Νόμος 3220/04 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Προσδιορισμός ακαθάριστου εισοδήματος εμπορικών επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 22 του νόμου 3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α/2004).

 

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τα ακαθάριστα έσοδα εξευρίσκονται με βάση τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων εφόσον πρόκειται για διαχειριστικές περιόδους που δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε παράβαση της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας ή βαρύνονται με παραβάσεις γενικά που δεν επηρεάζουν τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση δ'.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία πρώτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εξαιρουμένων αυτών που είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων ανώτερης κατηγορίας, τα ακαθάριστα έσοδα εξευρίσκονται με την προσθήκη του μικτού κέρδους στο συνολικό κόστος των εμπορεύσιμων αγαθών, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, τα οποία αγοράστηκαν μέσα στη χρήση ή των έτοιμων προϊόντων που έχουν παραχθεί από τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που αγοράστηκαν μέσα στην ίδια χρήση, εφόσον πρόκειται για διαχειριστικές περιόδους που δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε παράβαση της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας ή βαρύνονται με παραβάσεις γενικά που δεν επηρεάζουν το ανωτέρω κατά περίπτωση συνολικό κόστος, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση ε'}.

 

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης στ', για επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων επειδή δεν έχουν σχετική υποχρέωση ή δεν τηρούν αν και ήταν υπόχρεοι ή δεν διαφυλάττουν τα βιβλία ή στοιχεία της περίπτωσης στ' της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή τηρούν βιβλία και στοιχεία Α' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ενώ ήταν υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων Β' ή Γ' κατηγορίας του Κώδικα αυτού, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται εξωλογιστικά με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που διαθέτει ο προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας για την έκταση της συναλλακτικής δράσης και τις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης.}

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθενται περιπτώσεις δ', ε' και στ' ως εξής:

 

{δ) Για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας, ενώ είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας που επηρεάζουν τα ακαθάριστα έσοδα, τα ακαθάριστα

έσοδα προσδιορίζονται με την εφαρμογή Συντελεστή Προσδιορισμού Διαφορών Ακαθάριστων Εσόδων (ΣΠΔΑΕ) στο άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία, πλέον των εσόδων που έχουν αποκρυφτεί στην ίδια διαχειριστική περίοδο και την προσθήκη στο ανωτέρω άθροισμα των διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή του παραπάνω συντελεστή.

 

Καθένας από τους πιο πάνω συντελεστές αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο κλιμάκιο μορίων τα οποία προκύπτουν με βάση τις φορολογικές ή τελωνειακές παραβάσεις που βαρύνουν την οικεία διαχειριστική περίοδο. Οι διαφορές ακαθάριστων εσόδων που προκύπτουν από την εφαρμογή των κατά περίπτωση Συντελεστών Προσδιορισμού Διαφορών Ακαθάριστων Εσόδων δεν μπορεί να είναι μικρότερες από τα συγκεκριμένα, ανά κλιμάκιο μορίων, Ελάχιστα Ποσά Διαφορών Ακαθάριστων Εσόδων.

 

Οι κατά τα ανωτέρω Συντελεστές Προσδιορισμού Διαφορών Ακαθάριστων Εσόδων και τα Ελάχιστα Ποσά Διαφορών Ακαθάριστων Εσόδων, ανά κλιμάκιο μορίων, ορίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:

 

Πίνακας Υπολογισμού Διαφορών Ακαθάριστων Εσόδων

Κλιμάκια Μορίων

Συντελεστές Προσδιορισμού Διαφορών Ακαθάριστων Εσόδων επί τοις εκατό (%)

Ελάχιστα Ποσά Διαφορών Ακαθάριστων Εσόδων (σε ευρώ)

1 - 200

0,5

1.000

201 - 500

1

2.000

501 - 1.000

1,5

4.000

1.001 - 2.000

2

6.000

2.001 - 4.000

3

8.000

4.001 - 7.000

5

10.000

7.001 - 10.000

7

15.000

10.001 - 25.000

10

20.000

25.001 - 50.000

13

25.000

50.001 - 100.000

16

30.000

100.001 - άνω

20

40.000

 

Ο Συντελεστής Προσδιορισμού Διαφορών Ακαθάριστων Εσόδων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το ποσοστό των ακαθάριστων εσόδων που έχουν αποκρυφτεί σε σχέση με τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα, τα οποία προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία του επιτηδευματία.

