Νόμος 3274/04 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Σύστημα διοίκησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ δημιουργείται το παρακάτω σύστημα διοίκησης:

 

1. Σε εθνικό επίπεδο, για την κατάρτιση, παρακολούθηση, υποστήριξη και διοίκηση της εφαρμογής του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ συγκροτείται Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Μακεδονίας Θράκης και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στην οποία μετέχουν όλοι οι ως άνω Υπουργοί ή οι οριζόμενοι από αυτούς αναπληρωτές. Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και με μόνη τη συμμετοχή των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

 

α. Αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ είναι:

 

α)1) Η αποτύπωση των πολιτικών και προτεραιοτήτων του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

 

α)2) Ο συντονισμός των διαφόρων δράσεων των Υπουργείων για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους.

 

α)3) Η προένταξη και ένταξη έργων, δράσεων και ενεργειών στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ κατά τη διαδικασία του άρθρου 10 του παρόντος.

 

α)4) Η εξέταση της πορείας ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος και η λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων, με σκοπό την πραγματοποίηση των στόχων του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

 

α)5) Η εξειδίκευση των κριτηρίων ένταξης έργων, μελετών και ενεργειών στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος.

 

Οι προαναφερόμενες αρμοδιότητες α)1 και α)5 ασκούνται ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας.

 

β. Το έργο της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣυποστηρίζεται από την Ομάδα Διοίκησης Έργου, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Έργο της Ομάδας Διοίκησης Έργου αναφορικά με το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ είναι:

 

β)1) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση των προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την εφαρμογή του προγράμματος.

 

β)2) Η παρακολούθηση της κατάρτισης και εφαρμογής του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

 

β)3) Η εισήγηση στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για την προένταξη και ένταξη έργων στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, με βάση την πρόταση της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης και το πρακτικό αξιολόγησής της.

 

β)4) Η υποβολή προτάσεων στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

 

β)5) Η διατύπωση στις Περιφερειακές Επιτροπές Παρακολούθησης των πολιτικών και των προτεραιοτήτων του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, καθώς και των κριτηρίων ένταξης έργων στο Πρόγραμμα, όπως καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

 

γ. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου επικουρείται από Γραμματεία, τα μέλη της οποίας ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης της Ομάδος και προέρχεται από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Έργο της Γραμματείας είναι:

 

γ)1) Η συλλογή και ο έλεγχος των στοιχείων των έργων, μελετών και ενεργειών του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ από τις Περιφερειακές Επιτροπές Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, η μηχανογραφική τους καταχώριση και η επεξεργασία τους με σκοπό τη συνολική παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του προγράμματος.

 

γ)2) Η σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης του προγράμματος και η υποβολή τους στην Ομάδα Διοίκησης Έργου.

 

γ)3) Η προετοιμασία των συνεδριάσεων της Ομάδας Διοίκησης Έργου και των Επιτροπών Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ. Για την επίτευξη του έργου της η Γραμματεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των άλλων Υπουργείων.

 

2. Σε περιφερειακό επίπεδο, αρμόδια για την παρακολούθηση του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ είναι η Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της κάθε Περιφέρειας. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ή εκπρόσωπός του και μέλη της οι πρόεδροι των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων, οι Διευθυντές Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, ο συντονιστής της Γραμματείας και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Ειδικά στις Περιφερειακές Επιτροπές Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει και εκπρόσωπος του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, ενώ στις Περιφερειακές Επιτροπές Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου συμμετέχει και εκπρόσωπος του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

α. Αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:

 

α)1) Η εξειδίκευση των πολιτικών και των προτεραιοτήτων του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας.

 

α)2) Η αξιολόγηση και η ιεράρχηση των προτεινόμενων έργων από τις Τεχνικές Επιτροπές Νομών, ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητά τους με τους στόχους και τις προτεραιότητες του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

 

α)3) Η έκδοση απόφασης προένταξης έργων, μελετών και ενεργειών στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και η υποβολή της στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, συνοδευόμενη από πρακτικό αξιολόγησης.

 

α)4) Η έκδοση απόφασης οριστικής ένταξης έργων, μελετών και ενεργειών στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, σύμφωνα με τη διαδικασία της δεύτερης φάσης του άρθρου 10 του παρόντος και η κοινοποίησή της στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

 

α)5) Η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του προγράμματος στην Περιφέρεια.

 

α)6) Η διατύπωση προτάσεων προς την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την υλοποίηση του προγράμματος.

 

α)7) Η συνεργασία με τις Επιτροπές Παρακολούθησης άλλων προγραμμάτων, στα οποία εντάσσονται έργα του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

 

β. Η Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης επικουρείται από Γραμματεία, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και αποτελείται από αριθμό μελών ίσο προς τους συντονιστές των Τεχνικών Επιτροπών των αντίστοιχων νομών. Επίσης, με απόφασή του, ο Γενικός Γραμματέας ορίζει και συντονιστή της Γραμματείας, ο οποίος έχει την ευθύνη της διοικητικής λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης.

 

γ. Έργο της Γραμματείας είναι:

 

γ)1) Η συλλογή και ο έλεγχος των στοιχείων των προτεινόμενων έργων και ενεργειών του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ από τις Τεχνικές Επιτροπές Νομών, η μηχανογραφική τους καταχώριση και η επεξεργασία τους, με σκοπό την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος της Περιφέρειας.

 

γ)2) Η σύνταξη και η αποστολή των μηνιαίων δελτίων προόδου του προγράμματος στη Γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

 

γ)3) Η προετοιμασία των συνεδριάσεων της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

 

3. Σε επίπεδο νομού αρμόδια για την παρακολούθηση του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ είναι η Τεχνική Επιτροπή Νομού, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Η Τεχνική Επιτροπή Νομού αποτελείται από τους προϊσταμένους Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων ή από υπαλλήλους των υπηρεσιών αυτών που ορίζει με απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, καθώς και από έναν σύμβουλο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων. Επίσης, με απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας ορίζει υπάλληλο της Περιφέρειας ως συντονιστή της Τεχνικής Επιτροπής Νομού, ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας της.

 

α. Έργο της Τεχνικής Επιτροπής Νομού είναι:

 

α)1) Η ενημέρωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού για τους στόχους και τις προτεραιότητες του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, ώστε οι προτάσεις τους να εναρμονίζονται σε αυτό το πλαίσιο.

 

α)2) Η υποβοήθηση για τη σύνταξη τεχνικών δελτίων των προτεινόμενων έργων, μελετών ή ενεργειών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου αυτό απαιτείται.

 

α)3) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των προτάσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βάση τους στόχους και τις προτεραιότητες του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

 

α)4) Η σύνταξη της πρότασης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ του νομού και η υποβολή της στη Γραμματεία της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για αξιολόγηση.

 

α)5) Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος σε επίπεδο νομού.

 

α)6) Η εισήγηση προτάσεων προς την Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ με σκοπό την απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος.

 

α)7) Η ενημέρωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού για τα προγράμματα που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και η υποβοήθησή τους, ώστε να αξιοποιούνται οι δυνατότητες ένταξης έργων, μελετών και ενεργειών σε αυτά. Για την υποστήριξη του έργου της Τεχνικής Επιτροπής Νομού συγκροτείται ολιγομελής Γραμματεία, η σύνθεση της οποίας ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

4. Για την ολοκληρωμένη και συστηματική παρακολούθηση όλων των έργων του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, σε κάθε επίπεδο παρακολούθησης, χρησιμοποιείται ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.