Νόμος 3149/03 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Διοίκηση, αρμοδιότητες οργάνων των Βιβλιοθηκών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Δημόσια Βιβλιοθήκη λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και διοικείται από το Εφορευτικό Συμβούλιο και τον Προϊστάμενο. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και διοικείται από το Εφορευτικό Συμβούλιο και το Διευθυντή.

 

2. α) Το Εφορευτικό Συμβούλιο έχει πέντε μέλη και αποτελείται από άτομα που διαμένουν στην έδρα ή την περιοχή που καλύπτει η Δημόσια Βιβλιοθήκη και προέρχονται από το χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, της επιστήμης ή της παραγωγής. Η θητεία των μελών είναι τριετής. Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του ορισμού

νέων μελών.

 

Σε περιπτώσεις που μία Δημόσια Βιβλιοθήκη έχει δεχθεί δωρεά ή παραχώρηση χρήσης ακινήτου ή δωρεά Τεκμηρίου άνω των δέκα χιλιάδων τόμων από ιδιώτη ή φορέα, στο Εφορευτικό Συμβούλιο μετέχει, αν το επιθυμεί, ο ιδιώτης, όσο ζει, ή εκπρόσωπος του φορέα κατά περίπτωση.

 

Αν οι ιδιώτες ή οι φορείς είναι περισσότεροι του ενός, μετέχει ένας εξ αυτών. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου, τα τρία μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου υποδεικνύονται από το φορέα των τυφλών.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το Εφορευτικό Συμβούλιο Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτού. Το Εφορευτικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του εντός δεκαπέντε ημερών από το διορισμό των μελών του.

 

γ) Το Εφορευτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα και ενδιάμεσα κατά την κρίση του Προέδρου. Ο Πρόεδρος συγκαλεί υποχρεωτικά το Εφορευτικό Συμβούλιο όταν το ζητήσει ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος ή δύο τουλάχιστον μέλη του, που οφείλουν να προσδιορίζουν και τα θέματα για τα οποία ζητούν την έκτακτη σύγκληση. Ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς ψήφο και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Γραμματέας του Εφορευτικού Συμβουλίου είναι ο αρχαιότερος κατά κατηγορία και βαθμό υπάλληλος και αν δεν υπάρχει υπάλληλος χρέη γραμματέα εκτελεί ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος.

 

δ) Εάν ένα τακτικό μέλος και ο αναπληρωτής του παραιτηθούν ή δεν υπάρχουν αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους. Ένα μέλος θεωρείται ότι παραιτήθηκε αν δεν παρίσταται σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών.

 

ε) Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Εφορευτικού Συμβουλίου ρυθμίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών. Μέχρι την έκδοσή του ή για όσα θέματα δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν, κάθε φορά, για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 

3. Το Εφορευτικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο της Βιβλιοθήκης και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο αυτόν, μερικές από τις οποίες μπορεί να μεταβιβάζει στον Πρόεδρό του ή στο Διευθυντή για τις Κεντρικές Βιβλιοθήκες και Προϊστάμενο για τις λοιπές. Το Εφορευτικό Συμβούλιο ιδίως:

 

α) Εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

 

β) Εγκρίνει τις δαπάνες, μεριμνά για την πιστή τήρηση του προϋπολογισμού και γενικώς εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της περιουσίας και της οικονομικής διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με αποκλειστικό στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών.

 

γ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό.

 

δ) Αποδέχεται ή αποποιείται κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες ή δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων.

 

ε) Καταρτίζει τον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

 

στ) Έχει κάθε αρμοδιότητα που δεν ανατίθεται ειδικώς σε άλλο όργανο της Βιβλιοθήκης.

 

4. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Εφορευτικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και επιβλέπει για την εκτέλεση των αποφάσεών του. Έχει ακόμη τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει το Εφορευτικό Συμβούλιο.

 

5. Ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος κάθε Βιβλιοθήκης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και είναι εκκαθαριστής δαπανών.

 

β) Έχει την ευθύνη της στρατηγικής ανάπτυξής της.

 

γ) Εισηγείται κατά τις συνεδριάσεις του Εφορευτικού Συμβουλίου:

 

α)α) τον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας,

β)β) τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό,

γ)γ) την αγορά Υλικού και την πολιτική επιλογής, απόσυρσης, ανταλλαγής και εν γένει διάθεσης του πολλαπλού υλικού,

δ)δ) κάθε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα του Εφορευτικού Συμβουλίου.