 

Εφόσον ο Συντελεστής Προσδιορισμού Διαφορών Ακαθάριστων Εσόδων με βάση τον παραπάνω πίνακα είναι μεγαλύτερος από 10 και συγχρόνως το ποσοστό των αποκρυβέντων ακαθάριστων εσόδων σε σχέση με τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι μικρότερο από 10, τότε ως τελικός Συντελεστής Προσδιορισμού Διαφορών Ακαθάριστων Εσόδων εφαρμόζεται το πενταπλάσιο του παραπάνω ποσοστού, χωρίς ο τελικός αυτός Συντελεστής να μπορεί να είναι μικρότερος του 10 και μεγαλύτερος από το Συντελεστή Προσδιορισμού Διαφορών Ακαθάριστων Εσόδων με βάση τον πίνακα.

 

Δεν εφαρμόζονται οι Συντελεστές Προσδιορισμού Διαφορών Ακαθάριστων Εσόδων αλλά το ελάχιστο ποσό διαφορών ακαθάριστων εσόδων που αντιστοιχεί στο πρώτο κλιμάκιο μορίων του παραπάνω πίνακα (1200), στις περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης και μη καταχώρησης ή ανακριβούς καταχώρησης μέχρι και τριών (3) φορολογικών στοιχείων στην ίδια χρήση συνολικής αξίας μέχρι χίλια (1.000) ευρώ, που διαπιστώνονται από τον ίδιο έλεγχο.

 

Οι παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας που επηρεάζουν τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων και τα αντίστοιχα μόρια ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητά τους, ανά κωδικό κάθε παράβασης, ορίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:

 

Πίνακας Παραβάσεων και Μορίων Παραβάσεων που επηρεάζουν τα ακαθάριστα έσοδα

Κωδικός

Παράβασης

Κατηγορία παράβασης

Μόρια

παράβασης

100

Μη τήρηση βιβλίων

 

10010

Πρόσθετων βιβλίων των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

1350

101

Ανακριβής τήρηση βιβλίων ως προς τα έσοδα ή ανακριβής ή μη καταχώριση δεδομένων στα πρόσθετα βιβλία που επηρεάζουν τα έσοδα

 

101100

Βασικών βιβλίων στα οποία διενεργούνται πρωτογενείς εγγραφές

300

101101

Πρόσθετων βιβλίων των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

300

102

Ανακριβής τήρηση βιβλίων ως προς τις αγορές ή ανακριβής ή μη καταχώριση στα πρόσθετα βιβλία δεδομένων που επηρεάζουν τις αγορές

 

102100

Βασικών βιβλίων στα οποία διενεργούνται πρωτογενείς εγγραφές

300

102102

Πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

300

103

Μη διαφύλαξη βιβλίων ή μη επίδειξη βιβλίων μετά από πρόσκληση τακτικού ελέγχου

 

103101

Πρόσθετων βιβλίων των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

1350

109

Μη επίδειξη βιβλίων στον προληπτικό έλεγχο

 

109101

Πρόσθετων βιβλίων των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

900

200

Μη έκδοση στοιχείων

 

200100

Απόδειξης λιανικής πώλησης - Απόδειξης παροχής υπηρεσιών

450

200101

Τιμολογίου, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου

450

200102

Μεταφοράς του άρθρου 16 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

450

200103

Ειδικών στοιχείων του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων ή υπουργικών αποφάσεων

450

200104

Στοιχείου αυτοπαράδοσης

150

200105

Τιμολογίου αγοράς

450

200106

Τιμολογίου της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

300

200107

Τιμολογίου της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

450

200108

Πιστωτικού τιμολογίου - απόδειξης επιστροφής

300

200109

Ποσοτικής παραλαβής της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

300

200110

Δελτίου αποστολής - συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής

450

200112

Εισιτηρίου γενικά

300

201

Ανακριβής έκδοση στοιχείων

 

