Νόμος 2556/97 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ειδικό σώμα γιατρών Υγειονομικών Επιτροπών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1976/1991 με την οποία συμπληρώθηκε η περίπτωση ε της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 1902/1990 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Προς τούτο δημιουργείται ειδικό σώμα γιατρών υγειονομικών επιτροπών αναπηρίας, που αποτελείται από γιατρούς του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων με απασχόληση στις επιτροπές αυτές. Οι γιατροί αυτοί υποβάλλονται σε ειδική εκπαίδευση στο έργο των υγειονομικών επιτροπών. Τα προγράμματα της ειδικής αυτής εκπαίδευσης καταρτίζονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητή του ιδρύματος. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διάρκεια των προγραμμάτων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτής της διάταξης.

 

Επίσης, με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των γιατρών που θα παρακολουθήσουν τα παραπάνω προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε όλους τους γιατρούς του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι, αφού υποβληθούν στην παραπάνω εκπαίδευση αξιολογούνται από πενταμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης υγειονομικού προσωπικού τουΙδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως πρόεδρος τον προϊστάμενο της διεύθυνσης αναπηρίας και κοινωνικής εργασίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το διευθυντή του υποκαταστήματος συντάξεων ή τον υγειονομικό προϊστάμενο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων από 1 εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και 1 εκπρόσωπο της Πανελλήνιας ομοσπονδίας Ιατρών Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Πανελλήνια ομοσπονδία Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΠΟΣΕΥΠ).

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης του έργου των ιατρών του ειδικού σώματος, καθώς και τα κριτήρια εξαίρεσης τους από το ειδικό σώμα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 37 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 

2. Από το σύνολο των επιλεγμένων γιατρών καθορίζονται με δημόσια κλήρωση ανά εξάμηνο, οι γιατροί που απαιτούνται για τη λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών, ο αριθμός των οποίων ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σύμφωνα με τις ανάγκες των υγειονομικών επιτροπών σε γιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων για τη λειτουργία των παραπάνω επιτροπών.

 

3. Οι ιατροί του ειδικού σώματος ιατρών της παραγράφου 1 καλύπτουν τις θέσεις των προέδρων και των μελών των υγειονομικών επιτροπών όλης της χώρας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 152 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008).

 

4. Τα μέλη των ανωτέρω υγειονομικών επιτροπών που προέρχονται από τους ιατρούς του ειδικού σώματος ορίζονται για έξι (6) μήνες με κλήρωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 152 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008).

 

5. Οι προς εξέταση περιπτώσεις από τις υγειονομικές επιτροπές των παραπάνω υποκαταστημάτων καταχωρίζονται σε πινάκια και οι υποθέσεις κάθε πινακίου παραπέμπονται στις επιτροπές αυτές ύστερα από δημόσια κλήρωση που γίνεται μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της λειτουργίας των επιτροπών Επίσης, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των γιατρών του ειδικού σώματος που είναι χωρισμένοι σε ομάδες κατά ειδικότητα. Η δημόσια κλήρωση διενεργείται παρουσία διοικητικού υπαλλήλου του οικείου υποκαταστήματος που ορίζεται από το Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Πρόεδρος της υγειονομικής επιτροπής ορίζεται ο κληρωθείς ιατρός που έχει το μεγαλύτερο χρόνο θητείας στις υγειονομικές επιτροπές. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει ο υγειονομικός προϊστάμενος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 152 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008).

 

6. Για τη συγκρότηση των υγειονομικών επιτροπών αναπηρίας των επαρχιών τη θέση του Προέδρου και των μελών καλύπτουν ιατροί του Ειδικού Σώματος που μετακινούνται από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η συμμετοχή ιατρών του Ειδικού Σώματος ως μελών των υγειονομικών επιτροπών των επαρχιών, μέλη ορίζονται, ύστερα από δημόσια κλήρωση, ιατροί που υπηρετούν σε κάθε υγειονομική μονάδα ή υποκατάστημα, εξαιρουμένων των ακτινολόγων, μικροβιολόγων και οδοντιάτρων. Η κλήρωση διεξάγεται μία ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής.

 

Ο Διοικητής του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται, εκτός της παραπάνω διαδικασίας, με απόφασή του να ορίζει τη μετακίνηση γιατρών προκειμένου να μετέχουν ως πρόεδροι ή μέλη υγειονομικών επιτροπών αναπηρίας οποιουδήποτε υποκαταστήματος. Η μετακίνηση αυτή προγραμματίζεται δυο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της υγειονομικής επιτροπής

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 152 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008).

 

7. Στα παραπάνω υποκαταστήματα η προετοιμασία του φακέλου με τις αναγκαίες παρακλινικές εξετάσεις και εξετάσεις ειδικών γιατρών γίνεται από τον εισηγητή που ορίζεται από τον προϊστάμενο της υγειονομικής υπηρεσίας ο οποίος συμμετέχει στην υγειονομική επιτροπή άνευ ψήφου.

