Νόμος 3669/08 - Άρθρο 100

Άρθρο 100: Τάξεις και κατηγορίες του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι τάξεις του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ορίζονται σε επτά και επιπλέον αυτών ορίζονται και δύο ειδικές τάξεις οι Α1, Α2 για μικρές επιχειρήσεις. Η κατάταξη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των εργοληπτικών επιχειρήσεων γίνεται σε μία ή περισσότερες από τις εξής βασικές κατηγορίες έργων: οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών και βιομηχανικών και ενεργειακών. Κάθε επιχείρηση κατατάσσεται σε μία μόνο τάξη για κάθε κατηγορία. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μπορεί να επαναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες αυτές και το περιεχόμενο τους με σκοπό τη μεγαλύτερη εξειδίκευση των κατηγοριών και να ρυθμίζονται τα μεταβατικά ζητήματα που ανακύπτουν στην περίπτωση αυτή.

 

2. Η κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης στην έβδομη τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων συνεπάγεται την κατάταξη της σε όλες τις βασικές κατηγορίες έργων. Η κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης στην έκτη ή στην πέμπτη τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων συνεπάγεται την κατάταξη της σε όλες τις βασικές κατηγορίες έργων, αν κατά την επανάκρισή της πληροί τις προϋποθέσεις κατάταξης της τουλάχιστον σε τέσσερις (4) από τις κατηγορίες αυτές.

 

3. Στις ειδικές τάξεις Α1 και Α2 του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κατατάσσονται εργοληπτικές επιχειρήσεις με μόνο κριτήριο τη στελέχωση τους από τεχνικούς εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, χωρίς την εφαρμογή του τύπου κατάταξης, ως εξής:

 

α) Στην Α1, εργοληπτική επιχείρηση, η οποία περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Α' βαθμίδας.

 

β) Στην Α2, εργοληπτική επιχείρηση, η οποία περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Β' βαθμίδας ή 2 τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Α' βαθμίδας.

 

4. Στην πρώτη τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση, χωρίς την εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:

 

α) Περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον 2 τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Α' βαθμίδας και έναν (1) τεχνικό Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Β' βαθμίδας ή 2 τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Β' βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας.

 

β) Διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον 50.000 € ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας 50.000 € ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας 50.000 €. Τα πάγια αυτά στοιχεία αφορούν γήπεδα, οικόπεδα, κτήρια, μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ως αξία παγίων για τα ακίνητα λαμβάνεται, κατ' επιλογή της επιχείρησης είτε η αντικειμενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, πιστοποιούμενη από συμβολαιογράφο είτε η αξία αυτών, όπως προσδιορίζεται από τα οριστικά συμβόλαια αγοράς ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία της επιχείρησης. Για τον εξοπλισμό και τα μεταφορικά μέσα, η αξία τους προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 99 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 107 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

5. Στη δεύτερη τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση, χωρίς την εφαρμογή του τύπου κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:

 

α) Περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον 2 τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας και 2 τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Β' βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας.

 

β) Διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον 100.000 € ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας 100.000 € ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας 100.000 €. Για τα πάγια αυτά στοιχεία εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 4.

 

Τα πάγια αυτά στοιχεία αφορούν γήπεδα, οικόπεδα, κτήρια, μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ως αξία παγίων για τα ακίνητα λαμβάνεται, κατ' επιλογή της επιχείρησης, είτε η αντικειμενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, πιστοποιούμενη από συμβολαιογράφο, είτε η αξία αυτών, όπως προσδιορίζεται από τα οριστικά συμβόλαια αγοράς ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία της επιχείρησης. Για τον εξοπλισμό και τα μεταφορικά μέσα, η αξία τους προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 99 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 107 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

6. Στην τρίτη τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση με μορφή ανώνυμης εταιρείας, με εφαρμογή του τύπου κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:

 

α) Περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση 1 τεχνικό Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας και 1 τεχνικό Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας, τουλάχιστον.

 

β) Διαθέτει ίδια κεφάλαια, όπως ορίζονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος, τουλάχιστον ίσα με το πενήντα τοις εκατό (50%) των ιδίων κεφαλαίων της τάξης αυτής, όπως ορίζονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος.