201100

Απόδειξης λιανικής πώλησης - Απόδειξης παροχής υπηρεσιών

300

201101

Τιμολογίου, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου

300

201102

Μεταφοράς του άρθρου 16 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

300

201103

Ειδικών στοιχείων του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων ή υπουργικών αποφάσεων

300

201104

Στοιχείου αυτοπαράδοσης

75

201105

Τιμολογίου αγοράς

300

201106

Τιμολογίου της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

300

201107

Τιμολογίου της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

300

201108

Πιστωτικού τιμολογίου - απόδειξης επιστροφής

150

201109

Ποσοτικής παραλαβής της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

225

201110

Δελτίου αποστολής - συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής

300

201112

Εισιτηρίου γενικά

225

202

Έκδοση αθεώρητου στοιχείου μη καταχωρημένου στα βιβλία

 

202100

Απόδειξης λιανικής πώλησης - Απόδειξης παροχής υπηρεσιών

360

202101

Τιμολογίου, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου

360

202102

Μεταφοράς του άρθρου 16 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

360

202103

Ειδικών στοιχείων του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων ή υπουργικών αποφάσεων

360

202104

Στοιχείου αυτοπαράδοσης

120

202105

Τιμολογίου αγοράς

360

202106

Τιμολογίου της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

240

202107

Τιμολογίου της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

360

202108

Πιστωτικού τιμολογίου - απόδειξης επιστροφής

240

202109

Ποσοτικής παραλαβής της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

240

202110

Δελτίου αποστολής - συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής

360

202112

Εισιτηρίου γενικά

240

203

Μη διαφύλαξη στοιχείων

 

203100

Απόδειξης λιανικής πώλησης - Απόδειξης παροχής υπηρεσιών

300

203101

Τιμολογίου, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου

300

203102

Μεταφοράς του άρθρου 16 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

300

203103

Ειδικών στοιχείων του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων ή υπουργικών αποφάσεων

300

203104

Στοιχείου αυτοπαράδοσης

100

203105

Τιμολογίου αγοράς

300

203106

Τιμολογίου της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

200

203107

Τιμολογίου της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

300

203108

Πιστωτικού τιμολογίου - απόδειξης επιστροφής

200

203109

Ποσοτικής παραλαβής της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

200

203110

Δελτίου αποστολής - συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής

300

203112

Εισιτηρίου γενικά

200

204

Έκδοση εικονικού - έκδοση πλαστού - νόθευση φορολογικού στοιχείου

 

204100

Απόδειξης λιανικής πώλησης - Απόδειξης παροχής υπηρεσιών

600

204101

Τιμολογίου, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου

600

204102

Μεταφοράς του άρθρου 16 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

600

204103

Ειδικών στοιχείων του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων ή υπουργικών αποφάσεων

600

204104

Στοιχείου αυτοπαράδοσης

300

204105

Τιμολογίου αγοράς

600

204106

Τιμολογίου της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

300

204107

Τιμολογίου της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

600

204108

Πιστωτικού τιμολογίου - απόδειξης επιστροφής

450

204109

Ποσοτικής παραλαβής της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

450

204110

Δελτίου αποστολής - συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής

600

204112

Εισιτηρίου γενικά

300

204199

Για κάθε παράβαση από κωδικό 204100 έως 204112 για αξία ανύπαρκτης συναλλαγής μεγαλύτερη των 880 ευρώ

1.800

206

Έκδοση - σήμανση στοιχείου από μη νόμιμο φορολογικό μηχανισμό, μη καταχωρημένο στα βιβλία

 

206100

Απόδειξης λιανικής πώλησης - Απόδειξης παροχής υπηρεσιών

450

206101

Τιμολογίου, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου

450

206102

Μεταφοράς του άρθρου 16 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

450

206103

Ειδικών στοιχείων του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων ή υπουργικών αποφάσεων

