Νόμος 3232/04 - Άρθρο 33

Άρθρο 33


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι συνταξιούχοι του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ) που ασφαλίζονται για υγειονομική περίθαλψη στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως εφόσον ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφαλίσεων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Ταμείο Εμπόρων και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ), εξαιρούνται της ασφάλισης του κλάδου ασθένειας του Οργανισμού αυτού.

 

2. Ασφαλισμένοι του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) που έχουν αναγνωρίσει χρόνο απασχόλησής τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ) ή στο Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ), μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτόν ως χρόνο ασφάλισης στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) εφόσον δεν έχει αναγνωριστεί ως συντάξιμη από άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης. Η αναγνώριση γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου έπειτα από αίτηση του ασφαλισμένου. Με την αίτηση συνυποβάλλεται η απόφαση του Διευθυντή του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ) ή του Ταμείου Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ) με την οποία αποδεικνύεται η αναγνώριση του χρόνου αυτού. Η εξαγορά γίνεται με την καταβολή, για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται, εισφοράς σε ποσοστό 3% επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης. Το ποσό της οφειλής καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ).

 

3. Δημοτικές επιχειρήσεις, των οποίων μοναδικός μέτοχος είναι ο οικείος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, μπορούν να εξοφλήσουν τις καθυστερούμενες κύριες ασφαλιστικές εισφορές χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31-12-2002 προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών τους Οργανισμούς, Ταμεία και Λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών καθώς και προς τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα για τον έλεγχο στοιχεία εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Οι ανωτέρω καθυστερούμενες κύριες εισφορές μαζί με τα αναλογούντα σε αυτές πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις, δικαστικά έξοδα, έξοδα και δικαιώματα διοικητικής εκτέλεσης κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ρύθμιση και εξοφλούνται σε εκατόν είκοσι (120) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς υποχρέωση προκαταβολής και με έκπτωση 70% επί των αναλογούντων πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων, δικαστικών εξόδων, εξόδων και δικαιωμάτων διοικητικής εκτέλεσης. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300,00) ευρώ.

 

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής διαγράφεται το σύνολο των αναλογούντων πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων, δικαστικών εξόδων, εξόδων και δικαιωμάτων διοικητικής εκτέλεσης.

 

Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή είναι η προηγούμενη καταβολή όλων των απαιτητών τρεχουσών εισφορών από 01-01-2003 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ρύθμιση.

 

Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται και όσες δημοτικές επιχειρήσεις έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 3146/2003 για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εξοφληθεί.

 

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της ρύθμισης, το υπόλοιπο της οφειλής παρακρατείται μηνιαίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και αποδίδεται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους οικείους επικουρικούς φορείς.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 

4. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 13 του νόμου 2972/2001 (ΦΕΚ 291/Α/2001), μετά τη φράση και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμίδας προστίθεται η φράση καθώς και την εταιρεία με την επωνυμία Επαγγελματική Κατάρτιση Ανώνυμη Εταιρία.

 

5. Ασφαλισμένοι των ειδικών ταμείων του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1902/1990 (ΦΕΚ 138/Α/1990) οι οποίοι υπέστησαν μερική ανικανότητα από τρομοκρατική πράξη που έγινε σε βάρος τους, εφόσον έχουν εικοσιπενταετή τουλάχιστον συντάξιμη υπηρεσία, δικαιούνται, ανεξάρτητα από το βαθμό που κατείχαν, ποσό κύριας σύνταξης, επικουρικής, μερίσματος ή βοηθήματος, εφάπαξ ή περιοδικώς καταβαλλόμενο και εφάπαξ βοήθημα από τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία πού αντιστοιχεί στο βαθμό του Διευθυντή με 35 έτη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

 

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ασφαλισμένους των ταμείων αυτών που έχουν δικαιωθεί συντάξεως με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1977/1991 (ΦΕΚ 185/Α/1991).

 

6. α. Όσοι καθίστανται με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής, υπάγονται ως προς τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνικής Τηλεόρασης και Τουρισμού. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνικής Τηλεόρασης και Τουρισμού με αίτησή τους, που θα υποβάλουν μέσα σε τριάντα ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην υπηρεσία τους.