 

γ) Διαθέτει πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος, αξίας τουλάχιστον ίσης με το πενήντα τοις εκατό (50%) των παγίων της τάξης αυτής, όπως ορίζονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος.

 

δ) Να τηρούνται οι δείκτες βιωσιμότητας, όπως αυτοί ορίζονται στην περίπτωση ε' της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.

 

Για τις εταιρείες που δεν είναι ήδη εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή είναι εγγεγραμμένες σε τάξη κατώτερη της τρίτης, ο Συντελεστής Γ' του Τύπου Κατάταξης ορίζεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του Συντελεστή Γ', όπως αυτός καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις για τις επιχειρήσεις τρίτης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 107 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013), με την παράγραφο 2 του άρθρου 119 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

7. Για την κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης και σε πρόσθετες κατηγορίες έργων, εκτός της βασικής, απαιτείται να διαθέτει για καθεμία από αυτές συμπληρωματική στελέχωση. Τα στελέχη για καθεμία από τις πρόσθετες κατηγορίες έργων μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα της βασικής στελέχωσης, εγγεγραμμένα σε αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών ή και άλλα πρόσωπα. Για τη συμπληρωματική στελέχωση κάθε πρόσθετης κατηγορίας έργων, απαιτείται τουλάχιστον:

 

α) Στην Α1 τάξη, ένας (1) τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Α' βαθμίδας.

 

β) Στην Α2 τάξη, ένας (1) τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Β' βαθμίδας ή 2 τεχνικοί Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Α' βαθμίδας.

 

γ) Στην πρώτη τάξη, ένας (1) τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Β' βαθμίδας ή 2 τεχνικοί Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Α' βαθμίδας.

 

δ) Στη δεύτερη τάξη, ένας (1) τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ βαθμίδας ή 2 τεχνικοί Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Β' βαθμίδας.

 

ε) Στην τρίτη τάξη, ένας (1) τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας ή 2 τεχνικοί Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ βαθμίδας.

 

8. Στην τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κατατάσσονται εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, με την εφαρμογή του τύπου κατάταξης, αν διαθέτουν τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:

 

α) Περιλαμβάνουν στη βασική και συμπληρωματική τους στελέχωση τον αντίστοιχο, για κάθε τάξη ελάχιστο αριθμό τεχνικών εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, ως εξής:

 

i. Στην τέταρτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον 2 τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας, και 2 τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων μέχρι και την τέταρτη, απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση τουλάχιστον 2 τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας. Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση 1 τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ' βαθμίδας.

 

ii. Στην πέμπτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον 3 τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας και 2 τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων μέχρι την τέταρτη, απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση τουλάχιστον 3 τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας. Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση 1 τεχνικού Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας.

 

iii. Στην έκτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον 5 τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας, 4 τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας και 1 τεχνικού Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Β' βαθμίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων μέχρι και την τέταρτη, απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση τουλάχιστον 4 τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας. Για τις επιπλέον κατηγορίες απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση 1 τεχνικού Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας ανά κατηγορία.

 

iv. Στην έβδομη τάξη, απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον 14 τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας και 12 τεχνικών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας. Από τη στελέχωση αυτή απαιτείται τουλάχιστον οι 10 τεχνικοί Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένοι σε 3 κατηγορίες έργων, 1 τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένος στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων και 1 τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένος στην κατηγορία βιομηχανικών και ενεργειακών έργων.

 

Εναλλακτικά για τις τάξεις τέταρτη, πέμπτη και έκτη μπορεί να αντικατασταθεί στη βασική και στη συμπληρωματική τους στελέχωση, 1 τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας, με 2 τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας και 1 τεχνικός Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας με 2 τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Β' βαθμίδας. Για την έβδομη τάξη μπορούν να αντικατασταθούν τόσο στη βασική, όσο και στη συμπληρωματική της στελέχωση, μέχρι 4 τεχνικοί Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας με 8 τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας και μέχρι 4 τεχνικοί Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας με 8 τεχνικούς Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Β' βαθμίδας.

