Νόμος 3669/08 - Άρθρο 107

Άρθρο 107: Τήρηση του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) γίνεται με αίτηση των ενδιαφερόμενων τεχνικών διπλωματούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών που ασχολούνται με την παραγωγή έργων σε οποιοδήποτε στάδιο (μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη).

 

Με την εγγραφή γίνεται και κατάταξη σε μία από τις βαθμίδες εμπειρίας που προβλέπει η παράγραφος 5 και για καθεμιά από τις κατηγορίες έργων όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 100 του παρόντος και στις εξειδικευμένες εργασίες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 103 του παρόντος.

 

2. Η Τήρηση του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

3. Η εγγραφή, η κατάταξη σε κατηγορίες έργων και βαθμίδες, η επέκταση σε άλλες κατηγορίες και η εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα γίνεται από την Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

 

Κατά τα λοιπά για την Τήρηση του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 92 του παρόντος Κώδικα.

 

4. Η εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που ζητεί επίσης την κατάταξη του σε συγκεκριμένες κατηγορίες έργων και την αντίστοιχη σε κάθε κατηγορία βαθμίδα. Για την εγγραφή ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αντίγραφα των τίτλων σπουδών, λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα για τις επαγγελματικές ή επιστημονικές απασχολήσεις του, πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή αντίστοιχο σημείωμα βάσει των στοιχείων της ταυτότητας του, δήλωση του νόμου 1599/1986 για τις απασχολήσεις του στο κύκλωμα παραγωγής έργων, με μνεία κάθε συγκεκριμένου έργου του χρόνου και του είδους της απασχόλησης που θα συνοδεύεται από σχετικές βεβαιώσεις αν δεν προκύπτουν τα σχετικά στοιχεία από πιστοποιητικά του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο. Η εγγραφή και κατάταξη στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών ισχύει μέχρις ότου γίνει τυχόν ανακατάταξη με αίτηση του ενδιαφερομένου ή διαγραφή σύμφωνα με την παράγραφο 11.

 

Η εμπειρία στελεχών εργοληπτικών επιχειρήσεων του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) είναι δυνατόν να προέρχεται και από απασχόληση σε άλλη επιχείρηση του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, με την οποία η επιχείρηση στην οποία ανήκει το στέλεχος, είναι αποδεδειγμένα συνδεδεμένη ή συγγενής κατά τον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, και υπό την προϋπόθεση ότι μεταξύ των δύο επιχειρήσεων έχει συναφθεί σχετικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών.

 

Για την εγγραφή και κατάταξη στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 96 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 70 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

5. Ο αριθμός των βαθμίδων εμπειρίας σε κάθε ειδικότητα ορίζεται σε τέσσερις (4). Οι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατατάσσονται στην πρώτη βαθμίδα εμπειρίας μετά τριετία από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος. Μπορεί να γίνει κατάταξη απευθείας στη δεύτερη βαθμίδα αν έχει συμπληρωθεί πενταετία από την άσκηση του επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία. Οι πτυχιούχοι των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών κατατάσσονται πάντοτε στην πρώτη βαθμίδα μετά πενταετία από την άσκηση του επαγγέλματος με βάση την εμπειρία. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ρυθμίζεται ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται κατά κατηγορία έργων, ειδικότητα και τίτλο σπουδών για την εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εγγραφή, κατάταξη και εξέλιξη σε βαθμίδες του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

 

6. Η επέκταση της εγγραφής σε άλλες κατηγορίες και η εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου που υποβάλλει και όλα τα σχετικά συμπληρωματικά στοιχεία. Αίτηση για επέκταση σε άλλες κατηγορίες και για εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα είναι απαράδεκτη πριν περάσει ένα (1) έτος από την απόρριψη σχετικού αιτήματος.

 

7. Για την εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα των διπλωματούχων ή πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων απαιτείται για όλες τις κατηγορίες έργων τρία (3) έτη απασχόληση σε κατασκευή ή έξι (6) έτη σε επίβλεψη ή εννιά (9) έτη απασχόληση σε μελέτη. Αν η απασχόληση είναι εναλλασσόμενη, ο χρόνος απασχόλησης σε επίβλεψη και μελέτη ανάγεται σε χρόνο κατασκευής για τη συμπλήρωση των τριών (3) ετών κατά τη σχετική αναλογία των πιο πάνω συνολικών απαιτήσεων χρόνου κατά απασχόληση. Ειδικά για την εξέλιξη από τη Γ' βαθμίδα στη Δ' για όλες τις κατηγορίες έργων απαιτείται απασχόληση τριών (3) ετών σε κατασκευή που δεν μπορεί να αναπληρωθεί με άλλου είδους απασχόληση.

 

8. Για την εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα των πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και υπομηχανικών απαιτείται για όλες τις κατηγορίες έργων τρία (3) έτη απασχόληση σε κατασκευή ή οκτώ (8) έτη σε επίβλεψη. Για την αναγωγή των ετών εναλλασσόμενης απασχόλησης ισχύει το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου. Ειδικά για την εξέλιξη από τη Γ' βαθμίδα στη Δ' απαιτείται απασχόληση τριών (3) ετών σε κατασκευή που δεν μπορεί να αναπληρωθεί με άλλου είδους απασχόληση.

