Νόμος 3614/07 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή του παρόντος Μέρους II νοούνται ως:

 

1. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης, εφεξής ΕΣΣΑΑ: το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε διάλογο με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το οποίο αποτελεί προγραμματικό κείμενο με τις εθνικές προτεραιότητες για την αγροτική ανάπτυξη, που θα αποτελέσει τη βάση για την εκπόνηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (Άρθρο 11 του Κανονισμού).

 

2. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αλιείας 2007-2013 εφεξής ΕΣΣΑΑΛ: το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε διάλογο με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή) το οποίο καλύπτει τον Τομέα της Αλιείας και αποτελεί μέσο αναφοράς για την εκπόνηση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ).

 

3. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, εφεξής ΠΑΑ: Το ΕΓΤΑΑ θα δράσει σε όλη τη χώρα μέσω ενός μοναδικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για το διάστημα 2007-2013. Το Πρόγραμμα αυτό θα εφαρμόσει μία στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω μιας δεσμίδας μέτρων που ομαδοποιούνται μαζί σύμφωνα με τους άξονες που ορίζονται στον Τίτλο IV για την επίτευξη των οποίων θα ζητηθεί ενίσχυση από το ΕΓΤΑΑ (Άρθρο 15 του Κανονισμού).

 

4. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας: έγγραφο το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το οποίο περιέχει μία συγκροτημένη δέσμη προτεραιοτήτων που θα επιτευχθούν με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.

 

5. άξονας για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης: συνεκτική ομάδα μέτρων με ειδικούς σκοπούς που απορρέουν ευθέως από την εφαρμογή των μέτρων και συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων εκ των οριζομένων στο άρθρο 4 του κανονισμού 1698/2005 και άξονας προτεραιότητας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας: μία από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας που περιλαμβάνει ομάδα μέτρων τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους και έχουν συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους.

 

6. μέτρο για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης: δέσμη πράξεων που συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός άξονα που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού 1698/2005, και μέτρο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας: σειρά πράξεων που έχουν ως στόχο την εφαρμογή ενός άξονα προτεραιότητας.

 

7. πράξη για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης: έργο, σύμβαση ή διακανονισμός, ή άλλη δράση που επιλέγεται σύμφωνα με κριτήρια που έχουν τεθεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, και που υλοποιείται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους, δίνοντας τη δυνατότητα για επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού, και πράξη για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας: έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη Διαχειριστική Αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας ή με ευθύνη της, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας με τον οποίο σχετίζονται.

 

8. δικαιούχος για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης: φορέας, οργανισμός ή εταιρεία του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, που είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση πράξεων ή που λαμβάνει στήριξη και δικαιούχος για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο τελικός αποδέκτης της δημόσιας ενίσχυσης.

 

9. ενδιάμεσος φορέας: κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία ο οποίος ενεργεί υπό την ευθύνη διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης ή ο ποίος εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό μιας τέτοιας αρχής σε σχέση με δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις.

 

10. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εφεξής ΟΠΣΑΑ): το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αλιείας 2007 - 2013 και το Πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013.

 

11. Κανονισμός Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ο υπ' αριθμόν 1698/2005 Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου της 20-09-2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

12. Κανονισμός Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας: ο υπ' αριθμόν 1198/2006 Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου της 27-07-2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

 

13. Εφαρμοστικός Κανονισμός για το ΕΤΑ: ο υπ' αριθμόν 498/2007 Κανονισμός (ΕΚ) της Επιτροπής της 26-03-2007 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμό 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.