Νόμος 3536/07 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Ζητήματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α/2006) η φράση καθώς και οι ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές και υποχρεώσεις της περίπτωσης 1 της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αντικαθίσταται από τη φράση καθώς και οι ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές και υποχρεώσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

2. Οφειλές υπέρ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης και αποχέτευσης, που καθίστανται ληξιπρόθεσμες ως την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, μπορεί να ρυθμιστούν και να εξοφληθούν, χωρίς τα αναλογούντα πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ύστερα από κανονιστική απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Με την απόφαση μπορεί να ορισθεί η δυνατότητα τμηματικής καταβολής των βασικών οφειλών σε μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις δώδεκα. Η ρύθμιση γίνεται ύστερα από αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης προς τον Δήμο ή την Κοινότητα, εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω απόφασης. Μαζί με την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το ποσό της οφειλής, καταβάλλεται και η πρώτη δόση, ενώ οι επόμενες καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Με δήλωση του οφειλέτη μπορεί να ζητηθεί η εξόφληση της οφειλής σε μικρότερο αριθμό δόσεων από τον ορισθέντα με την ανωτέρω απόφαση. Αν δεν καταβληθούν δύο συνεχείς μηνιαίες δόσεις, ο οφειλέτης χάνει το ευεργέτημα της ρύθμισης αυτής. Ποσά που έχουν καταβληθεί για τις συγκεκριμένες οφειλές πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται.

 

3. Στις υποχρεωτικές δαπάνες της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006, περιλαμβάνονται και τα έξοδα παράστασης και η αποζημίωση των μελών συμβουλίων των τοπικών διαμερισμάτων, καθώς και των παρέδρων.

 

4. Το διατιθέμενο,σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006, ποσοστό δεν μπορεί να προέρχεται από πιστώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009).

 

5. Στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006.

 

6. Σε περίπτωση μη καταβολής των εισφορών της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 249 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006 από τα μέλη του Συνδέσμου ως το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, αυτές μπορεί να παρακρατηθούν εντός του επόμενου έτους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των υπόχρεων Δήμων και Κοινοτήτων και να αποδοθούν απευθείας σε αυτόν, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Συνδέσμου κατόπιν απόφασης, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ή με ομόφωνη απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του, εφόσον έχει μεταβιβασθεί σε αυτήν η αντίστοιχη αρμοδιότητα.

 

Κατ' εξαίρεση, οι ανωτέρω εισφορές μπορεί να παρακρατούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των υπόχρεων Δήμων και Κοινοτήτων, εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Συνδέσμου, που θα συνοδεύεται είτε από απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ή κατόπιν ομόφωνης απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής του, εφόσον έχει μεταβιβασθεί σε αυτήν η αντίστοιχη αρμοδιότητα.

 

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, αφού ελέγξει τη νομιμότητα των παραπάνω αποφάσεων των Συνδέσμων, εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη το αργότερο εντός ενός μηνός από την περιέλευσή τους σε αυτόν.

 

Όλες οι σχετικές πράξεις που αφορούν τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δια των οικείων Περιφερειών, το αργότερο ως το τέλος του τρίτου μηνός του οικονομικού έτους που εκδόθηκαν.

 

7. Το τεστ προσωπικότητας ΜΜΡΙ που προβλέπεται στο άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 135/2006 (ΦΕΚ 135/Α/2006), στο οποίο υποβάλλονται οι υποψήφιοι για ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, αντικαθίσταται με το τεστ προσωπικότητας ΜΜΡΙ 2. Η αρμόδια επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 135/2006 για την αξιολόγηση - βαθμολόγηση των γραπτών ψυχοτεχνικών δοκιμασιών μπορεί να συνεδριάζει και σε εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας που διαθέτουν κατάλληλα μηχανήματα, προς υποβοήθηση του έργου της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεστ υποψηφίων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.