Νόμος 3508/06 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τροποποίηση - συμπλήρωση των άρθρων 14 και 29 του νόμου 2637/1998


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Η διαχείριση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Αλιευτικού Ταμείου δυνάμει των Κανονισμών (ΕΚ) 1290/2005 και 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως αυτοί ισχύουν, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.}

 

2. Στο άρθρο 29, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 4 του νόμου 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α/1999), προστίθενται οι παράγραφοι 5, 6 και 7 που έχουν ως ακολούθως:

 

{5. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 29 του νόμου 2637/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφέρεται το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων νοείται το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, καθώς και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

6. Όπου στην κείμενη εθνική νομοθεσία αναφέρεται Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - Εγγυήσεις), νοείται εφεξής Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών ρυθμίζεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη διαχείριση, εκ μέρους του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, των πιστώσεων των εν λόγω Ταμείων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.