450

206104

Στοιχείου αυτοπαράδοσης

150

206105

Τιμολογίου αγοράς

450

206106

Τιμολογίου της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

300

206107

Τιμολογίου της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

450

206108

Πιστωτικού τιμολογίου - απόδειξης επιστροφής

300

206109

Ποσοτικής παραλαβής της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

300

206110

Δελτίου αποστολής - συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής

450

206112

Εισιτηρίου γενικά

300

240

Μη διαφύλαξη ληφθέντων στοιχείων

 

240100

Δικαιολογητικών αγορών

300

270

Λαθρεμπορίες

 

270100

Αιθυλικής αλκοόλης - αλκοολούχων ποτών

1.200

270101

Πετρελαιοειδών προϊόντων

1.200

270102

Καπνικών προϊόντων

1.200

271

Νόθευση

 

271100

Αιθυλικής αλκοόλης - αλκοολούχων ποτών

800

271101

Πετρελαίου θέρμανσης

800

272

Παράνομη χρήση

 

272100

Αιθυλικής αλκοόλης - αλκοολούχων ποτών

800

272101

Πετρελαιοειδών προϊόντων

800

272102

Καπνικών προϊόντων

800

 

ε) Για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία πρώτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εξαιρουμένων αυτών που είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων ανώτερης κατηγορίας, με παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας που επηρεάζουν τον προσδιορισμό του κόστους των εμπορεύσιμων αγαθών ή των παραχθέντων έτοιμων προϊόντων, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με την προσθήκη του μικτού κέρδους στο συνολικό κόστος των εμπορεύσιμων αγαθών ή των παραχθέντων έτοιμων προϊόντων, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β', στο οποίο προστίθενται τα ποσά κόστους που έχουν αποκρυφτεί, καθώς και τα ποσά διαφορών κόστους που προκύπτουν με την εφαρμογή του συντελεστή προσδιορισμού διαφορών κόστους επί του αθροίσματος των οικείων ποσών που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία, πλέον αυτών που έχουν αποκρυφτεί. Για τους συντελεστές προσδιορισμού διαφορών κόστους και τα ελάχιστα ποσά διαφορών κόστους, ανά κλιμάκιο μορίων, εφαρμόζεται ο πίνακας Υπολογισμού Διαφορών Ακαθάριστων Εσόδων της περίπτωσης δ', στον οποίο η δεύτερη στήλη αφορά τους συντελεστές προσδιορισμού διαφορών κόστους και η τρίτη τα ελάχιστα ποσά διαφορών κόστους που αντιστοιχούν σε κάθε κλιμάκιο, εφαρμοζομένων ανάλογα και των λοιπών διατάξεων της περίπτωσης δ'. Ως παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας που επηρεάζουν τον προσδιορισμό του κόστους των εμπορεύσιμων αγαθών ή των παραχθέντων έτοιμων προϊόντων λαμβάνονται οι παραβάσεις των κωδικών 100101, 102100, 102102, 103101, 109101, 200101, 200104 έως 200110, 201101, 201104 έως 201110, 202105, 202107, 203101, 203104 έως 203110, 204101, 204104 έως 204110, 204199, 206105, 206107, 240100, 270100 έως 270102, 271100, 271101 και 272100 έως 272102 του οικείου πίνακα της περίπτωσης δ', με τα αντίστοιχα κατά περίπτωση μόρια.

 

στ) Αν δεν έχει διαφυλαχθεί μέρος των βιβλίων ή στοιχείων της περίπτωσης στ' της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του [Π] Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων δ' και ε', κατά περίπτωση, εφόσον οι υπόχρεοι έχουν υποβάλει τις οικείες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών και από διασταύρωση των υφιστάμενων στοιχείων και αυτών που προσκομίζει η επιχείρηση αποδεικνύεται ότι από τη μη διαφύλαξη των στοιχείων δεν έχει επηρεαστεί η εμφάνιση στα βιβλία της πραγματικής κατάστασης της επιχείρησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.