Νόμος 3345/05 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Απαλλαγή από δημοτικό τέλη καθαριότητας και άλλα οικονομικά και οργανωτικά θέματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 25/1975 (ΦΕΚ 74/Α/1975), όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 14 του άρθρου 9 του νόμου 2503/1997, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστό. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 175 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 22 του νόμου 3274/2004, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ανάλογη αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις λαμβάνουν και τα μέλη των συμβουλίων Κοινοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες κατοίκους.}

 

3. Οι Επιτροπές της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997), καθώς και του β' εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3274/2004 μπορούν να συνεδριάζουν και με μόνη τη συμμετοχή των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του νόμου 2623/1998 (ΦΕΚ 139/Α/1998) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού συνιστάται τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από έναν δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ή του Συνδέσμου ως Πρόεδρο και δύο Προϊσταμένους Διευθύνσεων ή Τμημάτων του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως μέλη και ελλείψει αυτών, από άλλους μονίμους υπαλλήλους του ίδιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ή του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ή του Συνδέσμου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραμματέας της Επιτροπής. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα Μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής.}

 

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του νόμου 3274/2004 οι λέξεις και του Δήμου Τσοτυλίου Νομού Κοζάνης αντικαθίστανται από τις λέξεις και των Δήμων Πτολεμαΐδας και Τσοτυλίου Νομού Κοζάνης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.