 

9. Στους τεχνικούς γενικά, ανεξάρτητα από τίτλο σπουδών, που εγγράφονται για πρώτη φορά στην Α' και Β' βαθμίδα του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, αλλά έχουν πλεονάζουσα προϋπηρεσία σε κατασκευή, επίβλεψη ή μελέτη, επιτρέπεται να επικαλεσθούν την πείρα που προκύπτει από την προϋπηρεσία τους για την προαγωγή μέχρι τη Γ' βαθμίδα, μετά από παραμονή 2 ετών στην Α' και 2 ετών στη Β' βαθμίδα. Η εκτίμηση της προϋπηρεσίας γίνεται με αναγωγή του χρόνου απασχόλησης σύμφωνα με τις αναλογίες των παραγράφων 7 και 8.

 

10. Κατά τα λοιπά για την επέκταση και εξέλιξη εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 96 του παρόντος.

 

11. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών διαγράφονται αυτοδίκαια σε περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδότησης από το Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων.

 

12. Για την Αυτοδίκαιη διαγραφή εκδίδει κατ' έτος σχετική διαπιστωτική πράξη η επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

 

13. Με τις ενδείξεις του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών παρακολουθείται η εξέλιξη της εμπειρίας των εγγεγραμμένων, ώστε να μπορεί να γίνεται η αναθεώρηση της κατάταξης σε κατηγορίες έργων και βαθμίδες.

 

14. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στηρίζεται σε όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από την υπηρεσία και ιδίως στα πιστοποιητικά Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών της επόμενης παραγράφου.

 

15. Για κάθε δημόσιο έργο η υπηρεσία συντάσσει υποχρεωτικά πιστοποιητικό Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών. Το πιστοποιητικό συντάσσεται οπωσδήποτε με την παραλαβή του έργου και κατά τακτά χρονικά διαστήματα ή σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Τα πιστοποιητικά Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών περιλαμβάνουν κάθε πληροφορία που σχετίζεται με πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών ή που έχουν τα τυπικά προσόντα για να εγγραφούν σε αυτό και που ασχολήθηκαν με το έργο από της πλευράς του αναδόχου ή των σχετιζόμενων με αυτόν επιχειρήσεων, όπως επίσης και τις σχετικές αξιολογήσεις.

 

Τα πιστοποιητικά Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών διαβιβάζονται απευθείας στην αρμόδια για την τήρηση του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών υπηρεσία.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά τα πιστοποιητικά, ποιοι τα εκδίδουν και τα επιβεβαιώνουν, τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία υποβάλλονται, τα θέματα που σχετίζονται με τη λήψη από την υπηρεσία όλων των στοιχείων και κάθε συμπληρωματική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα ανάλογα θέματα για τη λήψη πιστοποιητικών ή οίκοθεν πληροφοριών για ιδιωτικά έργα, για έργα που εκτελούνται στην αλλοδαπή ή για άλλες ανάλογες περιπτώσεις.

 

16. Τα στοιχεία και πιστοποιητικά Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών που είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν οι υπηρεσίες των φορέων του δημόσιου τομέα που εκτελούν έργα είναι: α) ετήσια πιστοποιητικά Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, β) πιστοποιητικά Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών για κάθε εργολαβία της οποίας γίνεται προσωρινή παραλαβή ή η παραλαβή αυτή θεωρείται συντελεσμένη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, γ) δελτία εκτάκτων στοιχείων ή επιθεωρήσεων.

 

17. Τα πιστοποιητικά Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών της προηγούμενης παραγράφου αναφέρονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα κατά έργο και περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο τους, πατρώνυμο κ.λ.π., το ρόλο που διαδραμάτισαν κατά την εκτέλεση του έργου με διάκριση της απασχόλησης (μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη) και εκτίμηση της απόδοσης. Ανάλογα στοιχεία περιλαμβάνουν και τα δελτία εκτάκτων συμβάντων ή επιθεωρήσεων. Κατά τα λοιπά για τα πιστοποιητικά Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 92 του παρόντος. Τα πιστοποιητικά Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών συνδυάζονται κατά εργολαβία.

 

18. Για τα πιστοποιητικά Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών ιδιωτικών έργων ή έργων στην αλλοδαπή ή για σχετιζόμενες με τα έργα δραστηριότητες που δεν πραγματοποιούνται στους εργοταξιακούς χώρους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 92 του παρόντος.

 

19. Οι ενδείξεις των πιστοποιητικών για τα πρόσωπα που έχουν τα τυπικά προσόντα για την εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, αλλά δεν είναι ακόμα εγγεγραμμένα σε αυτό, ταξινομούνται, για να χρησιμοποιηθούν για την κατάταξη τους, αν τα πρόσωπα αυτά ζητήσουν την εγγραφή τους.

 

20. Η απόδειξη εμπειρίας πριν από τη λειτουργία του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 1418/1984 διατάξεις για τα πιστοποιητικά των εργοληπτών δημοσίων έργων.

 

21. Τεχνικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι με άλλες ειδικότητες, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε προσδιορίζεται και στον οποίο περιλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι των κοινωφελών οργανισμών, τραπεζών του δημόσιου τομέα, Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και γενικά επιχειρήσεων που ελέγχονται από το Δημόσιο, δεν επιτρέπεται να στελεχώνουν επί μία διετία εργοληπτικές επιχειρήσεις και να έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μίσθωσης έργου με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων μέσα στο πρώτο έτος από τη συνταξιοδότηση τους. Επίσης, για μία διετία δεν εγγράφονται οι ανωτέρω συνταξιούχοι στο μητρώο μελετητών ούτε χορηγείται πτυχίο μελετητή και ισχύουν γενικά οι περιορισμοί του προηγούμενου εδαφίου. Παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, καθ' οιονδήποτε τρόπο διαπιστούμενη, επιφέρει την Αυτοδίκαιη διαγραφή της επιχείρησης από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και του τεχνικού από το Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών. Για τη διαγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.