Νόμος 3614/07 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Ειδικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Οι δαπάνες από το Έγγραφο Προγραμματισμού για την Αγροτική Ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας μπορούν να καλυφθούν από κοινοτική χρηματοδότηση μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί ή πιστοποιηθεί από Διαπιστευμένο Οργανισμό Πληρωμών.

 

β) Οι δημόσιες δαπάνες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή από τον τακτικό προϋπολογισμό, όπως κάθε φορά ορίζεται στην απόφαση ένταξης της κάθε πράξης στο ΠΑΑ και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας. Οι δράσεις των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας που θα εγγραφούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα χρηματοδοτηθούν με μεταφορά των πιστώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος στον ειδικό λογαριασμό (ΕΛΕΓΕΠ) που τηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα ο Οργανισμός Πληρωμών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία πληρωμών των έργων των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας που θα βαρύνουν τον ανωτέρω ειδικό λογαριασμό.

 

γ) Οι πληρωμές εκτελούνται από την τράπεζα του Οργανισμού Πληρωμών εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία χρέωσης του ποσού στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

δ) Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων θεσπίζει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι πληρωμές διενεργούνται στο ακέραιο και αποκλειστικά στον τραπεζικό λογαριασμό είτε του αιτούντος είτε του εντολοδόχου του. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως για όλες τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του νόμου 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α/2008).

 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 5 και 18 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως για τις Ειδικές Υπηρεσίες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.

 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξειδικεύονται οι ειδικότεροι όροι και ρυθμίσεις που αφορούν τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.

 

4. Ο Διοικητικός Τομέας Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ\ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης που συστήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Γεωργίας, αριθμός πρωτοκόλλου 399570/10-01-2001 (ΦΕΚ 1363/Β/2001), όπως συμπληρώθηκε με τις υπ' αριθμούς πρωτοκόλλου 229920/20-02-2002 (ΦΕΚ 233/Β/2002) και 222822/22-04-2003 (ΦΕΚ 592/Β/2003) όμοιες μετονομάζεται σε Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.