 

Για τις πιο πάνω τάξεις τα στελέχη για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, εκτός της βασικής κατηγορίας, μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα της βασικής στελέχωσης εγγεγραμμένα σε αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών ή και άλλα πρόσωπα.

 

β) Διαθέτουν αθροιστικά εμπειρία την τελευταία τριετία για τη βασική κατηγορία έργων είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κύκλου εργασιών της τάξης στην οποία ζητείται η κατάταξη, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος και πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για την έβδομη τάξη.

 

γ) Διαθέτουν ίδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος, τουλάχιστον ίσα με το πενήντα τοις εκατό (50%) των ιδίων κεφαλαίων της τάξης στην οποία ζητείται η κατάταξη, όπως ορίζονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος.

 

δ) Διαθέτουν πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος, αξίας τουλάχιστον ίσης με το πενήντα τοις εκατό (50%) των παγίων της τάξης, στην οποία ζητείται η κατάταξη, όπως ορίζονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος.

 

Από τα πιο πάνω πάγια, υποχρεωτικά το τριάντα τοις εκατό (30%) πρέπει να είναι ακίνητα (γήπεδα, οικόπεδα και κτήρια) και το τριάντα τοις εκατό (30%) μηχανολογικός εξοπλισμός και κάθε είδους μεταφορικά μέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα.

 

ε) Ελάχιστη προϋπόθεση κατάταξης εργοληπτικής επιχείρησης στις τάξεις τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων αποτελεί η τήρηση των δεικτών βιωσιμότητας, που προκύπτουν από τις κάτωθι σχέσεις οικονομικών μεγεθών, όπως αναγράφονται στην οικονομική κατάσταση του τελευταίου πριν από την αναθεώρηση έτους για τη χρήση του οποίου έχει συνταχθεί ισολογισμός ή την προσωρινή οικονομική κατάσταση αυτής, που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης, ως εξής:

 

i. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΙΚ προς το Σύνολο Υποχρεώσεων (ΣΥ)). Ως Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΙΚ) λαμβάνεται το μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του παθητικού της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εργοληπτικής επιχείρησης, ως Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, μετά την αφαίρεση, του Οφειλόμενου Κεφαλαίου και των ποσών που προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

 

Τα πιο πάνω οικονομικά στοιχεία προκύπτουν από την οικονομική κατάσταση του προηγούμενου έτους ή από προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης.

 

Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισμα των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης, με εξαίρεση τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό, όπως αυτές προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, αφαιρουμένων των βεβαιωμένων από ορκωτό ελεγκτή τιμολογημένων απαιτήσεων.

 

ii. Κυκλοφορούν Ενεργητικό (ΚΕ), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Ενεργητικού, προς τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (ΒΥ), όπως αυτές αναγράφονται στο σκέλος του Παθητικού.

 

Οι δείκτες βιωσιμότητας για επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις τάξεις τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη πρέπει να είναι ΙΚ/ΣΥ>0,4 και ΚΕ/ΒΥ>0,6.

 

Η μη κάλυψη ενός κατ' ελάχιστον των δεικτών βιωσιμότητας συνεπάγεται την υποβάθμιση της εταιρείας κατά μία τάξη από την τάξη, στην οποία καλύπτει τον Τύπο Κατάταξης, τα ελάχιστα οικονομικά όρια και τα ελάχιστα όρια εμπειρίας. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα κατάταξης στην τάξη, στην οποία κάλυπτε τον Τύπο Κατάταξης, τα ελάχιστα οικονομικά όρια και τα ελάχιστα όρια εμπειρίας, εφόσον με τις οικονομικές καταστάσεις της επόμενης διαχειριστικής χρήσης που υποβάλλονται, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 92 του παρόντος νόμου καλύπτει τους Δείκτες Βιωσιμότητας, καθώς και τα ελάχιστα όρια οικονομικών και στελέχωσης.

 

Αν η εταιρεία με τις οικονομικές καταστάσεις και της επόμενης διαχειριστικής χρήσης εξακολουθεί να μην καλύπτει τους δείκτες βιωσιμότητας:

 

Α) Αν εξακολουθεί να καλύπτει τα ελάχιστα οικονομικά όρια της τάξης της οποίας κατά την αναθεώρηση κάλυπτε τον Τύπο Κατάταξης, τα ελάχιστα οικονομικά όρια και τα ελάχιστα όρια εμπειρίας, υποβαθμίζεται περαιτέρω κατά μία τάξη.