 

β. Οι με σύμβαση αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία, που μεταφέρονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής, σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δύνανται σε προθεσμία τριών μηνών από τη μεταφορά τους με δήλωσή τους που υποβάλλεται στις υπηρεσίες που έχουν μεταφερθεί, να επιλέξουν την παραμονή τους ως προς την κύρια και την επικουρική ασφάλισή τους στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχαν πριν τη μεταφορά τους. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται και σε όσους έχουν μεταφερθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22, 28 και 29 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998) για τους οποίους η τρίμηνη προθεσμία υπολογίζεται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Για όσους υπαλλήλους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού, κατ' εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, εφαρμόζεται, ως προς την επικουρική ασφάλισή τους, η διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής.

 

γ) Ο χρόνος υπηρεσίας όσων από τους ανωτέρω υπαλλήλους παραμείνουν στο προηγούμενο συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό καθεστώς στη νέα τους θέση, θεωρείται για κάθε συνέπεια ότι διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται

 

δ) Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης για την ασφάλιση του παραπάνω προσωπικού, καταβάλλονται του μεν εργοδότη από την υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, του δε ασφαλισμένου από τους ίδιους. Οι διατάξεις της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α/1975), όπως αυτές ισχύουν ως προς το σχηματισμό κεφαλαίων για την καταβολή του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, εξακολουθούν να ισχύουν για το τακτικό προσωπικό που μετατάσσεται, η δε συμπλήρωση των παραπάνω κεφαλαίων γίνεται από το φορέα στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος, χωρίς να θίγονται και όλα τα δικαιώματα σχετικά με τον υπολογισμό και την καταβολή των ποσών του εφάπαξ βοηθήματος.

 

ε) Η ασφαλιστική και συνταξιοδοτική τακτοποίηση του προσωπικού που διέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου αυτής, για το χρονικό διάστημα από τη μεταφορά τους και μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του κάθε ασφαλιστικού φορέα.

 

στ) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που έχουν ήδη μεταταχθεί στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης με βάση το άρθρο 23 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999).

 

7. Οι ομογενείς που προέρχονται από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης και λαμβάνουν, στα πλαίσια του προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασής τους, δάνειο κατά τα άρθρα 4 παράγραφος 7 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) και 3 του νόμου 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α/2000), νομιμοποιούνται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου καταβάλλεται η κάθε δόση του δανείου να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στις μέχρι τότε εκτελεσθείσες οικοδομικές εργασίες χωρίς πρόσθετα τέλη.

 

Τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές προσαυξήσεις που καταβλήθηκαν από τα παραπάνω πρόσωπα, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, επιστρέφονται άτοκα και εφάπαξ, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

8. Ασφαλισμένες του Ταμείου Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών, που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31-12-1992, οι οποίες είναι μητέρες με ανήλικα παιδιά ή με παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος αν αποχωρήσουν από την εργασία τους μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους και έχουν πραγματοποιήσει 5.500 ημέρες εργασίας.

 

Αν οι ασφαλισμένες του προηγούμενου εδαφίου έχουν συμπληρώσει τις παραπάνω απαιτούμενες ημέρες εργασίας, δικαιούνται σύνταξη γήρατος μειωμένη κατά το 1/267 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο όριο ηλικίας και μέχρι εξήντα (60) το πολύ μήνες.

 

Για τις μητέρες ανήλικων τέκνων, το όριο ηλικίας για λήψη μειωμένης σύνταξης καταργείται σταδιακά, με την αύξηση αυτού κατά ένα χρόνο από 01-01-2011 και για κάθε επόμενο έτος, μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου για τη λήψη πλήρους σύνταξης ορίου ηλικίας.

 

Από 01-01-2013 και για κάθε επόμενο έτος, ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης αυξάνεται σταδιακά κατά εκατόν πενήντα ημέρες μέχρι τη συμπλήρωση 6.000 ημερών ασφάλισης.

 

Το ποσό της δικαιούμενης σύνταξης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το εκάστοτε κατώτατο όριο σύνταξης λόγω γήρατος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών.

 

Το δικαίωμα αυτό θεμελιώνεται εφόσον η μητέρα δεν είναι συνταξιούχος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή άλλου οργανισμού κύριας ασφάλισης από ίδιο δικαίωμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.