 

Ο εισηγητής είναι γιατρός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ειδικότητας αντίστοιχης με την κύρια πάθηση του ασθενούς, που υπηρετεί στην οικεία μονάδα υγείας ή ελλείψει τούτου συμμετέχει ο προϊστάμενος της υγειονομικής υπηρεσίας.

 

Στις μονάδες υγείας, όπου λειτουργούν πέραν των δύο (2) υγειονομικών επιτροπών ταυτόχρονα, ορίζονται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατόπιν εισήγησης της υπηρεσίας, επιπλέον εισηγητές, ένας (1) για κάθε δύο (2) υγειονομικές επιτροπές, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές άνευ ψήφου.

 

Σε αυτούς καταβάλλεται ειδική αποζημίωση για κάθε οριστική γνωμάτευση του ενός εκ των δύο πινακίων των υγειονομικών επιτροπών που συμμετέχουν, ποσού ίσου με την αμοιβή που καταβάλλεται εκάστοτε από το Δημόσιο στους συμβεβλημένους με αυτό ιατρούς για την εξέταση στο ιατρείο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 27 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 76 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

8. Ο διορισμός των μελών των υγειονομικών επιτροπών γίνεται με απόφαση του υγειονομικού προϊσταμένου κάθε υποκαταστήματος.

 

9. Οι ιατροί του ειδικού σώματος των υγειονομικών επιτροπών μετακινούνται κάθε μήνα εκτός έδρας, ύστερα από δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την κάλυψη της θέσης του Προέδρου ή του μέλους των υγειονομικών επιτροπών των επαρχιακών υποκαταστημάτων και καταβάλλονται σε αυτούς έξοδα κινήσεως και ημερήσια αποζημίωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως εξής:

 

Δύνανται να ταξιδεύουν με πλοίο και τρένο στη β' θέση και στην οικονομική θέση σε αεροπλάνο, όπως ορίζει για την κατηγορία ΙΙΙ των μετακινούμενων δημοσίων υπαλλήλων η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999).

 

Επίσης καταβάλλεται δαπάνη διανυκτέρευσης της κατηγορίας ΙΙΙ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999).

 

Τέλος καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση για την κάλυψη των έκτακτων εξόδων τα οποία προκαλούνται λόγω της μετακίνησης και παραμονής του εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 27 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004).

 

10. Στους ιατρούς των υγειονομικών επιτροπών, καθώς και στους εισηγητές των υγειονομικών επιτροπών καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, για κάθε κρινόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται οριστική γνωμάτευση, ποσού ίσου με το μισό της αμοιβής που καταβάλλεται εκάστοτε από το Δημόσιο στους συμβεβλημένους με αυτό ιατρούς για την εξέταση στο ιατρείο και, προκειμένου για κατ' οίκον εξέταση περιστατικών αναπηρίας, ποσού ίσου με το μισό της αμοιβής που καταβάλλεται εκάστοτε από το Δημόσιο στους συμβεβλημένους με αυτό ιατρούς για την κατ' οίκον εξέταση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11)γ του άρθρου 37 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 

11. Με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρότητα του φακέλου των κρινόμενων περιστατικών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

Μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία των κατά το άρθρο αυτό προβλεπόμενων υγειονομικών επιτροπών αναπηρίας, η συγκρότηση και λειτουργία τους γίνεται με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

12. Το έντυπο της γνωμάτευσης αναπηρίας προσαρμόζεται σύμφωνα με το αντίστοιχο έντυπο γνωμάτευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

 

13. Κατ' εξαίρεση σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές ορίζονται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων τριμελείς υγειονομικές επιτροπές συγκροτούμενες από γιατρούς του ειδικού σώματος, που μετακινούνται για την κάλυψη των αναγκών σε υγειονομικές επιτροπές των παραπάνω περιοχών. Για τους γιατρούς αυτούς ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου περί χρηματικών αποζημιώσεων.

 

14. Στη Διεύθυνση Αναπηρίας της Διοίκησης λειτουργεί σε μόνιμη βάση επιτροπή δειγματοληπτικού ελέγχου των γνωματεύσεων όλων των υγειονομικών επιτροπών αναπηρίας. Ο τρόπος λειτουργίας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Στους ιατρούς μέλη της παραπάνω επιτροπής δειγματοληπτικού ελέγχου καταβάλλεται ειδική αποζημίωση κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου για κάθε γνωμάτευση που ελέγχουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 27 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004).

 

15. Η συγκρότηση των υγειονομικών επιτροπών των επαρχιακών μονάδων υγείας ή υποκαταστημάτων, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, θα έχει σταδιακή εφαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.