Νόμος 3149/03 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ίδρυση - Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες ιδρύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, του άρθρου 9 του νόμου αυτού. Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες έχουν έδρα σε δήμους, δημοτικά διαμερίσματα ή κοινότητες της χώρας.

 

β) Δημόσιες Βιβλιοθήκες ιδρύονται κατά προτεραιότητα σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν ήδη πυρήνες δημοτικών ή κοινοτικών βιβλιοθηκών ή βιβλιοθηκών νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ιδιωτών, των οποίων τα περιουσιακά τους στοιχεία, κινητά ή ακίνητα, δωρίζονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή για να αποτελέσουν περιουσιακά στοιχεία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης που θα ιδρυθεί στην περιοχή. Η δωρεά ακινήτων γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε φορολογική ή άλλη επιβάρυνση, εισφορά και κάθε υπέρ τρίτου δικαίωμα τόσο για την κατάρτιση του συμβολαίου όσο και τη μεταγραφή του στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου. Η δωρεά, εφόσον δεν υπάρχουν βάρη και κρίνεται συμφέρουσα, γίνεται δεκτή, για λογαριασμό του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που ιδρύεται, με την κοινή υπουργική απόφαση ίδρυσης που προβλέπεται στην προηγούμενη περίπτωση α', χωρίς άλλες διατυπώσεις, εκτός της μεταγραφής της στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου όταν υπάρχουν ακίνητα, και χωρίς επιβαρύνσεις κάθε μορφής.

 

2. Η Δημόσια Βιβλιοθήκη που ιδρύεται αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και φέρει την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, στο τέλος της οποίας προστίθεται το όνομα της πόλης ή της κοινότητας που έχει την έδρα της. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Εφορευτικού Συμβουλίου (ΕΣ), οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες που ιδρύονται ή προέρχονται, στο σύνολό τους ή το μεγαλύτερο μέρος του Τεκμηρίου τους ή των εγκαταστάσεών τους, από δωρεές, μπορούν να προσθέτουν στην επωνυμία τους, μετά το όνομα της πόλης ή της κοινότητας της έδρας τους, το όνομα και το επώνυμο του δωρητή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 

3. α) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, μπορεί να χαρακτηρίζεται μια Δημόσια Βιβλιοθήκη ως Ιστορική. Για το χαρακτηρισμό λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος λειτουργίας της βιβλιοθήκης, ο οποίος πρέπει να υπερβαίνει τον έναν αιώνα και η παλαιότητα σημαντικών Ειδικών Συλλογών της. Στην περίπτωση αυτή στην επωνυμία της βιβλιοθήκης προστίθεται η λέξη ΙΣΤΟΡΙΚΗ πριν από τη λέξη Βιβλιοθήκη.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, μπορεί να ορίζεται μια Δημόσια Βιβλιοθήκη ως Κεντρική Βιβλιοθήκη ορισμένης Γεωγραφικής περιοχής. Στην περίπτωση αυτή, στην επωνυμία της βιβλιοθήκης προστίθεται η λέξη ΚΕΝΤΡΙΚΗ πριν από τη λέξη Βιβλιοθήκη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 

4. Συλλογές ή Ειδικές Συλλογές βιβλιοθηκών Ιερών Μητροπόλεων και Μονών, Δήμων, Κοινοτήτων ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και ιδιωτών είναι δυνατό να δωρίζονται σε Δημόσια Βιβλιοθήκη, με πρόταση των αρμόδιων φορέων ή των κατόχων τους και απόφαση αποδοχής του οικείου Εφορευτικού Συμβουλίου.

 

Οι Συλλογές ή οι Ειδικές Συλλογές αυτές ενσωματώνονται στη Συλλογή των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στις οποίες δωρίζονται και τα Τεκμήρια που τις αποτελούν σηματοδοτούνται με ειδική σφραγίδα, η οποία αναγράφει το όνομα της βιβλιοθήκης από την οποία προέρχονται.

