Νόμος 3220/04 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Λογιστικός προσδιορισμός του Καθαρού Εισοδήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 22 του νόμου 3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α/2004).

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του [Π] Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων εξευρίσκεται λογιστικά με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά το προηγούμενο άρθρο, των ακόλουθων εξόδων}

 

2. Στο άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος η παράγραφος 17 αναριθμείται σε 18 και προστίθεται νέα παράγραφος 17 ως εξής:

 

{17. Για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του [Π] Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας που επηρεάζουν τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος, το καθαρό εισόδημα εξευρίσκεται λογιστικά με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά το άρθρο 30, αυτών που ορίζονται στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού εξόδων και δαπανών και με την προσθήκη διαφορών καθαρού εισοδήματος που Προκύπτουν με την εφαρμογή Συντελεστή Διαφορών Καθαρού Εισοδήματος (ΣΔΚΕ) επί των εξόδων και δαπανών που εκπίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Καθένας από τους συντελεστές που αναφέρονται παρακάτω αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο κλιμάκιο μορίων, τα οποία υπολογίζονται με βάση τις φορολογικές παραβάσεις που επηρεάζουν τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος και βαρύνουν την οικεία διαχειριστική περίοδο. Οι διαφορές καθαρού εισοδήματος που προκύπτουν από την εφαρμογή των Συντελεστών Διαφορών Καθαρού Εισοδήματος δεν μπορεί να είναι μικρότερες από συγκεκριμένα, ανά κλιμάκιο μορίων, Ελάχιστα Ποσά Διαφορών Καθαρού Εισοδήματος.

 

Οι Συντελεστές Διαφορών Καθαρού Εισοδήματος και τα Ελάχιστα Ποσά Διαφορών Καθαρού Εισοδήματος, ανά κλιμάκιο μορίων, ορίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:

 

Πίνακας Υπολογισμού Διαφορών Καθαρού Εισοδήματος

Κλιμάκια Μορίων

Συντελεστές Διαφορών Καθαρού Εισοδήματος επί τοις εκατό (%)

Ελάχιστα Ποσά Διαφορών Καθαρού Εισοδήματος (σε ευρώ)

1 - 200

0,5

1.000

201 - 500

1

2.000

501 - 1.000

1,5

4.000

1.001 - 2.000

2

6.000

2.001 - 4.000

3

8.000

4.001 - 7.000

5

10.000

7.001 - 10.000

7

15.000

10.001 - 25.000

10

20.000

25.001 - 50.000

13

25.000

50.001 - 100.000

16

30.000

100.001 - άνω

20

40.000

 

Οι παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας που επηρεάζουν τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος και τα αντίστοιχα μόρια που επισύρουν ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητά τους, ανά κωδικό κάθε παράβασης, ορίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

Πίνακας Παραβάσεων και Μορίων Παραβάσεων που επηρεάζουν το καθαρό εισόδημα

Κωδικός

παράβασης

Κατηγορία παράβασης

Μόρια

παράβασης

100

Μη τήρηση βιβλίων

 

100102

Βιβλίων απογραφών - ισολογισμών

1.350

100103

Αποθήκης - παραγωγής κοστολογίου - τεχνικών προδιαγραφών

1.350

100105

Αναλυτικών καθολικών

750

102

Ανακριβής τήρηση βιβλίων ως προς τις δαπάνες

 

102101

Βασικών βιβλίων στα οποία διενεργούνται πρωτογενείς εγγραφές

300

102103

Βιβλίου απογραφών - ισολογισμών

300

102104

Αποθήκης - παραγωγής κοστολογίου - τεχνικών προδιαγραφών

300

102105

Ισοζυγίου γενικού - αναλυτικών καθολικών - μηνιαίων καταστάσεων Α' - Β' κατηγορίας βιβλίων [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

300

102106

Αναλυτικών καθολικών

200

103

Μη διαφύλαξη βιβλίων ή μη επίδειξη βιβλίων μετά από πρόσκληση τακτικού έλεγχου

 

103102

Βιβλίου απογραφών - ισολογισμών

1.350

103103

Αποθήκης - παραγωγής κοστολογίου - τεχνικών προδιαγραφών

1.350

103105

Αναλυτικών καθολικών

750

104

Μη εξειδίκευση του είδους

 

104100

Μη εξειδίκευση του είδους στα βιβλία

400

150

Τήρηση βιβλίων κατώτερης της προβλεπόμενης από τον [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων κατηγορίας

 

150100

Β' κατηγορίας αντί Γ' κατηγορίας

200

200

Μη έκδοση στοιχείων

 

200111

Δελτίου εσωτερικής διακίνησης

100

200113

Απόδειξης δαπανών

200

201

Ανακριβής έκδοση στοιχείων

 

201111

Δελτίου εσωτερικής διακίνησης

100

200113

Απόδειξης δαπανών

200

200113

Απόδειξης δαπανών

200

202

Έκδοση αθεώρητου στοιχείου μη καταχωρημένου

 

202111

Δελτίου εσωτερικής διακίνησης

80

202113

Απόδειξη δαπάνης

200

203

Μη διαφύλαξη εκδοθέντων στοιχείων

 

203111

Δελτίου εσωτερικής διακίνησης

100

203113

Απόδειξη δαπάνης

200

204

Έκδοση εικονικού - πλαστού - νόθευση φορολογικού στοιχείου

 

204111

Δελτίου εσωτερικής διακίνησης

200

204113

Απόδειξη δαπάνης

200

205

Λήψη εικονικού στοιχείου ή καταχώρηση στα βιβλία ανύπαρκτων αγορών ή εξόδων

 

205100

Απόδειξης λιανικής πώλησης - απόδειξης παροχής υπηρεσιών

400

205101

Τιμολογίου - εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου

400

205102

Μεταφοράς του άρθρου 16 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

400

205103

Ειδικών στοιχείων του άρθρου 13)α του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

400

205108

Πιστωτικού τιμολογίου - απόδειξης επιστροφής

300

205109

Λήψη εικονικού στοιχείου υπαρκτής συναλλαγής (εικονικότητα ως προς το πρόσωπο)

200

205110

Καταχώρηση στα βιβλία ανύπαρκτων αγορών ή εξόδων

400

205199

Λήψη εικονικού στοιχείου ανύπαρκτης συναλλαγής από κωδικό 205100 έως και 205108 άνω των 880 ευρώ (εικονικότητα ως προς τη συναλλαγή) ή καταχώρηση στα βιβλία ανύπαρκτων αγορών ή εξόδων ποσού άνω των 880 ευρώ

1.200

207

Εξόφληση στοιχείου άνω των 15.000 ευρώ κατά παράβαση των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του [Π] Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

 

207100

Στοιχείου αγοράς ή λήψης υπηρεσιών

60

230

Μη εξειδίκευση του είδους

 

230100

Μη εξειδίκευση του είδους στα στοιχεία

400

240

Μη διαφύλαξη ληφθέντων στοιχείων

 

240101

Δαπανών

300

}

 

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.