Νόμος 3274/04 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Διαδικασίες κατάρτισης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ εντάσσονται έργα, μελέτες και ενέργειες που προέρχονται από δήμους και κοινότητες και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, συνδέσμους δήμων και κοινοτήτων, συμπολιτείες και κάθε μορφής διαδημοτικές συνεργασίες αναπτυξιακού χαρακτήρα, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στα επί μέρους Τεχνικά Δελτία των Μέτρων και ανταποκρίνονται στο σκοπό και το περιεχόμενο του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, όπως ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος. Τα έργα, οι μελέτες και οι ενέργειες αυτής της παραγράφου εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ σε δύο φάσεις με τις ακόλουθες διαδικασίες:

 

Α) Προένταξη έργων, μελετών και ενεργειών στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ:

 

α. Οι οικείοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταρτίζουν πρόταση για ένταξη έργων, μελετών ή ενεργειών στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Για το σκοπό αυτόν μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή της Τεχνικής Επιτροπής Νομού. Η πρόταση, μαζί με το τεχνικό δελτίο ανά έργο, υποβάλλεται στην Τεχνική Επιτροπή Νομού. Το τεχνικό δελτίο περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία: Τίτλο του έργου, σύντομη περιγραφή του έργου, τα οικονομικά στοιχεία του έργου, την πηγή χρηματοδότησης, εφόσον πρόκειται για συνεχιζόμενο έργο, χρονοδιάγραμμα φάσεών του, συνάφεια με άλλα υπό εκτέλεση ή σχεδιαζόμενα έργα, ιδίως δε με έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και το Ταμείο Συνοχής και περιληπτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητάς του με βάση τις προτεραιότητες του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, επιπτώσεις στη διαφύλαξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και στη διευκόλυνση της απασχόλησης.

 

β. Η Τεχνική Επιτροπή Νομού υποβοηθά τους Δήμους και τις Κοινότητες στη σύνταξη των τεχνικών δελτίων, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μεριμνά για την έγκαιρη υποβολή των προτάσεων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεντρώνει τις προτάσεις αυτές σε επίπεδο νομού, τις επεξεργάζεται και τις υποβάλλει για αξιολόγηση στην Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

 

γ. Η Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ αξιολογεί το σύνολο των προτάσεων που της υποβάλλονται από τις Τεχνικές Επιτροπές Νομού της Περιφέρειας, με βάση τις προτεραιότητες και τις κατευθύνσεις που θέτει υπόψη της η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, καθώς και τα κριτήρια του άρθρου 11 του νόμου αυτού και αποφασίζει την προσωρινή ένταξη έργων, μελετών και ενεργειών στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

 

δ. Η απόφαση, η οποία συνοδεύεται από πρακτικό αξιολόγησης, υποβάλλεται για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

 

ε. Η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ αξιολογεί, ύστερα από πρόταση της Ομάδας Διοίκησης Έργου, τις αποφάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Παρακολούθησης και τις εγκρίνει ή τις τροποποιεί, προκειμένου να καταρτίσει το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το σύνολο της χώρας.

 

Β) Οριστική ένταξη έργων, μελετών και ενεργειών στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ:

 

Έργα, μελέτες και ενέργειες, που έχουν προενταχθεί στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, εντάσσονται οριστικά σε αυτό, με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ κατά την ακόλουθη διαδικασία:

 

α. Ο φορέας πραγματοποίησης του έργου υποβάλλει αίτηση στην Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, η οποία συνοδεύεται από το φάκελο του έργου. Για την οριστική ένταξη έργου στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ η Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει ιδίως:

 

α)1. Τη συμβατότητα του έργου με τις προτεραιότητες του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, όπως ορίζονται κάθε φορά από την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης.

 

α)2. Την ωριμότητα του έργου και

 

α)3. Την ύπαρξη των αναγκαίων πόρων για τη χρηματοδότησή του.

 

β. Εφόσον διαπιστωθεί η πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων, η Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης αποφασίζει την οριστική ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα, σε συνεργασία με το φορέα χρηματοδότησης του έργου, την ομαλή χρηματοδότησή του. Η απόφαση αυτή της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιείται αμέσως στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έγγραφη διαπίστωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της τήρησης του ετήσιου ορίου εγκεκριμένων πιστώσεων ανά Περιφέρεια, όπως αυτό ορίζεται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ορίου εγκεκριμένων πιστώσεων, το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναπέμπει την απόφαση στην Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης προκειμένου να επανελεγχθεί και να αναμορφωθεί.

 

Γ) Τροποποιήσεις του εγκεκριμένου προγράμματος:

 

Τροποποιήσεις του εγκεκριμένου προγράμματος, που βαρύνουν τις πιστώσεις του Ειδικού Λογαριασμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος, θα γίνονται με άμεσα εκτελεστές αποφάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Παρακολούθησης, εφόσον δεν οδηγούν σε αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας και των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν μεταφέρονται πιστώσεις έργου ή δράσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και έχει ενταχθεί η τροποποίηση στο μηχανογραφικό σύστημα παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

 

2. Η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ αποφασίζει για την ένταξη έργων, μελετών και ενεργειών στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Στην περίπτωση οριστικά ενταγμένων έργων ή μελετών του Προγράμματος Θησέας, που πρόκειται να ενταχθούν σε αναπτυξιακά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η τροποποίηση και η ανάκληση της απόφασης ένταξης εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και εκείνων του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 της από 31-12-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/2012).

 

3. Το άθροισμα των ποσών που διατίθενται στα μέτρα 1.2)β, 1.6, 1.7, 2.1)β, 2.13, 2.14, 3.1)β, 3.11 και 3.12, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 7 του νόμου αυτού, δεν μπορεί να υπερβεί το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού του συνολικού προγράμματος.

 

4. Ειδικά για την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεση των έργων αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων, καθώς και για την υλοποίηση των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων, είναι δυνατή, ύστερα από απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, η χρηματοδότηση μελετών και έργων της κατηγορίας αυτής με φορέα υλοποίησης τις Γενικές Γραμματείες των οικείων Περιφερειών. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τις πιστώσεις των διαδημοτικών έργων κάθε Περιφέρειας ή και τις πιστώσεις της προηγούμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 15 του νόμου 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/2008).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.