Νόμος 3220/04 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Έννοια παραβάσεων - Πρόστιμα Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων - Κύρος βιβλίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τον εννοιολογικό προσδιορισμό των παραβάσεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας που λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 66, καθώς και κατά τον υπολογισμό των μορίων των πινάκων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 και της παραγράφου 17 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/1997), του νόμου [Ν] 1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α/1988) και οι οικείες τελωνειακές διατάξεις.

 

2. Τα μόρια που προσμετρώνται υπολογίζονται ανά διαχειριστική περίοδο και ανά είδος παράβασης ή ανά παράβαση για τις οριζόμενες από τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 10 περιπτώσεις α' και β' του άρθρου 5 του νόμου 2523/1997 αυτοτελείς παραβάσεις και εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 3, 5 και 11 του ίδιου άρθρου. Ειδικά για τη μη διαφύλαξη των βιβλίων και των στοιχείων τα μόρια υπολογίζονται σε κάθε χρήση που αφορά η μη διαφύλαξη αυτών.

 

Για το ανώτατο ύψος των μορίων που υπολογίζονται για τις αυτοτελείς παραβάσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του νόμου 2523/1997.

 

3. Για παραβάσεις που διαπράττονται στις χρήσεις για τις οποίες τα αποτελέσματα προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 18, της παραγράφου 1 του άρθρου 19 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του παρόντος, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 5 του νόμου 2523/1997 πλην των προστίμων που προβλέπονται από τις παραγράφους 7 και 10 περίπτωση β' του ίδιου άρθρου και νόμου, καθώς και τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο 3 περίπτωση γ' του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1809/1988. Για τις ίδιες ανωτέρω χρήσεις δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 του προεδρικού διατάγματος 186/1992.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 22 του νόμου 3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α/2004).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.