 

Η δωρεά συντελείται χωρίς άλλες διατυπώσεις και χωρίς επιβαρύνσεις κάθε μορφής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 

5. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, μπορούν να μετατρέπονται σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες και να υπάγονται εφεξής στις διατάξεις του παρόντος νόμου, βιβλιοθήκες που ανήκουν στην κυριότητα είτε φυσικών προσώπων είτε νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η μετατροπή γίνεται με τη διαδικασία ίδρυσης νέας Δημόσιας Βιβλιοθήκης, ύστερα από αίτηση του φυσικού προσώπου ή του οικείου ανώτατου οργάνου διοίκησης της βιβλιοθήκης και με την προϋπόθεση ότι τα περιουσιακά της στοιχεία, κινητά ή ακίνητα, δωρίζονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Δημόσιο για να αποτελέσουν περιουσιακά στοιχεία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης που θα ιδρυθεί λόγω της μετατροπής. Η δωρεά ακινήτων γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε φορολογική ή άλλη επιβάρυνση, εισφορά και κάθε υπέρ τρίτου δικαίωμα τόσο για την κατάρτιση του συμβολαίου όσο και τη μεταγραφή του στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου. Η δωρεά, εφόσον δεν υπάρχουν βάρη και κρίνεται συμφέρουσα, γίνεται δεκτή, για λογαριασμό του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που ιδρύεται, με την κοινή υπουργική απόφαση ίδρυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, χωρίς άλλες διατυπώσεις, εκτός της μεταγραφής της στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου όταν υπάρχουν ακίνητα, και χωρίς επιβαρύνσεις κάθε μορφής.

 

Όταν πρόκειται περί νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το μόνιμο Προσωπικό της βιβλιοθήκης που μετατρέπεται, αν έχει τα αντίστοιχα προσόντα, μπορεί, ύστερα από αίτησή του, που υποβάλλεται πριν από την ιδρυτική απόφαση και με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία λαμβάνεται μετά από γνώμη του αρμόδιου για τα θέματα προσωπικού των Δημοσίων Βιβλιοθηκών υπηρεσιακού συμβουλίου, να μεταταγεί στις κενές θέσεις αντίστοιχων κατηγοριών και κλάδων του προσωπικού των Δημοσίων Βιβλιοθηκών που συνιστώνται κατά την ίδρυση της βιβλιοθήκης λόγω μετατροπής. Η προηγούμενη υπηρεσία του υπολογίζεται για οποιαδήποτε συνέπεια. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις δημιουργούνται στην περίπτωση αυτή προσωποπαγείς θέσεις με την απόφαση ένταξης, οι οποίες καταργούνται μετά την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, αυτών που τις κατέχουν.

 

β) Κατ' εξαίρεση, αν η δωρεά προέρχεται από φορέα τυφλών, η Δημόσια Βιβλιοθήκη που ιδρύεται μπορεί να λειτουργεί ως Δημόσια Βιβλιοθήκη τυφλών.

 

6. Ο σκοπός των Δημοσίων Βιβλιοθηκών είναι μορφωτικός, εκπαιδευτικός, πολιτιστικός και πληροφοριακός και επιτυγχάνεται ιδίως:

 

α) με την απόκτηση βιβλίων και περιοδικών, εφημερίδων, οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού και κάθε είδους υλικού για χρήση του αναγνωστικού κοινού,

 

β) με την οργάνωση του υλικού κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ευχερής η πρόσβαση του κοινού,

 

γ) με τη συγκρότηση και λειτουργία αναγνωστηρίων,

 

δ) με την υποκίνηση του ενδιαφέροντος και της αγάπης του κοινού προς το βιβλίο και εν γένει την ενίσχυση της τοπικής πνευματικής κίνησης και ζωής, με εκδόσεις, εκδηλώσεις, σεμινάρια, συνέδρια και κάθε άλλο δυνατό τρόπο

 

ε) με την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στο κοινό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.