Νόμος 3614/07 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Διαχειριστική Αρχή Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης της παραγράφου 6 (α) του άρθρου 5 έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

(α) σχεδιάζει τη δομή, το περιεχόμενο, τις διαδικασίες κατάρτισης και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης και σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και περιφερειακές αρχές καταρτίζει το σχέδιο του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης που υποβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο,

 

(β) εξετάζει τα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα που υποβάλλονται και εισηγείται την έγκριση τους από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και την κατανομή των πόρων του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης κατά αναπτυξιακό πρόγραμμα και έτος,

 

(γ) μεριμνά για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης,

 

(δ) αξιολογεί την πορεία και τα αποτελέσματα της υλοποίησης του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης και διαμορφώνει προτάσεις για τυχόν αναθεώρηση του,

 

(ε) εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών την ένταξη πράξεων στα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα μετά από αξιολόγηση τους με βάση καθορισμένα κριτήρια επιλογής και ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προκειμένου αυτή να καταρτίσει το ετήσιο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων,

 

(στ) παρακολουθεί την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων,

 

(ζ) εξετάζει τα αιτήματα των φορέων χρηματοδότησης των έργων και εισηγείται προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την έγκριση τους,

 

(η) επιβεβαιώνει δειγματοληπτικά την ολοκλήρωση των έργων και ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.

 

2. Οι ειδικές υπηρεσίες και οι αρχές και φορείς διαχείρισης και πιστοποίησης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ είναι δυνατόν να υποστηρίζουν την εφαρμογή και του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης και των εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 3492/2006. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εξειδικεύονται οι σχετικοί κανόνες και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.