Νόμος 3274/04 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Ειδικά θέματα προσωπικού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης, που καταβάλλονται στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, όπως αυτά καθορίζονται με κοινές υπουργικές αποφάσεις κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2685/1999, δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. Η διάταξη αυτή ισχύει από 01-04-1998, τυχόν καταλογισμοί που συντελέσθηκαν για την ανωτέρω αιτία δεν εκτελούνται και τα ποσά που βεβαιώθηκαν σε βάρος των αιρετών οργάνων ή υπαλλήλων διαγράφονται.

 

Εκκρεμείς διαδικασίες καταλογισμού για την ίδια αιτία καταργούνται.

 

2. Το καλλιτεχνικό προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσλαμβάνεται σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 524/1980, το δε εκπαιδευτικό προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού προσλαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει.

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5)α του άρθρου 27 του νόμου 3013/2002, που προστέθηκε στην παράγραφο 8 του άρθρου 18 του νόμου 2539/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{και του προσωπικού όλων των άλλων κατηγοριών και κλάδων}.

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 18 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 347/2003, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το ανωτέρω πρόσθετο προσόν δεν είναι υποχρεωτικό για το διορισμό σε θέσεις όλων των ειδικοτήτων και κλάδων της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.}

 

5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος 23/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι ανωτέρω εκπαιδεύονται είτε στις Σχολές της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων και των Δήμων Πτολεμαΐδας και Τσοτυλίου Νομού Κοζάνης είτε στις κατά τόπο Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια της εκπαίδευσής τους.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005).

 

6. Παιδικοί σταθμοί, που έχουν συγχωνευθεί σε ένα νομικό πρόσωπο, οργανώνονται σε επίπεδο διεύθυνσης ή αυτοτελούς τμήματος, ανάλογα με τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων. Παιδικοί σταθμοί που δεν έχουν συγχωνευθεί σε ένα νομικό πρόσωπο, οργανώνονται σε αυτοτελή γραφεία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.