 

δ) Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών και του προσωπικού, αναθέτει τις επί μέρους αρμοδιότητες στο Προσωπικό και φροντίζει για την αξιοποίηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του, στο πλαίσιο του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών και του Εσωτερικού Οδηγού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

 

ε) Εκπροσωπεί τη Βιβλιοθήκη δικαστικώς και εξωδίκως.

 

στ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζει το Εφορευτικό Συμβούλιο.

 

6. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος αναπληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999). Αν δεν υπάρχει αναπληρωτής μπορεί να ασκεί χρέη προϊσταμένου εκπαιδευτικός κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που υπηρετεί στη Βιβλιοθήκη με απόσπαση ή οποιοσδήποτε υπάλληλος που ορίζεται από το Εφορευτικό Συμβούλιο.

 

7. Ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης μπορεί να προβαίνει σε αγορά Υλικού και χωρίς προηγούμενη έγκριση της δαπάνης από το Εφορευτικό Συμβούλιο όταν: α) πρόκειται για σπάνια, πολύτιμα ή δυσεύρετα Τεκμήρια που εξυπηρετούν το σκοπό της Βιβλιοθήκης ή συμπληρώνουν τη Συλλογή της και διατίθενται με διαδικασία πλειστηριασμού που διεξάγεται δημοσίως, β) το ποσό αγοράς δεν ξεπερνά τα 5.000 ευρώ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 

8. Τα ειδικότερα καθήκοντα των οργάνων διοίκησης των Δημοσίων Βιβλιοθηκών μπορεί να προσδιορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

9. Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες οργανώνονται και λειτουργούν ομοιόμορφα, με την εποπτεία των Εφορευτικών Συμβουλίων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών ρυθμίζονται, κατά ενιαίο τρόπο για όλες τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, θέματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και θέματα που έχουν σχέση με την οργάνωση, λειτουργία και δράση των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και ιδίως:

 

α) με την οργάνωση και διοίκηση,

β) λειτουργία,

γ) διαχείριση της Συλλογής,

δ) παροχή υπηρεσιών στο κοινό,

ε) στέγαση και καθορισμό βιβλιοθηκονομικών προδιαγραφών στέγασης ανάλογα με τον πληθυσμό, τον όγκο του Υλικού και την προοπτική ανάπτυξής του ή άλλες σχετικές προδιαγραφές,

στ) θέματα του Δικτύου Βιβλιοθηκών,

ζ) συμμετοχή σε τοπικά, περιφερειακά ή άλλα δίκτυα σχετικά με την αποστολή τους,

η) θέματα διαδανεισμού, θ) δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με άλλες βιβλιοθήκες και λοιπούς φορείς,

ι) τυποποίηση μεθόδων και δεδομένων σύμφωνα με εθνικούς και διεθνείς βιβλιοθηκονομικούς κανόνες,

ι)α) σήμανση του Υλικού με σφραγίδα ή άλλο πρόσφορο μέσο και

ι)β) συνεργασία με αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, καθώς και

ι)γ) κάθε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με το σκοπό της.

 

Ειδικές ρυθμίσεις μπορούν να προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών στα παραπάνω θέματα όταν πρόκειται για Δημόσια Βιβλιοθήκη τυφλών.

 

10. Με απόφαση του οικείου Εφορευτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου, καταρτίζεται ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας, με τον οποίο ρυθμίζεται, μέσα στο πλαίσιο που οριοθετεί ο Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών, η ειδικότερη διαδικαστική εσωτερική λειτουργία των υπηρεσιών κάθε Βιβλιοθήκης, των Παραρτημάτων και των Μονάδων που τυχόν διαθέτει, όπως: ωράριο λειτουργίας, προγραμματισμός κινητών μονάδων, ανταλλαγές Υλικού. Ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας κάθε Δημόσιας Βιβλιοθήκης εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

11. Οι αρμοδιότητες και ο σκοπός των Κεντρικών Βιβλιοθηκών καθορίζονται ειδικότερα από τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών. Οι Κεντρικές Βιβλιοθήκες με πράξη του Εφορευτικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύουν Παραρτήματα και σταθερές ή κινητές Μονάδες σε προάστια και συνοικισμούς της πόλης που εδρεύουν, καθώς επίσης σε κωμοπόλεις, χωριά ή άλλα μέρη της περιφέρειάς τους. Οι σχετικές δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται από τοπικούς οργανισμούς ή ιδιώτες ή επιχορηγήσεις μέσω προγραμμάτων. Αν επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό της Βιβλιοθήκης, η σχετική πράξη του Εφορευτικού Συμβουλίου εγκρίνεται προηγουμένως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.