Νόμος 3669/08 - Άρθρο 108

Άρθρο 108: Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εγγραφή, κατάταξη και εξέλιξη στις βαθμίδες του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών γίνεται από την επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών. Η επιτροπή αυτή εισηγείται επίσης κάθε μέτρο που σχετίζεται με τον τρόπο τήρησης του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών για την καλύτερη εκπλήρωση του σκοπού του, τον τρόπο που καταρτίζονται και αξιολογούνται τα πιστοποιητικά και γενικά παρακολουθεί την όλη Τήρηση του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών και υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων σχετικές εκθέσεις. Κάθε λεπτομέρεια που σχετίζεται με τις εκθέσεις αυτές μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

2. Η Επιτροπή αποτελείται από:

 

α) 1 ανώτερο υπάλληλο κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ως πρόεδρο.

 

β) 4 υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών με οποιαδήποτε σχέση, από τους οποίους οι 2 τουλάχιστον είναι τεχνικοί.

 

γ) 2 εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

 

δ) 1 εκπρόσωπο των πανελληνίων επαγγελματικών ενώσεων των τεχνικών που έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών και δεν είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

 

ε) 1 εκπρόσωπο των επαγγελματικών εργοληπτικών ενώσεων, όπως ορίζεται στην περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 93 του παρόντος.

 

3. Η Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τέσσερα από τα μέλη της. Κατά τα λοιπά για τη λειτουργία της και την υποβολή των εκθέσεων που προβλέπει η παράγραφος 1 εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 95 του παρόντος.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να ιδρυθεί οργανισμός με μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και στον οποίο μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των άρθρων 92, 96 και 107 του παρόντος, που αναφέρονται σε θέματα εγγραφής και αναθεώρησης εγγραφής, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την εγγραφή και αναθεώρηση εγγραφής των δύο ανωτέρων τάξεων του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, καθώς και τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

 

Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ορίζονται οι αρμοδιότητες της εποπτείας, τα της διοίκησης του οργανισμού αυτού, η στελέχωση του, ο τρόπος λειτουργίας των επιτροπών κατάταξης και αναβάθμισης των πτυχίων στα μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Εμπειρίας Κατασκευαστών, οι πόροι αυτού, που προέρχονται από τέλη και εισφορές των εργοληπτικών επιχειρήσεων του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και των τεχνικών του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να ορίζεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της στελέχωσης των υπηρεσιών του οργανισμού αυτού είναι δυνατή η απόσπαση προσωρινά στον οργανισμό του αναγκαίου αριθμού υπαλλήλων εκ των υπηρετούντων στις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που είναι αρμόδιες για την τήρηση των μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Εμπειρίας Κατασκευαστών. Οι δαπάνες λειτουργίας του νομικού προσώπου βαρύνουν τους πόρους του.

 

Μέχρι την ίδρυση του νομικού προσώπου, μπορεί να επιβάλλεται στους ενδιαφερομένους, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, εισφορά για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση εγγραφής και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ανάλογη με την τάξη, την κατηγορία και τη βαθμίδα του ενδιαφερόμενου. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα του ειδικού έντοκου λογαριασμού στον οποίο κατατίθεται η εισφορά, η ανάληψη, διάθεση και διαχείριση του λογαριασμού αυτού, καθώς και η κάλυψη από το λογαριασμό αυτόν των δαπανών που αφορούν στη μηχανογράφηση, στην υλικοτεχνική υποδομή της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και στον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης των μελών των επιτροπών τήρησης των Μητρώων και του προσωπικού της πιο πάνω Διεύθυνσης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική και ειδική διάταξη. Με το προεδρικό διάταγμα ρυθμίζεται και το θέμα μεταφοράς του ειδικού έντοκου λογαριασμού στο ιδρυθησόμενο νομικό πρόσωπο.

 

Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί από τον ειδικό λογαριασμό της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων να καλύπτονται και οι δαπάνες που αφορούν την αμοιβή ειδικών συμβούλων οποιασδήποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονομικού, νομικού, οργάνωσης κ.λ.π.) και του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών που ιδρύθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 2576/1998 για την υποβοήθηση του έργου της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων, τις αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση, για τη λειτουργία ομάδας εργασίας, για εκτός έδρας αποζημίωση, κατ' εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.