Νόμος 3149/03 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Πόροι - Στέγαση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πόροι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών είναι:

 

α) Η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η ετήσια κρατική επιχορήγηση, η οποία εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

β) Χρηματοδοτήσεις από άλλα Υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή δημόσιους φορείς και οργανισμούς ή από συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

 

γ) Κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες ή δωρεές και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

δ) Έσοδα από πωλήσεις εντύπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων, φωτοαντιγράφων, βιβλιογραφικού ή άλλου υλικού παραγωγής της Βιβλιοθήκης.

 

ε) Έσοδα από εκδηλώσεις (όπως εκθέσεις, διαλέξεις, συνέδρια, θεατρικές παραστάσεις).

 

στ) Έσοδα από εισιτήρια εισόδου σε χώρους της Βιβλιοθήκης.

 

ζ) Έσοδα από εκμισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας της και εν γένει πρόσοδοι από την περιουσία της.

 

η) Έσοδα από κινητές αξίες και από οποιαδήποτε άλλη πηγή και αιτία.

 

2. Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες στεγάζονται σε ιδιόκτητα ακίνητα.

 

3. Επιτρέπεται η στέγαση των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και σε ακίνητα τα οποία είτε παραχωρούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά χρήση και προς εξυπηρέτηση της αποστολής των βιβλιοθηκών είτε μισθώνονται. Πριν γίνει αποδεκτή η παραχώρηση της χρήσης ή πριν αρχίσει η νόμιμη διαδικασία για μίσθωση ακινήτου, το οικείο Εφορευτικό Συμβούλιο ζητά εγγράφως έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στο σχετικό έγγραφο διατυπώνει και τη γνώμη του, αναφέροντας οπωσδήποτε τους όρους της παραχώρησης ή της μίσθωσης, την καταλληλότητα του κτιρίου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον ΚΑ.Λ.ΒΙΒ. και κάθε σχετικό θέμα. Το μίσθωμα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.