Νόμος 3614/07 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 20 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, η σύσταση κοινών οργάνων, για την εφαρμογή των διακρατικών συμφωνιών που συνομολογούνται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων διασυνοριακής, διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας, ο τρόπος συμμετοχής ή πρόσληψης προσωπικού, κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων του εθνικού δικαίου, σε αυτά τα όργανα, η εφαρμογή των αποφάσεων τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

2. Στο άρθρο 5 του νόμου 2860/2000 προστίθεται νέα παράγραφος 5, η οποία έχει ως εξής:

 

{5. Η υποβολή προτάσεων προς ένταξη σε επιχειρησιακά προγράμματα και η αξιολόγηση τους από τις οικείες διαχειριστικές αρχές, είναι δυνατή και μετά την έκδοση προκήρυξης σε εθνικό επίπεδο από τη διαχειριστική αρχή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.}

 

3. Στο άρθρο 6 του νόμου 2860/2000 προστίθεται νέα παράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής:

 

{7. Ο έλεγχος των διαχειριστικών αρχών επιχειρησιακών προγραμμάτων του παρόντος άρθρου διενεργείται με επιτόπιο έλεγχο ή επιθεώρηση, ή έλεγχο διοικητικών εγγράφων στην έδρα αυτών.}

 

4. Το προσωπικό του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί από το νόμο [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α'), που ήταν αποσπασμένο τουλάχιστον για ένα έτος κατά τη δημοσίευση του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) στις ειδικές υπηρεσίες Υπουργείων, στις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και στις ειδικές υπηρεσίες Περιφερειών, οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) και δεν ανήκει στη ΜΟΔ ΑΕ μπορεί να μεταταχθεί με αίτηση του σε κενή οργανική ή προσωποπαγή θέση κλάδου ή ειδικότητας του εποπτεύοντος Υπουργείου ή της Περιφέρειας, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με την ίδια σχέση εργασίας.

 

Για τη μετάταξη απαιτείται οι υπάλληλοι να κατέχουν τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο ή την ειδικότητα στον οποίο μετατάσσονται. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. Η αίτηση μετάταξης των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Η παρούσα διάταξη περιλαμβάνει και το προσωπικό που έχει μετακινηθεί από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων φορείς στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ που μετονομάσθηκε σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ή στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση της μετάταξης αυτού του προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, απαιτείται απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5)α του άρθρου 1 του νόμου 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/2009) και με το άρθρο 22 του νόμου 3748/2009 (ΦΕΚ 29/Α/2009).

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 2860/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας - στήριξης αφορούν τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τη δημοσιότητα, την εφαρμογή και τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων συστήματος που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν, του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, των επιχειρησιακών προγραμμάτων, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής και χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.}

 

6. Η διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 16 ισχύει και για ελέγχους πράξεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, Ταμείου Συνοχής και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών προγραμματικής περιόδου 2000 - 2006.

 

7. Οι εντολές πληρωμής των δαπανών που εκδόθηκαν από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων προς τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης για την εξόφληση οφειλών τους, στο πλαίσιο εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων χωρίς να συνοδεύονται από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 3202/2003 (ΦΕΚ 284/Α/2003), θεωρούνται κανονικές και καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία των αντίστοιχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για λογιστική τακτοποίηση.

 

8. Σε περίπτωση κατάργησης κάποιας ειδικής υπηρεσίας ή λήξης της προγραμματικής περιόδου, το αντίστοιχο προσωπικό επανέρχεται στο φορέα προέλευσης του. Όσοι από το ανωτέρω προσωπικό το επιθυμούν μπορούν κατά προτεραιότητα με αίτηση τους να ενταχθούν σε άλλη ειδική υπηρεσία εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 18. Για το προσωπικό του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετήθηκε από το νόμο [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) και δεν ανήκει στη ΜΟΔ ΑΕ δύναται να εφαρμοστεί αναλόγως η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.