Νόμος 3220/04 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Ακαθάριστο, καθαρό εισόδημα και τεκμαρτός προσδιορισμός εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 22 του νόμου 3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α/2004).

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 49 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ως ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών που εισπράττονται από την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος, όπως αυτό προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου και με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων δ' και στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 30. Στην περίπτωση υπολογισμού διαφορών ακαθάριστων αμοιβών κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 30, η δεύτερη στήλη του οικείου πίνακα των διατάξεων αυτών αφορά το Συντελεστή Προσδιορισμού Διαφορών Ακαθάριστων Αμοιβών (ΣΠΔΑΑ) και η τρίτη τα Ελάχιστα Ποσά Διαφορών Ακαθάριστων Αμοιβών που αντιστοιχούν σε κάθε κλιμάκιο μορίων}.

 

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 49 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 31 εφαρμόζονται ανάλογα και για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών που βαρύνονται με παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας που επηρεάζουν το καθαρό εισόδημα του οικείου πίνακα.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 50 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 30, αν ο υπόχρεος δεν τηρεί ή δεν διαφυλάττει τα βιβλία ή στοιχεία της περίπτωσης στ' της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή τηρεί βιβλία και στοιχεία κατώτερης κατηγορίας από αυτήν που είχε υποχρέωση, το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα προσδιορίζονται τεκμαρτά.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.