 

Β) Αν δεν καλύπτει τα ελάχιστα οικονομικά όρια της τάξης, της οποίας κατά την αναθεώρηση κάλυπτε τον Τύπο Κατάταξης, τα ελάχιστα οικονομικά όρια και τα ελάχιστα όρια εμπειρίας, υποβαθμίζεται κατά μία τάξη από την τάξη, στην οποία καλύπτει τα ελάχιστα οικονομικά όρια.

 

Αν η εταιρεία με μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις αποδείξει την κάλυψη των Δεικτών Βιωσιμότητας, μπορεί να επανακαταταγεί στην τάξη, της οποίας κάλυπτε όλο το χρονικό διάστημα από την αναθεώρησή της τα ελάχιστα οικονομικά όρια και τα λοιπά πλην των Δεικτών Βιωσιμότητας κριτήρια κατά την αναθεώρησή της. Η κατώτατη τάξη υποβάθμισης της εταιρείας, λόγω μη κάλυψης των Δεικτών Βιωσιμότητας είναι η 2η τάξη.

 

Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, οι δείκτες βιωσιμότητας του νέου φορέα εξάγονται από τα οικονομικά μεγέθη της ενοποιημένης οικονομικής κατάστασης που καταρτίζεται και δημοσιεύεται από την επιχείρηση, πριν από την υποβολή της αίτησης προς την υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 66 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013), με την παράγραφο 9 του άρθρου 107 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013), με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 70 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

9. Οι δείκτες βιωσιμότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 99 του παρόντος Κώδικα, ελέγχονται ετησίως με την υποβαλλόμενη έκθεση δραστηριότητας και πρέπει να τηρούνται και κατά την τακτική και κατά την έκτακτη αναθεώρηση των επιχειρήσεων του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

 

Ειδικά και μόνο για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης και σε ό,τι αφορά στην υποβαλλόμενη έκθεση δραστηριότητας, δίνεται η δυνατότητα σε εργοληπτική επιχείρηση η οποία δεν καλύπτει τα ελάχιστα όρια δεικτών βιωσιμότητας, να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία, εντός 4 μηνών από τη λήξη της υποχρέωσης υποβολής της, οικονομικές καταστάσεις βεβαιωμένες από ορκωτό ελεγκτή από τις οποίες να προκύπτει η κάλυψη των ελάχιστων ορίων των δεικτών βιωσιμότητας.

 

Σε περίπτωση μη τήρησης των ελάχιστων ορίων των δεικτών κατά τα ανωτέρω, ακολουθείται η διαδικασία έκτακτης αναθεώρησης με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, η οποία ολοκληρώνεται εντός 4 μηνών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας.

 

Σε περίπτωση υποβιβασμού ή διαγραφής λόγω μη τήρησης των ως άνω αναφερομένων δεικτών, μετά την έκτακτη αναθεώρηση, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δύνανται να επανακαταταχθούν, κάνοντας χρήση του συντελεστή κατάταξης Γ' της τάξης πτυχίου που κατείχαν προ του υποβιβασμού ή διαγραφής τους, υποβάλλοντας στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση για έκτακτη αναθεώρηση με τα στοιχεία των οικονομικών τους καταστάσεων της επόμενης οικονομικής τους χρήσης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 66 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 70 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

10. Για κατάταξη στις ειδικές τάξεις Α1, Α2, στην πρώτη και δεύτερη τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων δεν απαιτείται νομική μορφή εταιρικού σχήματος. Για κατάταξη στις τάξεις τρίτη έως και έβδομη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων απαιτείται νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 119 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

11. Όπου στις διατάξεις περί Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων γίνεται αναφορά σε προσωρινές οικονομικές καταστάσεις, αυτές υποχρεωτικά συντάσσονται εντός του τελευταίου ημερολογιακού τριμήνου πριν από την υποβολή της αίτησης με λήξη διαχειριστικής περιόδου την τελευταία ημέρα έκαστου ημερολογιακού μήνα. Οι ανωτέρω προσωρινές οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι πλήρεις και να βεβαιώνονται, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, κατόπιν πλήρους ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 66 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 70 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.