συνέδρια ή ημερίδες σε αντικείμενα σχετικά με το αντικείμενο της διδασκαλίας και

ε)ε) ειδικά για τους δικαστικούς λειτουργούς, οι εκθέσεις αξιολόγησης τους κατά τα τελευταία δέκα έτη.

 

ε. Στον πίνακα ορίζεται συγκεκριμένα το ή τα μαθήματα που θα διδάξει κάθε διδάσκων και οι ώρες διδασκαλίας. Ο πίνακας εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του επόμενου της κατάρτισης του έτους. Η εγγραφή στον πίνακα διδασκόντων ισχύει για μία τριετία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται διαδοχικά μέχρι δύο ακόμη τριετίες. Κατ' εξαίρεση μπορεί το Συμβούλιο Σπουδών να συμπεριλάβει στον πίνακα διδασκόντων, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, και διδάσκοντες που συμπλήρωσαν στη διδασκαλία οποιουδήποτε μαθήματος της Σχολής 9 συναπτά έτη, εφόσον για συγκεκριμένο μάθημα δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος ή οι ενδιαφερόμενοι δεν συγκεντρώνουν τα αναγκαία τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα, σε σύγκριση με αυτούς που συμπλήρωσαν 9 συναπτά έτη διδασκαλίας. Η ανάθεση διδασκαλίας στην περίπτωση αυτή γίνεται για 1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον παρίσταται η ίδια ανάγκη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 25 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 4640/2019 (ΦΕΚ 190/Α/2019), με το άρθρο 91 του νόμου [Ν] 4689/2020 (ΦΕΚ 103/Α/2020).

 

2. Το ωριαίο πρόγραμμα διδασκαλίας καταρτίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης.

 

3. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του αρμόδιου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, μπορεί, πέραν του προγράμματος, σε ώρες που δεν πραγματοποιείται διδασκαλία να ανατίθεται η διενέργεια διαλέξεων, που δεν υπερβαίνουν τις δύο κατ' έτος για κάθε καλούμενο.

 

4. Διδάσκων που δεν είναι συνεπής στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ματαιώνοντας ή μεταθέτοντας το χρόνο πραγματοποίησης των μαθημάτων του δύο κατ' ανώτατο όριο φορές στη διάρκεια ενός έτους, διαγράφεται από τον κατάλογο των διδασκόντων μόλις ολοκληρώσει τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα. Το Συμβούλιο Σπουδών μπορεί να αποφασίσει και την άμεση αποβολή και αντικατάσταση του, αν η πιο πάνω ασυνέπεια παρατηρηθεί ήδη με την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και υπάρχει άμεσος κίνδυνος αναστάτωσης του προγράμματος διδασκαλίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 3910/2011 (ΦΕΚ 11/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.